ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบ ICDL Workforce Basics ของ HiPPS

ข้าราชการผู้มีความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 14

ท่านจะต้องมีผลการสอบ ICDL ที่มีระดับผลคะแนนตั้งแต่ ร้อยละ 80 ขึ้นไป เพื่อยื่นประกอบการสมัคร 

โดยท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าสอบ ICDL ได้ที่ เว็บไซต์ระบบลงทะเบียนกลาง

หากท่านยังไม่เคยมีบัญชีผู้ใช้งาน (user) ในเว็บลงทะเบียนกลางมาก่อน ท่านจะต้องทำการเปิดบัญชีผู้ใช้งาน ที่นี่ (เปิดบัญชีผู้ใช้งานระบบลงทะเบียนกลาง)

 

จากนั้นให้เข้าสู้หน้าการลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบฯ

 

รายชื่อผู้ลงทะเบียนขอเข้ารับการทดสอบ ICDL Workforce Basics ของ HiPPS

สวัสดีปีใหม่ 4.0 ด้วยเทคโนโลยี AR

สำนักงาน ก.พ. ได้นำเทคโนโลยี AR (Augmented Reality) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเสมือนจริง สำหรับนำเสนอข้อมูลองค์ความรู้ในรูปแบบ 3 มิติ
ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลมีความสะดวกในการเข้าถึงองค์ความรู้ผ่านอุปกรณ์มือถือมากยิ่งขึ้น เพียงคลิกเดียวจะนำท่านเข้าสู่ Digital Content ในหลากหลายรูปแบบ อาทิ

ทุนฝึกอบรมสำหรับการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงานสำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

********CLICK เพื่อยืนยันการรับทุนฝึกอบรม*******

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) รุ่นที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

     ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. มีกำหนดจัดการประชุมชี้แจงแนวทางการคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 14 ในวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561  ณ ห้องประชุมจินดา ​ณ สงขลา สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ขอเชิญผู้บริหารที่รับผิดชอบงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Chief Human Resource Officer : CHRO) และผู้ดูแลระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของแต่ละส่วนราชการ จำนวนรวม 2 ท่าน เข้าร่วมการประชุมฯ และลงทะเบียนด้วยตนเองทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. http://www.ocsc.go.th/HiPPS ภายในวันที่ 11 มกราคม 2561 

Public Hearing ครั้งที่ 2 เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ที่พ้นจากราชการ

การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

1) คำชี้แจงสำหรับการแสดงความคิดเห็น

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 ให้ส่วนราชการฝ่ายพลเรือนดำเนินการแก้ไขบทบัญญัติว่าด้วยการดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ที่พ้นจากราชการ บัดนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 2) ได้ตรวจแก้ไขร่างบทบัญญัติดังกล่าวเสร็จแล้ว โดยได้ยกร่างแก้ไขมาตรา 100 และเพิ่มเติมมาตรา 100/1 แห่งร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา "การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล"

ครม. ไฟเขียวแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล มุ่งเน้นให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐปรับกระบวนทัศน์และมีความสามารถในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างสรรค์นวัตกรรมการทำงานและการให้บริการภาครัฐที่สร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง อันจะนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ ความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในภาพรวม

สำนักงาน ก.พ. ได้จับมือกับกระทรวงดิจิทัลและหน่วยงานในสังกัด และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เร่งทำความเข้าใจหน่วยงานผู้ปฏิบัติจัดสัมมนาใหญ่กระตุ้นความตระหนักรู้สถานการณ์ดิจิทัลปัจจุบัน รับฟังมุมมองความคาดหวังเกี่ยวกับ Digital Transformation จากผู้บริหาร ชี้แจงแนวทางตามมติ ครม. พร้อม ออกบูธ และ workshop เข้มแสดงหลักสูตร เครื่องมือการพัฒนา ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการสัมมนา

หนังสือ "ชีวิตที่ดีที่สุด" จัดทำโดย ชมรมนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง

หนังสือ "ชีวิตที่ดีที่สุด" เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ ที่น้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร จัดโดย ชมรมนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง ที่อาคารมหาจักรีสิรินธร โดยได้รับความเอื้อเฟื้อด้านสถานที่จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

 

 

Pages