ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. จัดงานวันมูลนิธิพันเอก จินดา ณ สงขลา ประจำปี 2560 เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์การพัฒนาการบริหารงานบุคคลในราชการพลเรือน

 

มูลนิธิพันเอกจินดา ณ สงขลา มอบรางวัลส่วนราชการส่งเสริมการบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่น ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมจินดา ณ สงขลา สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

งานวันมูลนิธิพันเอกจินดา ณ สงขลา เป็นงานที่จัดสืบเนื่องมาเป็นประจำทุกปี เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของพันเอก จินดา ณ สงขลา อดีตเลขาธิการ ก.พ. ในการพัฒนาการบริหารงานบุคคลในราชการพลเรือนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และส่งเสริมงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยจัดให้มีการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่น ซึ่งกรมทางหลวง และกรมธนารักษ์ ได้รับโล่เกียรติยศในการส่งเสริมการบริหารทรัพยากรบุคคลในปีนี้

    

นอกจากนี้ ในงานได้รับเกียรติจากหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ข้าราชการกับการทำงานด้วยศาสตร์พระราชา” โดยใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า พระราชารวมถึงราชวงศ์ของไทย ไม่ว่าพระองค์ใดก็ตามจะทรงเป็นตัวอย่างและคงศาสตร์ต่างๆ ไว้ให้เป็นแบบอย่างแก่ปวงชนชาวไทยเสมอมา โดยเฉพาะศาสตร์แห่งความอ่อนโยนและความอ่อนน้อมถ่อมตน นำมาซึ่งความงดงามต่อตนเองและผู้ที่ได้พบเห็น ควรสืบสานศาสตร์ต่างๆ ที่ได้รับจากพระองค์และราชวงศ์ให้แก่ลูกหลานเราสืบไป และยังได้กล่าวถึงการนำศาสตร์แห่งพระราชา ในเรื่องต่างๆ มาเป็นแนวทางปฏิบัติและตัวชี้วัดตามนโยบายรัฐบาลด้วย


 

มูลนิธิพันเอก จินดา  ณ สงขลา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2529 เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของพันเอก จินดา ณ สงขลา อดีตเลขาธิการ ก.พ. ในการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ปัจจุบัน นายวิลาศ สิงหวิสัย เป็นประธานกรรมการมูลนิธิฯ 

กิจกรรมสำคัญประการหนึ่งของมูลนิธิ คือ การส่งเสริมงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยจัดให้มีการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่น ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ