ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญ 2560

การจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรม ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 76 วรรคสาม กำหนดให้ "รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกําหนดประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว"

คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) กำกับดูแลให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการตามบัญชีให้เรียบร้อยและทันเวลาตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด ซึ่งสำนักงาน ก.พ. ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ มาตรา 76 วรรคสาม และมาตรา 258 ข. (4) ร่วมกับองค์กรกลางบริหารงานบุคคลประเภทต่าง ๆ 

สำนักงาน ก.พ. มีคำสั่งสำนักงาน ก.พ. ที่ 124/2560 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญ เพื่อดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ และจัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับองค์กรกลางบริหารงานบุคคลประเภทต่างๆ เพื่อจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ ตามที่รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มาตรา 76 วรรคสามกำหนด รวมถึงกลไกการกำกับดูแล และสภาพบังคับใช้มาตรฐานทางจริยธรรมที่มีประสิทธิภาพ เพื่อนำเสนอ ก.พ. และคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 76 วรรคสาม
ระหว่างองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ครั้งที่ 1 : ระดับผู้แทนสำนักงาน
วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 9 อาคารสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
สรุป มติ 1.เห็นชอบกรอบแนวคิดร่างมาตรฐานทางจริยธรรม
              2.เห็นชอบแผนการดำเนินการ
             3. มอบหมายให้ผู้แทนแต่ละองค์กรกลาง จัดทำข้อเสนอร่างมาตรฐานจริยธรรม เสนอฝ่ายบริหารน พิจารณาให้ความเห็นชอบ
                 และส่งข้อเสนอที่ได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายบริหาร ไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 15 มิ.ย. 2560 เพื่อสำนักงาน ก.พ.
                 จะรวมรวมและเสนอต่อที่ประชุมครั้งที่ 2 ต่อไป

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
*** สำเนาหนังสือเชิญประชุม
*** เอกสารประกอบการประชุม 
*** รายงานการประชุม ครั้งที่ 1 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ครั้งที่ 2 : ระดับผู้แทนสำนักงาน
วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 9 อาคารสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
สรุป มติ 1.เห็นชอบร่างมาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560
                ที่ประกอบด้วยด้านสาระ ด้านกลไก และด้านสภาพบังคับ และมอบหมายให้สำนักงาน ก.พ. ปรับปรุงถ้อยคำและรายละเอียด
                ร่างมาตรฐานทางจริยธรรมเพิ่มเติมตามความเห็นที่ประชุม และแจ้งเวียนเป็นรายงานการประชุมให้หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมรับรอง
             2.มอบหมายให้ผู้เข้าร่วมประชุมนำร่างมาตรฐานทางจริยธรรม เสนอให้คณะกรรมการองค์กรกลางบริหารงานบุคคลแต่ละประเภทพิจารณา
               มอบหมายผู้แทนคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ก. ครั้งที่ 3 วันที่ 10 สิงหาคม 2560

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
*** สำเนาหนังสือเชิญประชุม
 *** รายงานการประชุม ครั้งที่ 2 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ครั้งที่ 3 : ระดับผู้แทนคณะกรรมการฯ

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคารสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
*** สำเนาหนังสือเชิญประชุม
*** เอกสารประกอบการประชุม
*** รายงานการประชุม ครั้งที่ 3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ครั้งที่ 4 : ระดับผู้แทนคณะกรรมการฯ
เพื่อพิจารณาร่างกฎหมาย เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี
วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560
ณ ห้องประชุมบีบี 401 ชั้น 4 
โรงแรมเซนทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
*** สำเนาหนังสือเชิญประชุม
*** สำเนาหนังสือรับรองรายงานการประชุม

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การประชุมร่วมระหว่าง อ.ก.พ.จริยธรรมและ อ.ก.พ. วินัย สำนักงาน ก.พ. เพื่อพิจารณาร่างมาตรฐานทางจริยธรรม เสนอ ก.พ.
วันจันทร์ที่ 3 ก.ค. และ 17 ก.ค. 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ติดต่อสอบถามข้อมูลและเสนอแนะความเห็นเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญ สำนักงาน ก.พ.
โทรศัพท์
02-547-1712
02-547-1713 

******************************************************************************************************

องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรม

ต่างประเทศ : งานวิจัย/บทความ 

Ethics in Public Sector

OECD
1. ETHICS CODES AND CODES OF CONDUCT AS TOOLS FOR PROMOTING AN ETHICAL AND PROFESSIONAL PUBLIC SERVICE:Comparative Successes and Lessons By Stuart C. Gilman, Ph.D. 
2.Ethics Training for Public Officials

ENGLAND
1. Standard in Public Life : 1st Report of the committee on standard in public life.
2. Standard in Public Life : 2nd Report
3. Standard in Public Life : 3rd Report
4. Standards Matter : A review of best practice in promoting good behaviour in public life.   
5. Striking the Balance : Upholding the Seven Principles of Public Life in Regulation.
6. Ethics in Practice : Promoting Ethical Conduct in Public Life.

CHINA
1.Rule of Morality vs. Rule of Law : Establishing a set of values to compare the civil service ethos in China and the Netherlands

JAPAN
1. Outline of the National Public Service Ethics Law (Law No.129 of 1999)
2. The National Public Service Ethics Board
3.SYSTEM OF ETHICS OF PUBLIC SERVANTS IN JAPAN :Yuji Takada

Singapore
1. Upholding Intregrity in the Public Service.Civil Service College.

ในประเทศ
1. เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน : ว่าด้วยเรื่องประมวลจริยธรรม
2. ข้อมูลมาตรฐานทางจริยธรรม /ประมวลจริยธรรมข้าราชการแต่ละประเภท ที่กำหนดขึ้นตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2550

    2.1 ข้าราชการพลเรือน : ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
    2.2 ข้าราชการตำรวจ   : กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับที่ ๑)
                                     : กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ฉบับที่ ๒) 

    2.3 ข้าราชการทหาร     : ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยประมวลจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๕๑

    2.4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา :
    2.5 ข้าราชการมหาวิทยาลัย : พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
    2.6 ข้าราชการกรุงเทพมหานคร : ระเบียบกรุงเทพมหานครวาด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๒
    2.7 ข้าราชการรัฐสภา : ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
                                    : ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา (ฉบับ ๒) พ.ศ. 2556  

    2.8 ข้าราชการศาลรัฐธรรมนูญ
    2.9 ข้าราชการศาลปกครอง : ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองว่าด้วยประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่สำนักงานศาลปกครอง พ.ศ.2555
    2.10 ข้าราชการศาลยุติธรรม : ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้าง และพนักงานราชกาศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๗
    2.11 ข้าราชการฝ่ายอัยการ : ประมวลจริยธรรมขาราชการฝายอัยการและบคลากรของสำนักงานอัยการสูงสุด
    2.12 ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 

เอกสารประกอบข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ