ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2560

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560 สำนักงาน ก.พ. โดยศูนย์สรรหาและเลือกสรร จัดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2560 ณ ศูนย์สอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และศูนย์สอบในส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย ศูนย์สอบฉะเชิงเทรา ศูนย์สอบราชบุรี ศูนย์สอบชลบุรี ศูนย์สอบเชียงใหม่ ศูนย์สอบพิษณุโลก ศูนย์สอบอุดรธานี ศูนย์สอบอุบลราชธานี ศูนย์สอบขอนแก่น ศูนย์สอบสุราษฎร์ธานี และศูนย์สอบสงขลา รวมทั้งสิ้น 11 ศูนย์สอบ มีผู้สมัครสอบทั่วประเทศกว่า 499,718 คน 

การดำเนินการสอบฯ ในภาพรวมครั้งนี้ดำเนินการด้วยความสำเร็จ ครบถ้วน สมบูรณ์โดยมี นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. ฝ่ายบริหาร ผู้อำนวยการศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. รวมทั้ง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทั่วประเทศ ดูแลและอำนวยการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) นี้ สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการสอบอย่างรัดกุม ไม่ประมาท มีการกวดขันอย่างเข้มงวด เพื่อให้การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยุติธรรม โปร่งใส และเป็นธรรมแก่ผู้เข้าสอบทุกคน โดยมีมาตรการป้องกันการทุจริตการสอบอย่าง  เข้มงวดในทุกศูนย์สอบ นอกจากนี้ สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในการป้องกันการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทุจริตการสอบ กล่าวได้ว่ากระบวนการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการของสำนักงาน ก.พ. จะเป็นไปด้วยความโปร่งใสและยุติธรรมอย่างที่สุด
ทั้งนี้ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2560 จะดำเนินการจัดสอบอีกครั้งในวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 โดยจะดำเนินการใน 6 ศูนย์สอบ ได้แก่ ศูนย์สอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ศูนย์สอบเชียงใหม่ ศูนย์สอบพิษณุโลก ศูนย์สอบอุดรธานี ศูนย์สอบอุบลราชธานี และศูนย์สอบสงขลา

ขอให้ผู้สมัครสอบเตรียมความพร้อมและศึกษาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบการสอบได้ทาง http://job2.ocsc.go.th

 

 

 

ประเภทข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ