ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

โครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ

        โครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ  (Strategist Development Program)

        สำนักงาน ก.พ. ได้ริเริ่มโครงการดังกล่าวขึ้นตามแนวทางทางการรักษากลุ่มกำลังคนคุณภาพ (Talent Retention) ผ่านกลไกการปฏิบัติงานในโครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Study/Work Team) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมและพัฒนากลุ่มกำลังคนคุณภาพอย่างเป็นระบบ ให้มีการสั่งสมประสบการณ์ ทักษะและองค์ความรู้ที่หลากหลาย รวมทั้งเปิดโอกาสให้กลุ่มกำลังคนคุณภาพได้สร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศ

ระบบพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ.

สำหรับผู้ที่ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)

ของสำนักงาน ก.พ.

 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ท่านสามารถพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก ) ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตัวตนเอง

 

แบบสำรวจข้อมูลและความสนใจในการทำงานของข้าราชการ

แบบสำรวจข้อมูลและความสนใจในการทำงานของข้าราชการ

            ด้วยสำนักงาน ก.พ. อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ โดยจะจัดตั้งศูนย์เตรียมบุคลากรภาครัฐผู้สูงวัยเข้าสู่งาน เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐได้ใช้ศักยภาพให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่องภายหลังเกษียณอายุราชการ จึงขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสำรวจฉบับนี้ เพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษาโอกาสในการทำงานที่สอดคล้องกับความสนใจของข้าราชการ และจะได้เชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

โดยท่านสามารถเข้าถึงแบบสำรวจฯ ได้ที่

สาระน่ารู้เกี่ยวกับ "การศึกษาต่อต่างประเทศ "

**สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ QR CODE หรือ ลิงก์ข้างล่างนี้ **

http://online.pubhtml5.com/yoqn/qooh/#p=1

วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2561

1 เมษายน วันข้าราชการพลเรือน

วันข้าราชการพลเรือน ตรงกับวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช 2471 ซึ่งเป็นการจัดระเบียบข้าราชการฝ่ายพลเรือนให้เป็นมาตรฐาน มีผลใช้บังคับในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2472 จึงได้ถือวันนี้เป็นวันข้าราชพลเรือนตั้งแต่นั้นมา

วัตถุประสงค์ของการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

การจัดงานวันข้าราชการพลเรือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2561

สำนักงาน ก.พ. จัดการประชุมร่วมกับคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และส่วนราชการต่างๆ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการจัดงาน เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม และนางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. ในฐานะกรรมการและเลขานุการการจัดงานเข้าร่วมการประชุม พร้อมด้วย นางทัศนีย์ ไวปัญญา ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นางอรชุดา บูรณปรีชา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นางสาวลัดดาวัลย์ สันติภิญโญเลิศ ตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นผู้แทนจากกระทรวงเจ้าภาพในการจัดงานวันข้าราชการพลเรือนในปีนี้

การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ประจำปี 2561

ขั้นตอนในการสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ประจำปี 2561

ขณะนี้ที่นั่งสอบเต็มหมดทุกศูนย์สอบแล้ว

 

ขยายระยะเวลาการรับสมัครทดสอบหลักสูตร ICDL ระหว่างวันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2561

สำนักงาน ก.พ. ขยายระยะเวลาการรับสมัครทดสอบหลักสูตร ICDL ระหว่างวันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 

 

ขอเชิญข้าราชการและผู้สนใจ เข้าร่วมงานวันมูลนิธิพันเอก จินดา ณ สงขลา ประจำปี พ.ศ. 2561 ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

พันเอกจินดา ณ สงขลา

มูลนิธิพันเอก จินดา ณ สงขลา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2529 เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของพันเอก จินดา   ณ สงขลา ในการพัฒนาการบริหารงานบุคคลในราชการพลเรือนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานการบริหาร ให้ความช่วยเหลือในการจัดฝึกอบรม ให้คำปรึกษา การดูงาน ผลิตเอกสาร เผยแพร่เรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานและการจัดการวิชาการ รวมตลอดถึงการให้ทุนเพื่อการศึกษา ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ และไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด โดยมีการจัดงานวันมูลนิธิฯ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ของทุกปี

งานวันมูลนิธิพันเอก จินดา  ณ สงขลา ประจำปี พ.ศ. 2561

Pages