ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

แบบสำรวจข้อมูลและความเห็นของส่วนราชการ เรื่อง การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ

          ด้วยสำนักงาน ก.พ. อยู่ระหว่างการติดตามประเมินผลการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 จึงได้จัดทำแบบสำรวจข้อมูลและความเห็นเพื่อที่จะนำข้อมูลที่ได้รับไปประกอบการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการให้มีประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการของส่วนราชการมากยิ่งขึ้น  

ประกาศ ก.พ.ค. เรื่องการแต่งตั้ง กวฉ. ปี 2559

ประกาศ ก.พ.ค. แต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ ก.พ.ค. กำหนดเพื่อเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือหรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

Pages

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ