ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

แบบสอบถาม "การศึกษาความก้าวหน้าของข้าราชการพลเรือนดีเด่น"

สำนักงาน ก.พ. ขอความร่วมมือผู้ตอบแบบสอบถาม เรื่อง “การศึกษาความก้าวหน้าของข้าราชการพลเรือนดีเด่น” โดยเลือกตอบแบบสอบถามเพียงแบบเดียวในระบบออนไลน์ จากแบบสอบถาม 2 ชุด  ดังนี้

1. สำหรับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ตอบแบบสอบถาม เรื่อง “การศึกษาความก้าวหน้า
ของข้าราชการพลเรือนดีเด่น” (แบบ ก.) ซึ่งมีจำนวน 8 ส่วน ขอให้ข้าราชการพลเรือนดีเด่นที่ได้รับรางวัลมาแล้ว 10 ปีขึ้นไป หรือที่ได้รับรางวัลระหว่างปี พ.ศ. 2526 – พ.ศ. 2550 จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งมาจากกลุ่มที่ได้รับรางวัล 3 กลุ่ม กลุ่มละไม่น้อยกว่า 1 คน เป็นผู้ตอบ คือ

  • ก) กลุ่มข้าราชการระดับ 6 – 8
  • ข) กลุ่มข้าราชการระดับ 1 – 5
  • ค) กลุ่มลูกจ้างประจำ

2. สำหรับหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ ตอบแบบสอบถาม เรื่อง “การศึกษาความก้าวหน้าของข้าราชการพลเรือนดีเด่น” (แบบ ข. ) ซึ่งมีจำนวน 3 ส่วน ขอให้หัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบงานเกี่ยวกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น จำนวน 2 คน เป็นผู้ตอบ

โปรดเลือกแบบสอบถามออนไลน์ ดังนี้

↪ สำหรับข้าราชการพลเรือนดีเด่น (แบบ ก.)    ↪ สำหรับหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ (แบบ ข.)

เปิดตอบรับแบบสอบถามระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2561


ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงาน ก.พ.

  • คุณสุประวีณ์ ขวัญสิริวิรัช
  • 0 2547 2014

ปัญหาด้านระบบแบบสอบถามออนไลน์

  • คุณศุภวัฒน์
  • 0 2547 1080

 

ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ