ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ในการดำเนินงานของ ก.พ. นั้น ก.พ. ได้อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการวิสามัญต่าง ๆ เพื่อทำการแทนและรับผิดชอบภารกิจตามบทบาทหน้าที่ของ ก.พ.

มีหน้าที่ทำการแทน ก.พ.ในเรื่องเกี่ยวกับการร่างกฎหมาย กฎ ก.พ. ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ การแก้ไขทะเบียนประวัติข้าราชการ รวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และกิจการอื่นตามที่ ก.พ. มอบหมาย ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

# ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 คุณพรทิพย์ จาละ ประธาน อ.ก.พ.
2 เลขาธิการ ก.พ. อ.ก.พ.
3 ปลัดกระทรวงการคลัง อ.ก.พ.
4 นายกมลชัย รัตนสกาววงศ์ อ.ก.พ.
5 นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ อ.ก.พ.
6 นายเข็มชัย ชุติวงศ์ อ.ก.พ.
7 นายดิสทัต โหตระกิตย์ อ.ก.พ.
8 คุณหญิงนันทกา สุประภาตะนันทน์ อ.ก.พ.
9 นายประวีณ ณ นคร อ.ก.พ.
10 นายพินิต อารยะศิริ อ.ก.พ.
11 นายสำราญ ถาวรายุศม์ อ.ก.พ.
12 ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สำนักงาน ก.พ. อ.ก.พ. และเลขานุการ
# ข้าราชการสำนักงาน ก.พ. ที่เลขาธิการ ก.พ. แต่งตั้ง ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ทำการแทน ก.พ. ในเรื่องเกี่ยวกับวินัยข้าราชการพลเรือนสามัญตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน การออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน การยกเว้นให้ผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามเป็นข้าราชการเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน การควบคุมกำกับให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและจรรยาข้าราชการ และกิจการอื่นตามที่ ก.พ. มอบหมาย ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

# ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายประวีณ ณ นคร ประธาน อ.ก.พ.
2 เลขาธิการ ก.พ. อ.ก.พ.
3 เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ อ.ก.พ.
4 เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อ.ก.พ.
5 เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ อ.ก.พ.
6 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ อ.ก.พ.
7 นายชนะ อินสว่าง อ.ก.พ.
8 นายธราดล เก่งการพานิช อ.ก.พ.
9 พลตำรวจตรี ปัญญา เอ่งฉ้วน อ.ก.พ.
10 คุณพรทิพย์ จาละ อ.ก.พ.
11 นายวชิระ เพ็งจันทร์ อ.ก.พ.
12 นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ อ.ก.พ.
13 นายสุวรรณ ชนะสงคราม อ.ก.พ.
14 นายสาวอรพินทร์ ชูชม อ.ก.พ.
15 ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานวินัย สำนักงาน ก.พ. อ.ก.พ.และเลขานุการ
# ข้าราชการสำนักงาน ก.พ. ที่เลขาธิการ ก.พ.แต่งตั้ง ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ทำการแทน ก.พ. ในเรื่องเกี่ยวกับนโยบาย ทิศทาง มาตรฐาน และระบบตำแหน่ง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข แนวทางและวิธีการกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง การพิจารณากรอบอัตรากำลังของส่วนราชการ รวมถึงการกำหนดมาตรฐานค่าตอบแทน แนวทาง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่ม เงินเพิ่มค่าครองชีพของข้าราชการพลเรือน ตลอดจนติดตามและประเมินผลการบริหารอัตรากำลัง และการบริหารค่าตอบแทนของกระทรวง กรม และกิจการอื่นตามที่ ก.พ. มอบหมาย ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

# ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายสมภพ อมาตยกุล ประธาน อ.ก.พ.
2 เลขาธิการ ก.พ. อ.ก.พ.
3 นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ อ.ก.พ.
4 นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ อ.ก.พ.
5 นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย อ.ก.พ.
6 นางทวีลาภ จันทนะเสวี อ.ก.พ.
7 นางสาวทัศนีย์ ดุสิตสุทธิรัตน์ อ.ก.พ.
8 นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม อ.ก.พ.
9 นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อ.ก.พ.
10 นายสมนึก พิมลเสถียร อ.ก.พ.
11 นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อ.ก.พ.
12 นายสุพรรณ ศรีธรรมมา อ.ก.พ.
13 นายอาทิตย์ วุฒิคะโร อ.ก.พ.
14 รองเลขาธิการ ก.พ. หรือ ที่ปรึกษาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ. ที่เลขาธิการ ก.พ. มอบหมาย อ.ก.พ.
15 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน สำนักงาน ก.พ. อ.ก.พ.และเลขานุการ
# ข้าราชการสำนักงาน ก.พ. ที่ เลขาธิการ ก.พ. แต่งตั้ง ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ทำการแทน ก.พ. ในเรื่องเกี่ยวกับการวางหลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการ การบริหารทรัพยากรบุคคล การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการใช้กำลังคนของส่วนราชการ ให้คำปรึกษาแนะนำและแก้ไขปัญหาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน เลื่อน บรรจุกลับ และกิจการอื่นตามที่ ก.พ. มอบหมาย ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

# ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายพงศ์โพยม วาศภูติ ประธาน อ.ก.พ.
2 เลขาธิการ ก.พ. อ.ก.พ.
3 นายกมลชัย รัตนสกาววงศ์ อ.ก.พ.
4 นายจรินทร์ จักกะพาก อ.ก.พ.
5 นายธวัชชัย ไทยเขียว อ.ก.พ.
6 นายนคร ศิลปอาชา อ.ก.พ.
7 นางเบญจวรรณ สร่างนิทร อ.ก.พ.
8 นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล อ.ก.พ.
9 นายมนัส แจ่มเวหา อ.ก.พ.
10 นางศิริพร กิจเกื้อกูล อ.ก.พ.
11 นายศุภรัชต์ โชติกญาณ อ.ก.พ.
12 นายสุพรรณ ศรีธรรมมา อ.ก.พ.
13 นายอนุสรณ์ สุขแสงทอง อ.ก.พ.
14 รองเลขาธิการ ก.พ. หรือ ที่ปรึกษาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ. ที่เลขาธิการ ก.พ. มอบหมาย อ.ก.พ.
15 ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน สำนักงาน ก.พ. อ.ก.พ.และเลขานุการ
# ข้าราชการสำนักงาน ก.พ. ที่ เลขาธิการ ก.พ. แต่งตั้ง ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ทำการแทน ก.พ. ในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ และส่งเสริมนวัตกรรมเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล ติดตามประเมินผลเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล และกิจการอื่นตามที่ ก.พ. มอบหมาย ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

# ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธาน อ.ก.พ.
2 เลขาธิการ ก.พ. อ.ก.พ.
3 อธิบดีกรมบัญชีกลาง อ.ก.พ.
4 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อ.ก.พ.
5 นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ อ.ก.พ.
6 นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์ อ.ก.พ.
7 นายนพดล เภรีฤกษ์ อ.ก.พ.
8 นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์ อ.ก.พ.
9 นายพลภัทร บุราคม อ.ก.พ.
10 นายภัทรศักดิ์ อุตตมะโยธิน อ.ก.พ.
11 นายวัลลภ พริ้งพงษ์ อ.ก.พ.
12 นายสมชาย เสียงหลาย อ.ก.พ.
13 นายเอนก เกษมสุข อ.ก.พ.
14 รองเลขาธิการ ก.พ. หรือ ที่ปรึกษาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ. ที่เลขาธิการ ก.พ. มอบหมาย อ.ก.พ.
15 ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ. อ.ก.พ.และเลขานุการ
# ข้าราชการสำนักงาน ก.พ. ที่ เลขาธิการ ก.พ. แต่งตั้ง ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ทำการแทน ก.พ.ในเรื่องเกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ มาตรการ และวิธีการเกี่ยวกับการเตรียมและบริหารกำลังคนคุณภาพของภาครัฐอย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการฝ่ายพลเรือน โดยรวมถึงระบบนักบริหารระดับสูง ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ตลอดจนระบบนักเรียนทุนรัฐบาล รวมทั้งวิเคราะห์การใช้กำลังคนคุณภาพ ติดตามการใช้ประโยชน์ของกำลังคนคุณภาพในระบบราชการ การบริหาร กำกับ ดูแล ติดตามการศึกษา การปฏิบัติงานวิจัย ดูงาน และฝึกอบรมในประเทศและต่างประเทศของบุคลากรภาครัฐ นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง นักเรียนทุนรัฐบาล และนักเรียนทุนส่วนตัวที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. โดยรวมถึงกลไกการจัดสรรข้าราชการพลเรือนเข้ารับทุนฝึกอบรม การจัดการการศึกษาและฝึกอบรม และกิจการอื่นตามที่ ก.พ. มอบหมาย ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

# ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายอำพน กิตติอำพน ประธาน อ.ก.พ.
2 เลขาธิการ ก.พ. อ.ก.พ.
3 นายเจษฎา แสงสุพรรณ อ.ก.พ.
4 นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ อ.ก.พ.
5 นายธงทอง จันทรางศุ อ.ก.พ.
6 นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ อ.ก.พ.
7 นายประมนต์ สุธีวงศ์ อ.ก.พ.
8 นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย อ.ก.พ.
9 นางสาวสิบพัน วนวิสุทธิ์ อ.ก.พ.
10 นายสุทธิพร ปทุมเทวาภิบาล อ.ก.พ.
11 นายสุธรรม ส่งศิริ อ.ก.พ.
12 นายหริส สูตะบุตร อ.ก.พ.
13 นายอัชพร จารุจินดา อ.ก.พ.
14 รองเลขาธิการ ก.พ. หรือ ที่ปรึกษาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ. ที่เลขาธิการ ก.พ. มอบหมาย อ.ก.พ.
15 ผู้อำนวยการศูนย์นักบริหารระดับสูง สำนักงาน ก.พ. อ.ก.พ.และเลขานุการ
# ข้าราชการสำนักงาน ก.พ. ที่ เลขาธิการ ก.พ. แต่งตั้ง ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ทำการแทน ก.พ. ในเรื่องเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์ นโยบาย เป้าหมาย วิธีการ และมาตรฐานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน การให้คำปรึกษาแนะนำด้านการพัฒนาข้าราชการ เพิ่มพูนประสิทธิภาพ และเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการพลเรือนให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ การกำกับ ดูแล พัฒนา และกำหนดเนื้อหาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสำนักงาน ก.พ. การรับรองการสำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงที่หน่วยงานอื่นหรือสำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินการ การติดตามประเมินผลการจัดการฝึกอบรมสำหรับนักบริหารระดับสูงที่ได้รับการรับรองทุก 3 ปี การรับรองหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาข้าราชการที่จะเป็นเงื่อนไขในการแต่งตั้งข้าราชการของส่วนราชการต่างๆ การดำเนินการหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย การเสริมสร้างศักยภาพของส่วนราชการในการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพ (หลักสูตร HR Professional) และโครงการเตรียมความพร้อมข้าราชการสู่ประชาคมอาเซียน การติดตามประเมินผลการพัฒนาข้าราชการพลเรือนในหลักสูตรต่างๆ การดำเนินการอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธ๊การที่ ก.พ. กำหนด และกิจการอื่นตามที่ ก.พ. มอบหมาย ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

# ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ ประธาน อ.ก.พ.
2 เลขาธิการ ก.พ. อ.ก.พ.
3 นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อ.ก.พ.
4 นางจิรประภา อัครบวร อ.ก.พ.
5 นายชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์ อ.ก.พ.
6 นายไชยเจริญ อติแพทย์ อ.ก.พ.
7 นายธรรมศักดิ์ สัมพันธ์สันติกูล อ.ก.พ.
8 นายปรัชญา เวสารัชช์ อ.ก.พ.
9 นางสาวศิริยุพา รุ่งเริงสุข อ.ก.พ.
10 นายสีมา สีมานันท์ อ.ก.พ.
11 นายสุรพันธ์ ปุสสเด็จ อ.ก.พ.
12 นายอภิชัย มงคล อ.ก.พ.
13 นายอิสินธร สอนไว อ.ก.พ.
14 รองเลขาธิการ ก.พ. หรือ ที่ปรึกษาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ. ที่เลขาธิการ ก.พ. มอบหมาย อ.ก.พ.
15 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. อ.ก.พ.และเลขานุการ
# ข้าราชการสำนักงาน ก.พ. ที่ เลขาธิการ ก.พ. แต่งตั้ง ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ทำการแทน ก.พ. ในเรื่องเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน การกำหนดนโนบาย ยุทธศาสตร์ หรือทิศทาง มาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน รวมไปถึงการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวงและทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ การพิจรณารับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน การติดตามการประเมินผลการสรรหาและเลือกสรรข้าราชการพลเรือนในกระทรวงและกรม และกิจการอื่นตามที่ ก.พ. มอบหมาย ดังมีรายชือต่อไปนี้

# ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ ประธาน อ.ก.พ.
2 เลขาธิการ ก.พ. อ.ก.พ.
3 เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา อ.ก.พ.
4 ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.ก.พ.
5 เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา อ.ก.พ.
6 อธิบดีกรมบัญชีกลาง อ.ก.พ.
7 นายนินนาท โอฬารวรวุฒิ อ.ก.พ.
8 นายปรัชญา เวสารัชช์ อ.ก.พ.
9 นายสงบ ลักษณะ อ.ก.พ.
10 นายสุทธิพร ปทุมเทวาภิบาล อ.ก.พ.
11 นายอนุสรณ์ สุขแสงทอง อ.ก.พ.
12 นายอิศร ปกมนตรี อ.ก.พ.
13 นางอุทุมพร จามรมาน อ.ก.พ.
14 รองเลขาธิการ ก.พ. หรือ ที่ปรึกษาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ. ที่เลขาธิการ ก.พ. มอบหมาย อ.ก.พ.
15 ผู้อำนวยการศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. อ.ก.พ.และเลขานุการ
# ข้าราชการสำนักงาน ก.พ. ที่ เลขาธิการ ก.พ. แต่งตั้ง ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ทำการแทน ก.พ. ในเรื่องเกี่ยวกับการวางหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และแนวทางในการประเมินบุคคลและประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ และตำแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ และเพื่อรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ และตำแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ และเพื่อรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับประเภทวิชาการ ให้คำปรึกษาแนะนำ ตีความ วินิจฉัย ตลอดจนกำหนดแนวทางปฏิบัติในกรณีที่เป็นปัญหาเนื่องจากการนำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประเมินบุคคลและประเมินผลงานไปใช้ รวมทั้งในกรณีที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขดังกล่าว แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ช่วย อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ และกิจการอื่นตามที่ ก.พ. มอบหมาย ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

# ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายวิลาศ สิงหวิสัย ประธาน อ.ก.พ.
2 เลขาธิการ ก.พ. อ.ก.พ.
3 นายเดชา บุญค้ำ อ.ก.พ.
4 นายบริบูรณ์ สมฤทธิ์ อ.ก.พ.
5 นางประภา ลิ้มประสูตร อ.ก.พ.
6 นายปริญญา สากิยลักษณ์ อ.ก.พ.
7 นายปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์ อ.ก.พ.
8 คุณพรทิพย์ จาละ อ.ก.พ.
9 ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช อ.ก.พ.
10 นายสงคราม ทรัพย์เจริญ อ.ก.พ.
11 นายสุชาติ มงคลพันธุ์ อ.ก.พ.
12 นายสุวิชญ์ รัศมิภูติ อ.ก.พ.
13 นางสาวอมรา วงศ์พุทธพิทักษ์ อ.ก.พ.
14 นางสาวอรจิต สิงคาลวณิช อ.ก.พ.
15 ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน สำนักงาน ก.พ. อ.ก.พ.และเลขานุการ
# ข้าราชการสำนักงาน ก.พ. ที่ เลขาธิการ ก.พ. แต่งตั้ง ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ทำการแทน ก.พ. ในเรื่องเกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ การพัฒนากำหนดแนวทางและวิธีการในการส่งเสริมจริยธรรม จรรยาข้าราชการ และวัฒนธรรมองค์กรเพื่อราชการใสสะอาด การกำกับและติดตามประเมินผลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจริยธรรมของข้าราชการและส่วนราชการ การให้คำปรึกษาแนะนำแก่ส่วนราชการในการส่งเสริมและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายจริยธรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน และกิจการอื่นตามที่ ก.พ. มอบหมาย ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

# ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายสีมา สีมานันท์ ประธาน อ.ก.พ.
2 เลขาธิการ ก.พ. อ.ก.พ.
3 เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ อ.ก.พ.
4 ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม อ.ก.พ.
5 นายจักรธรรม ธรรมศักดิ์ อ.ก.พ.
6 นางจุรี วิจิตรวาทการ อ.ก.พ.
7 นางสาวชุติมา บุณยประภัศร อ.ก.พ.
8 นายธงชัย ณ นคร อ.ก.พ.
9 นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร อ.ก.พ.
10 นายมนูญ สรรค์คุณากร อ.ก.พ.
11 นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี อ.ก.พ.
12 นายสมภพ อมาตยกุล อ.ก.พ.
13 นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ อ.ก.พ.
14 รองเลขาธิการ ก.พ. หรือ ที่ปรึกษาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ. ที่เลขาธิการ ก.พ. มอบหมาย อ.ก.พ.
15 ข้าราชการสำนักงาน ก.พ. ที่เลขาธิการ ก.พ. แต่งตั้ง อ.ก.พ.และเลขานุการ
# ข้าราชการสำนักงาน ก.พ. ที่ เลขาธิการ ก.พ. แต่งตั้ง ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ทำการแทน ก.พ. ในเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดกรองคุณสมบัติและสร้างมาตรฐานคุณภาพสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรที่จะได้รับเงินเพิ่ม พิจารณาให้การรับรองผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรที่จะได้รับเงินเพิ่ม แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ช่วย อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานนักกฎหมายภาครัฐ และกิจการอื่นตามที่ ก.พ. มอบหมาย ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

# ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธาน อ.ก.พ.
2 เลขาธิการ ก.พ. อ.ก.พ.
3 เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา อ.ก.พ.
4 เลขาธิการคณะรัฐมนตรี อ.ก.พ.
5 นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ อ.ก.พ.
6 นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ อ.ก.พ.
7 นายเข็มชัย ชุติวงศ์ อ.ก.พ.
8 นายธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย อ.ก.พ.
9 นายสราวุธ เบญจกุล อ.ก.พ.
10 นายอนุสรณ์ สุขแสงทอง อ.ก.พ.
11 ข้าราชการสำนักงาน ก.พ. ที่เลขาธิการ ก.พ. แต่งตั้ง อ.ก.พ.และเลขานุการ
# ข้าราชการสำนักงาน ก.พ. ที่ เลขาธิการ ก.พ. แต่งตั้ง ผู้ช่วยเลขานุการ

แต่งตั้งคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ.

โดยที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ.2549 ข้อ 10 (4) กำหนดว่า ข้าราชการที่จะไปศึกษา ณ ต่างประเทศได้ ต้องผ่านการตรวจรับรองจากคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. หรือสถานพยาบาลของรัฐตามที่คณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. กำหนด และมาตรา 8 (8) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 บัญญัติให้ ก.พ. มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและออกระเบียบที่เกี่ยวกับทุนเล่าเรียนหลวงและทุนรัฐบาล จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. เพื่อให้มีหน้าที่ตรวจสุขภาพและอนามัยของนักเรียนและข้าราชการซึ่งไปศึกษา ณ ต่างประเทศ และกิจการอื่นตามที่ ก.พ. มอบหมาย ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

# หน่วยงาน ตำแหน่ง
1 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธานกรรมการ
2 รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข รองประธานกรรมการ
3 อธิบดีกรมสุขภาพจิต กรรมการ
4 คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการ
5 คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการ
6 คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรรมการ
7 คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรรมการ
8 คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กรรมการ
9 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กรรมการ
10 ผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรรมการ
11 ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรรมการ
12 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา กรรมการ
13 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรรมการ
14 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรพยาบาล กรรมการ
15 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี กรรมการ
16 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรรมการ
17 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี กรรมการ
18 ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรรมการ
19 หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการและเลขานุการ
# ข้าราชการสำนักงาน ก.พ. ที่เลขาธิการ ก.พ. แต่งตั้ง ผู้ช่วยเลขานุการ