ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การพัฒนาข้าราชการพลเรือน.CSTI

ยินดีต้อนรับสู่สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน(สพข.)
ที่ตั้ง : สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี อาคาร 3 ชั้น 2 โทรศัพท์ : 0 2547 8128

ติดต่อ สพข.

หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย

การพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย เป็นความพยายามในการสร้างแนวร่วม ผู้นำการพัฒนาระบบราชการ สำหรับข้าราชการผู้ที่มีศักยภาพสูงในการเป็นผู้นำและมีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อเป็นแรงเสริมให้การพัฒนาระบบราชการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสบความสำเร็จ

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. ได้ศึกษาหารูปแบบการพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ในราชการไทย ภายใต้โครงการ Civil Service HRD Strategic Management ภายใต้การสนับสนุนจาก UNDP โดยระดมความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้นำ ทั้งในภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการ เพื่อพัฒนาเป็นหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย ซึ่งได้ทดลองดำเนินการเป็นโครงการนำร่องครั้งแรกในปี พ.ศ. 2542 และได้ดำเนินการฝึกอบรมต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี จนกระทั่งปัจจุบัน ดำเนินการถึงรุ่นที่ 22 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้มีทั้งสิ้น 842 คน จาก 23 รุ่น (รวมรุ่นนำร่อง - รุ่นที่ 22)

การฝึกอบรมนี้ มุ่งพัฒนาความเป็นผู้นำของข้าราชการรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูงเพื่อสร้างสรรค์ องค์กรของภาครัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้

 • เพื่อพัฒนาความพร้อมของผู้นำรุ่นใหม่ของภาคราชการไทย ให้พร้อมในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาระบบราชการตามสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
 • เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะในการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องของระบบราชการ
 • แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน

  ระยะเวลา= ระยะเวลาการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น ประมาณ 8 สัปดาห์ แบ่งเป็น

 • ช่วงก่อนการฝึกอบรม มี Pre - Work ให้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองก่อนการเข้ารับการฝึกอบรม มีระยะเวลาประมาณ ๒ สัปดาห์ก่อนเปิดการฝึกอบรม
 • ช่วงการปฐมนิเทศ 2-3 วัน ในต่างจังหวัด
 • ช่วงการฝึกอบรมประมาณ 6 สัปดาห์
 • ช่วงการลงพื้นที่ชุมชนในต่างจังหวัด 1 สัปดาห์
 • ช่วงการติดตามประเมินผล 2-3 วัน โดยจะจัดหลังจากจบหลักสูตรประมาณ 1-3 เดือน

  งบประมาณ= งบประมาณดำเนินการ

 • สำนักงาน ก.พ. (ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม) และบางส่วนจากหน่วยงานต้นสังกัดในกรณีที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมาจากหน่วยงานในส่วนภูมิภาค

  สถานที่

 • สถานบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน จังหวัดนนทบุรี และต่างจังหวัด

  วิทยากร

 • วิทยากรจากสำนักงาน ก.พ. และหน่วยงานภายนอก
# หน่วยงาน เบอร์ติดต่อ
1 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. โทรศัพท์ 02-547-1780
โทรสาร 02-547-1752

หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 23

แจ้งผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 23 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

3.หมู่บ้านปลายน้ำ

   5. รายงานการศึกษาดูงาน

 • รายงานการศึกษาดูงานในประเทศ :
 • รายงานการศึกษาดูงานต่างประเทศ

  ปก รายงานการศึกษาดูงานต่างประเทศ: Link

  ส่วนที่ 1/3 รายงานการศึกษาดูงานต่างประเทศ: ดาวน์โหลด

  ส่วนที่ 2/3 รายงานการศึกษาดูงานต่างประเทศ: ดาวน์โหลด

  ส่วนที่ 3/3 รายงานการศึกษาดูงานต่างประเทศ: ดาวน์โหลด

 

รายงานการศึกษาดูงานในประเทศ: ดาวน์โหลด

รายงานการศึกษาดูงานต่างประเทศ

ปก รายงานการศึกษาดูงานต่างประเทศ: Link

ส่วนที่ 1/3 รายงานการศึกษาดูงานต่างประเทศ: ดาวน์โหลด

ส่วนที่ 2/3 รายงานการศึกษาดูงานต่างประเทศ: ดาวน์โหลด

ส่วนที่ 3/3 รายงานการศึกษาดูงานต่างประเทศ: ดาวน์โหลด

   

  เอกสารแนบ: