ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การประเมินข้าราชการพลเรือนประเภทบริหารระดับสูง

 
 

ที่มา 

       ด้วยคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบการประเมินส่วนราชการและข้าราชการพลเรือนในความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 และรับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของเลขาธิการ ก.พ. ในฐานะผู้รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปประกอบการประเมินสำหนับนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการ และการจัดทำคู่มือประกอบการประเมินข้าราชการเพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ
 
     
             
 
 
New!!!  การประเมินรอบที่ 2/2559 
     
            สำหรับรอบการประเมินที่ 2/2559 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง วันที่ 30 กันยายน 2559) ขอให้ข้าราชการพลเรือนประเภทบริหารระดับสูงผู้รับการประเมินจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางที่กำหนดในคู่มือการประเมินฯ ข้างต้น จำนวน 5 ชุด และนำส่งไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 เพื่อรวบรวมและนำเสนอผู้ประเมินต่อไป
            อนึ่ง สำหรับข้าราชการพลเรือนประเภทบริหารระดับสูงที่เกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้ยกเว้นไม่ต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานดังกล่าว
 
 
เอกสารประกอบข่าว: 
ประเภทข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ