ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 87 - 88

 

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง "รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) ดาวน์โหลด

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง 2 รุ่น ทำแบบประเมินตนเอง (Self-Assessment) ออนไลน์ได้ที่ survey.ocsc.go.th/csedp

  • รุ่นที่ 87 ให้ทำแบบประเมินระหว่างวันที่ 18 - 29 ธันวาคม 2560
  • รุ่นที่ 88 ให้ทำแบบประเมินระหว่างวันที่ 2 - 12 เมษายน 2561

(Post Date: 18/12/2017)


 

 

 

ประเภทข่าว: 

นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. ได้รับการเชิดชูเกียรติในฐานะสตรีบทบาทเด่นในสังคม

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2560 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สมาคมติดตามการพัฒนาสตรีในประเทศไทย ร่วมกับเครือข่ายสตรีเพื่อการปฏิรูปประเทศ (WEMOVE) จัดงานเชิดชูเกียรติและให้กำลังใจสตรีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการปฏิรูปประเทศ ปลัดกระทรวง และเลขาธิการ ให้แก่ นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. ในฐานะสตรีที่มีโอกาสได้แสดงความสามารถในการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งได้รับการยอมรับจากสังคม และได้รับการยอมรับให้เป็นผู้นำองค์กรในด้านต่างๆ อันจะเป็นแบบอย่างและกำลังใจให้แก่สตรีไทยทั้งในยุคปัจจุบันและอนาคต

ทั้งนี้ยังมีสตรีที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ อีก 7 ท่าน ดังนี้

ประเภทข่าว: 

วโรกาส วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติประจำทุกปี สำหรับปีนี้ได้จัดพิธีในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ ห้อง Marc de Beaumont, Cercle de l’Union Interalliée 75008 กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างเวลา 17.15 น. – 20.30 น.

ประเภทข่าว: 

Pages

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ