ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

แสดงความจำนงเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการดูแลและติดตามการใช้ประโยชน์นักเรียนทุนรับบาล ก.พ.

ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการดูแลและติดตามการใช้ประโยชน์นักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ.

ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 - 15.00 น. 

ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. 

 

 

 

ประเภทข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ