ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การปรับค่าตอบแทน 4% ของพนักงานราชการ

โดยที่รัฐบาลมีนโยบายให้ปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยิ่งขึ้น และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ได้เห็นชอบให้ปรับอัตราค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ดังปรากฏในตาม

 

ประเภทข่าว: 

โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง เพื่อจังหวัดสกลนครใสสะอาด

สำนักงาน ก.พ. โดยศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม ร่วมกับจังหวัดสกลนคร จัดโครงการขับเคลื่อนหลักสูตรเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง เพื่อจังหวัดสกลนครใสสะอาด

ประเภทข่าว: 

งานวันมูลนิธิพันเอกจินดา ณ สงขลา ผู้วางรากฐานการเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่การบริหารงานบุคคลในราชการพลเรือน

 

มูลนิธิพันเอก จินดา ณ สงขลา ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของพันเอก จินดา ณ สงขลา ในการพัฒนาการบริหารงานบุคคลในราชการพลเรือนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานการบริหาร ให้ความช่วยเหลือในการจัดฝึกอบรม ให้คำปรึกษา การดูงาน ผลิตเอกสาร เผยแพร่เรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานและการจัดการวิชาการ รวมตลอดถึงการให้ทุนเพื่อการศึกษา ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ และไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด โดยมีการจัดงานวันมูลนิธิฯ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ของทุกปี

ประเภทข่าว: 

โครงการปฐมนิเทศนักเรียนทุนรัฐบาลก่อนสมัครสถานศึกษา (Pre-admission Orientation) สำหรับผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาในต่างประเทศ ประจำปี 2561

โครงการปฐมนิเทศนักเรียนทุนรัฐบาลก่อนสมัครสถานศึกษา (Pre-admission Orientation)

สำหรับผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาในต่างประเทศ ประจำปี 2561

ปฐมนิเทศวันที่ 23 มีนาคม 2561

 

QR Code

ประเภทข่าว: 

ผู้แทนจากสถาบัน Institut de Touraine เยี่ยม สนร. ฝรั่งเศส


เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์  2561 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ได้ให้การต้อนรับผู้แทนจากสถาบันภาษา Institut de Touraine  เมือง Tours  นำโดยผู้อำนวยการ (Monsieur TISSOT) และผู้อำนวยการด้านหลักสูตรการเรียนการสอน  (Monsieur PELTREAU)  ที่ได้เดินทางมายังสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส  เพื่อพบกับอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) และ จนท. การศึกษา เพื่อแนะนำผู้อำนวยการด้านหลักสูตรคนใหม่ของสถาบันฯ และเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันฯ และ สนร. ฝรั่งเศส

ประเภทข่าว: 

การทดสอบหลักสูตร ICDL Workforce Basics เพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 14

สำนักงาน ก.พ. จะจัดการทดสอบหลักสูตร ICDL Workforce Basics เพิ่มเติม เพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 14 โดยมีกำหนดช่วงเวลา ดังนี้

         1. ผู้ที่ไม่เคยเข้ารับการทดสอบหลักสูตร ICDL Workforce Basics มาก่อน สมัครสอบระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2561 และเข้ารับการทดสอบระหว่างวันที่ 2 และ 5-8 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จำนวน 500 ที่นั่ง

โดยสำนักงาน ก.พ. จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
          2. ผู้ที่เคยเข้ารับการทดสอบหลักสูตร ICDL Workforce Basics แล้ว แต่มีผลคะแนนไม่ถึงร้อยละ 80 สมัครสอบระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2561 และเข้ารับ
การทดสอบระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2561 ณ สำนักงาน ก.พ. จำนวน 300 ที่นั่ง โดยผู้สมัครต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ประเภทข่าว: 

งานวันมูลนิธิพันเอก จินดา ณ สงขลา ประจำปี พ.ศ. 2561

พันเอกจินดา ณ สงขลา
งานวันมูลนิธิพันเอก จินดา  ณ สงขลา ประจำปี พ.ศ. 2561

กำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องจินดา ณ สงขลา อาคาร 3 สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

กิจกรรมสำคัญ

การส่งเสริมนักบริหารทรัพยากรบุคคลและหน่วยงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยจัดให้มีการพิจารณาคัดเลือกนักบริหารทรัพยากรบุคคลและหน่วยงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่น ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และจัดให้มีพิธีการมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ “นักบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่น” ไปแล้ว จำนวน ๔๐ คน และมอบโล่เกียรติยศแก่ “หน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่น” ไปแล้ว จำนวน ๕๒ หน่วยงาน

ประเภทข่าว: 

แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ Open Hearts Open Homes (ครั้งที่ 2) วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561

 

กิจกรรม Open Hearts Open Homes ครั้งที่ 2
ในวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561


สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญน้อง ๆ ทุน ODOS ที่สนใจเข้ารับราชการและหน่วยงานภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรม Open Hearts Open Homes ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 นี้  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

 

ในงานจะมีกิจกรรมเจาะลึกหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนที่จะมาให้ข้อมูลและพบปะกับผู้แทนของส่วนราชการต่างๆ ที่มีต้องการรับสมัคร นร. ทุน ODOS เข้าทำงาน รวมทั้ง ยังมีช่วงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้ารับราชการและหน่วยงานเอกชน ทั้งขั้นตอน/วิธีการ และสิ่งที่จะได้รับในการทำงานต่างๆ ในอนาคต

 

ประเภทข่าว: 

แบบฟอร์มแนวทางการปรับปรุงบัญชีตำแหน่งที่ได้รับราชการต่อไป

 

ประเภทข่าว: 

Public Hearing หัวข้อ การจัดทำร่างพระราชบัญญัติจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ....

คำชี้แจงสำหรับการแสดงความคิดเห็น

การรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำร่างพระราชบัญญัติจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ....

คำชี้แจงสำหรับการแสดงความคิดเห็น

ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ วรรคสาม กำหนดให้
“รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว” และคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ มีมติมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี  (นายวิษณุ  เครืองาม) กำกับดูแลให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบการดำเนินการเตรียมการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยให้ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับผิดชอบการจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมบุคคลของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๗๖ วรรคสาม และมาตรา ๒๕๘ ข.(๔) ร่วมกับองค์กรกลางบริหารงานบุคคลประเภทต่าง ๆ

บัดนี้ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ร่วมกับองค์กรกลางบริหารงานบุคคลประเภทต่าง ๆ ยกร่างพระราชบัญญัติจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

ประเภทข่าว: 

Pages