ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

พิธีลงนาม MOU เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างสำนักงาน ก.พ. กับ University of Chinese Academy of Sciences (UCAS) สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

          เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ สำนักงาน ก.พ. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ระหว่างสำนักงาน ก.พ. โดยนางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. กับ University of Chinese Academy of Sciences (UCAS) โดย Professor Wu YULIANG รองประธาน UCAS ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ รองประธานกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ Professor Ding ZHONGLI ประธาน UCAS ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมด้วย ม.ล.พัชรภากร เทวกุล รองเลขาธิการ ก.พ. นางพัชรวรรณ วงษ์ไทย อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ณ กรุงปักกิ่ง และคณะข้าราชการสำนักงาน ก.พ. ร่วมในพิธีลงนามครั้งนี้ด้วย

 
 

          บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ เป็นการดำเนินการของสำนักงาน ก.พ. เพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสองประเทศ ซึ่งได้จัดมาแล้ว จำนวน ๓ ครั้ง คราวละ ๓ ปี โดยระยะแรกในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ ระยะที่ ๒ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ และระยะที่ ๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ความร่วมมือนี้มีสาระสำคัญ ได้แก่ การที่สำนักงาน ก.พ. เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่ UCAS สาธารณรัฐประชาชนจีน ปีละไม่เกิน ๑๐ ทุน โดยทาง UCAS สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนครึ่งหนึ่งของอัตราปกติ ส่วนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฝ่ายไทยจะเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งนับตั้งแต่เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๙ มีนักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. – UCAS จำนวน ๒๕ ราย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกแล้ว ๑๐ ราย กำลังศึกษาในระดับภาษาจีน – ปริญญาเอก ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ๑๒ ราย และอยู่ระหว่างเตรียมตัวเดินทางไปศึกษาในเดือนกันยายน  ๒๕๖๐ อีก ๓ ราย

 
 
 

          ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีลงนาม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลขาธิการ ก.พ. นำนักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. – UCAS จำนวน ๑๐ ราย ที่กำลังศึกษาในระดับภาษาจีน – ปริญญาเอก เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อกราบบังคมทูลถวายรายงานความก้าวหน้าในการศึกษา ยังความปลาบปลื้มปิติแก่ข้าราชการสำนักงาน ก.พ. UCAS และผู้รับทุนเป็นอย่างยิ่ง

 
 

          นอกจากนั้น เลขาธิการ ก.พ. และคณะ ยังได้จัดการประชุมเพื่อพบปะพูดคุยกับนักเรียนทุนรัฐบาล(นักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน และนักเรียนทุน UCAS) จำนวน ๑๙ คนเกี่ยวกับการศึกษา ชีวิตความเป็นอยู่ และปัญหาอุปสรรคต่างๆ รวมถึงการแนะแนวทางการศึกษา/การประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป ซึ่งการประชุมนี้ยังถือเป็นโอกาสอันดีที่นักเรียนได้หารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์การศึกษาในสถาบัน และการใช้ชีวิตในเมืองต่าง ๆ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายและความเข้มแข็งสามัคคีร่วมกันระหว่างนักเรียนทุนรัฐบาลในต่างแดนอีกด้วย

 
เอกสารประกอบข่าว: 
AttachmentSize
PDF icon พิธีลงนาม MOU492.04 KB
ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ