ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ตรวจเยี่ยมนักเรียน และร่วมการประชุมประจำปี ของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส

 

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมนักเรียน (ม.เทคโนโลยีราชมงคล)  ทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ นทร. 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 ที่ศึกษา ณ เมือง Nancy และ Strasbourg และร่วมงานการประชุมวิชาการและการประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2560 ของสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ เมือง Strasbourg

ประเภทข่าว: 

OCSC summer 2018

สำนักงาน ก.พ. จัดโครงการศึกษาภาษาภาคฤดูร้อน (OCSC Summer 2018) 11 ประเทศ คือ

ออสเตรเลีย แคนาดา ไอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ อังกฤษ อเมริกา จีน ญี่ีปุ่น ฝรั่งเศส เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์

รวมทั้ง Exclusive Specialized Trip สำหรับผู้ปกครองและผู้สนใจ จัดกลุ่มได้ตลอดปี

สนใจรายละเอียดติดต่อ 02 547 1441 อีเมล์ bousakorn.b@ocsc.go.th

Pages

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ