ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
22/05/2018 - 14:40
        โครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ  (Strategist Development Program)         สำนักงาน ก.พ. ได้ริเริ่มโครงการดังกล่าวขึ้นตามแนวทางทางการรักษากลุ่มกำลังคนคุณภาพ (Talent...