ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2560


 

1 เมษายน วันข้าราชการพลเรือน

"สืบสานพระราชปณิธานและหลักการทรงงานของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"

                   วันข้าราชการพลเรือน ตรงกับวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช 2471 ซึ่งเป็นการจัดระเบียบข้าราชการฝ่ายพลเรือนให้เป็นมาตรฐาน มีผลใช้บังคับในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2471 จึงได้ถือวันนี้เป็นวันข้าราชพลเรือนตั้งแต่นั้นมา

วัตถุประสงค์ของการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน

                  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 1. เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของข้าราชการในการเป็น ผู้ให้บริการ เสียสละ และอุทิศเวลาเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม
 2. เพื่อให้ข้าราชการได้ตระหนักถึงเกียรติ หน้าที่ สามัคคี ซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของข้าราชการ อันจะเปลี่ยนภาพลักษณ์ ทัศนคติ ของประชาชนที่มีต่อข้าราชการให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น
 3. เพื่อเผยแพร่ผลงานใหม่ ๆ ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน
 4. เพื่อยกย่องส่งเสริมข้าราชการที่มีความประพฤติและผลปฏิบัติงานดีเด่น รวมถึงการเผยแพร่เกียรติคุณข้าราชการดีเด่นให้ปรากฏ อันจะช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการกระทำความดีตลอดไป
 5. เพื่อให้วันข้าราชการพลเรือน (1 เมษายน) เป็นวันที่มีความหมายอยู่ในความทรงจำและเป็นที่ยอมรับของข้าราชการ และประชาชน โดยทั่วไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>>ระบบลงทะเบียนกลาง (Registration Center)<< ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม (สำหรับข้าราชการพลเรือนดีเด่น)   
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

กำหนดการงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2560

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560

 • เวลา 14.00 น.
  การประชุมคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุม 109 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
 • เวลา 15.00 น.
  การแถลงข่าวการจัดกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ ตึกนารีสโมสร

--------------------------------------------------------------------------------

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560

 
การดำเนินงานของคณะคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน
 
               ในการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน จำนวน 4 คณะ  ดังนี้

 1. คณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
  มีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานฯ โดยมีกิจกรรมที่รับผิดชอบ ดังนี้
      - การดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2559
      - การจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560
        ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

 2. คณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน
  มีปลัดกระทรวงเจ้าภาพที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 4 กระทรวง ได้แก่ ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงยุติธรรม และปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานฯ ร่วม โดยมีกิจกรรมที่รับผิดชอบ ดังนี้
      - การจัดแสดงนิทรรศการ การให้บริการประชาชน และการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ  ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 
   
 3. คณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลและสาธารณประโยชน์
  มีปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฯ โดยมีกิจกรรมที่รับผิดชอบ ดังนี้
      - การจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลส่วนกลาง ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 ณ ทำเนียบรัฐบาล
      - การจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลส่วนภูมิภาค
      - การจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
   
 4. คณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  มีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานฯ โดยมีกิจกรรมที่รับผิดชอบ ดังนี้
      - การแถลงข่าวการจัดกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2560 
      - การดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจัดงานผ่านช่องทางต่างๆ

-----------------------------------------------------------------------------------------------

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงาน ก.พ.
ธิรานันท์    02-547-2015
อัญชลี       02-547-2013
ดวงดาว     02-547-1710
ปภาวี        02-547-1712
ลักษิกา     02-547-1713
 

เอกสารประกอบข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ