Digital Goverment Skills

ยินดีต้อนรับสู่หน้าหลัก DGS Development

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Digital Skill)

รัฐสภา ครู ศาล ทหาร ตำรวจ อุดมศึกษา อัยการ ท้องถิ่น องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ พร้อมจับมือ ก.พ. พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 3210 สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี เลขาธิการ ก.พ. (นางเมธินี เทพมณี) เป็นประธานในการประชุมหารือระดับนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่าง ๆ โดยมีผู้บริหารจากหน่วยงานกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการประเภทต่าง ๆ รวม 13 หน่วยงาน เข้าร่วมการประชุม อาทิ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการอัยการ ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนตำบล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และข้าราชการในสังกัดหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ

งานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

คณะทำงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงาน ก.พ. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้จัดงานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ภายใต้แนวคิด “D power 3: Digital Government Skills Development for Digital Public Officers to Transform Digital Government”  ขึ้น ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 7 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงถึงวัตถุประสงค์  เป้าหมาย และแนวทางในการจัดทำรายละเอียดทักษะด้านดิจิทัลที่จะนำมาให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ได้ใช้เป็นกรอบการพัฒนาเพื่อให้เท่าทันกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของประเทศไปสู่การเป็นประเทศไทย 4.0

นายกฯ ย้ำข้าราชการต้องปรับความคิดให้ทันสมัย เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเป็นกุญแจสู่ประเทศไทย 4.0

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (Digital Government Skill Development) ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ สำนักงาน ก.พ. สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ. และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) หรือ สคช. เพื่อจัดทำแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้บุคลากรภาครัฐ เตรียมพร้อมรัฐบาลดิจิทัลยุคใหม่ ในวันนี้ (8 มีนาคม 2560) ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ