ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การสัมมนาประชาพิเคราะห์ชุดทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

ก.พ. ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดสัมมนาประชาพิเคราะห์ชุดทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ก.พ. ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จัดการสัมมนา ประชาพิเคราะห์นำเสนอผลการจัดทำชุดทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อ การขับเคลื่อนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล การสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็น จากข้าราชการกลุ่มต่าง ๆ ที่จะนำชุดทักษะไปปรับใช้เป็นกรอบการพัฒนาตนเองและผู้อื่นให้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและมีความพร้อมที่จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 หรือการเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม มีผู้เข้าร่วมการสัมมนา เป็นตัวแทนข้าราชการ 5 กลุ่มหลัก รวม 136 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการกอง กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและวิชาการ ผู้ปฏิบัติงานด้านบริการ และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

ประเภทข่าว: 

“ทิศทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ”

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 และ 1 กันยายน 2560 สำนักงาน ก.พ. ได้รับเกียรติจากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดประชุมระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ กับสำนักงาน ก.พ. ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพ พร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บูรณาการการขับแคลื่อนประเทศไทย : ข้าราชการไทย 4.0”
   โดยในวันที่ 1 กันยายน 2560 ได้มีการจัดการเสวนาหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ” มีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย นางสุทธิลักษณ์ เอื้อจิตถาวร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. นางสาวอัมพร ชาตบุษยมาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร กระทรวงคมนาคม นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  และ ผศ ดร. สุภาพรณ์ เกียรติสิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการเสวนาโดย นางสาวจุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

ประเภทข่าว: 

เดินหน้าประเทศไทย - บูรณาการการขับเคลื่อนประเทศไทยข้าราชการไทย 4.0

บูรณาการการขับเคลื่อนประเทศไทย
โดย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และนางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ.

ในรายการ เดินหน้าประเทศไทย วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560

โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2560

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเข้าการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 10

ประเภทข่าว: 

Pages

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ