ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การปรับค่าตอบแทน 4% ของพนักงานราชการ

โดยที่รัฐบาลมีนโยบายให้ปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยิ่งขึ้น และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ได้เห็นชอบให้ปรับอัตราค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ดังปรากฏในตาม

 

ประเภทข่าว: 

ไขข้อสงสัยกับเลขาธิการ ก.พ. กรณีเกษียณอายุราชการ 63 ปี

ประเภทข่าว: 

การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 2/2561

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องไปรษณีย์ภิรมย์ อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 2/2561 ในวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องไปรษณีย์ภิรมย์ อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม จากนั้น นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. ในฐานะเลขานุการที่ประชุม ได้แนะนำนายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าส่วนราชการเทียบเท่าระดับกระทรวงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเข้าร่วมประชุมเป็นครั้งแรก

ประเภทข่าว: 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน

ทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2561 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) http://www.ocsc.go.th/scholarship/degree

ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ (UiS) http://www.ocsc.go.th/scholarship/uis

 

 

ประเภทข่าว: 

การประชุมประจำปี 2561 นทร. โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน (รุ่น 3-4) ศึกษา ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส

วันที่ 6-8 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศสได้จัดการประชุมประจำปี 2561 แก่ นักเรียนทุนรัฐบาล โครงการ 1  อำเภอ  1 ทุน รุ่นที่ 3 และ 4  ศึกษา ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ในวันที่ 7 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส

ประเภทข่าว: 

สรุปประเด็นจากการสัมมนา Practical Innovative Leaders : When Dream Team becomes Real Team (27 มีนาคม 2561)

สรุปประเด็นจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับหัวหน้าส่วนราชการ

"Practical Innovative Leaders : When Dream Team becomes Real Team"

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561

ประเภทข่าว: 

งานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2561

เนื่องในวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี เป็นวันข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือนและคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน  ประจำปี พ.ศ. 2561 จัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2561 ขึ้น เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ณ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561

การจัดงานวันข้าราชการพลเรือนในปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2561 โดยในวันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นกิจกรรมงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

ประเภทข่าว: 

ชมรมนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง (ทุน King) ส่งมอบหนังสือ “ชีวิตที่ดีที่สุด”

ชมรมนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง (ทุน King) โดย นพ.รังสฤษฎ์ กาจณวนิชย์ (รุ่นปี 2527) “หมอหม่อง” และ อานิก อัมระนันทน์ (รุ่นปี 2517 ประธานชมรมฯ) ส่งมอบหนังสือ “ชีวิตที่ดีที่สุด” ธรรมโดยพระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ จำนวน 400 เล่มให้กับ “โรงพยาบาลสวนดอก” หรือโรงพยาบาลมหาราชฯ เชียงใหม่ โดยมี ดร.หรรษา เทียนทอง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลและหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล เป็นผู้แทนรับมอบ ไปเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ หนังสือ "ชีวิตที่ดีที่สุดมีข้อธรรมที่ช่วยในการดำเนินชีวิตให้มีความสุขได้ไม่ว่าสถานการณ์อย่างใด จึงเป็นประโยชน์สำหรับคนทั่วไปรวมถึงผู้ป่วยและญาติมิตรที่ดูแลที่จะมีเครื่องมือช่วย ผ่อนคลายความทุกข์ที่ต้องเผชิญ ทั้งสามารถช่วยให้ผู้ป่วยมีจิตใจเข้มแข็งช่วยให้ร่างกายต่อสู้โรคภัยได้ดีขึ้น

ประเภทข่าว: 

Pages