ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

กิจกรรม Open Hearts Open Homes สำหรับ ODOS


สำนักงาน ก.พ. จะจัดกิจกรรม Open Hearts Open Homes ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00- 16.00 น. ณ สำนักงาน ก.พ. (นนทบุรี)

ในงานจะมีกิจกรรมพบปะกับผู้แทนของส่วนราชการต่างๆ ที่มีความต้องการรับ นทร.ทุน ODOS เข้าทำงาน นอกจากนี้ ยังมีช่วงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้ารับราชการทั้งขั้นตอน/วิธีการ สิ่งที่จะได้รับในการเป็นข้าราชการ ได้แก่ การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ การรับทุนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก เส้นทางความก้าวหน้าต่างๆ เช่นการเข้าร่วมระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง โครงการข้าราชการคลื่นลูกใหม่ เป็นต้น

ประเภทข่าว: 

อ.ก.พ.จริยธรรมและ อ.ก.พ.วินัย ร่วมพิจารณาร่างมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อเตรียมเสนอ ก.พ. เดือนนี้

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ก.ค. และ 17 ก.ค. 2560 ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักมาตรฐานวินัย และคณะทำงานจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญ สำนักงาน ก.พ. จัดประชุมร่วมระหว่าง อ.ก.พ.วิสามัญว่าด้วยการส่งเสริมจริยธรรมเพื่อราชการใสสะอาดและ อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ เพื่อพิจารณาข้อสรุปจากที่ประชุมร่วมกันระหว่างผู้แทนหน่วยงานองค์กรกลางด้านการบริหารงานบุคคลประเภทต่างๆ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างมาตรฐานทางจริยธรรมในส่วนของ "สาระ" "กลไก" และ "สภาพบังคับ" ดังนี้
1. "สาระ" ของมาตรฐานทางจริยธรรม ประกอบด้วย
     1. ซื่อสัตย์สุจริต
     2. รับผิดชอบต่อหน้าที่
     3. ไม่เลือกปฏิบัติ
      4. กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
      5. มุ่งผลสัมฤทธิ์
      6. มีจิตสาธารณะ
      7. เป็นต้นแบบของสังคม

Pages

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ