Digital Goverment Skills

ยินดีต้อนรับสู่หน้าหลัก DGS Development

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Digital Skill)

การประชุมฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ระดับนโยบาย เรื่อง การพัฒนาทักษะด้านจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล

การประชุมฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ระดับนโยบาย เรื่อง การพัฒนาทักษะด้านจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๓๒๑๐ สำนักงาน ก.พ.

----------------

กลับไปหน้าภาพกิจกรรม DLProject

----------------

ประเภทข่าว: 

พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (“D power 3”: Digital Government Skills for Public Officers to Transform Digital Government)

พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (“D power 3”: Digital Government Skills for Public Officers to Transform Digital Government) วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมวายุภักดิ์ ๗ ชั้น ๕ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

----------------

กลับไปหน้าภาพกิจกรรม DLProject

----------------

ประเภทข่าว: 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ(Digital Government Skill Development) ระหว่าง สำนักงาน ก.พ. สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ(Digital Government Skill Development) ระหว่าง สำนักงาน ก.พ. สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในงานสัมมนา “วิสัยทัศน์รัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย :Thailand Digital Government Vision ๒๐๑๗ – ๒๐๒๑” วันพุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา  ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

----------------

กลับไปหน้าภาพกิจกรรม DLProject

----------------

ประเภทข่าว: 

รัฐสภา ครู ศาล ทหาร ตำรวจ อุดมศึกษา อัยการ ท้องถิ่น องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ พร้อมจับมือ ก.พ. พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 3210 สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี เลขาธิการ ก.พ. (นางเมธินี เทพมณี) เป็นประธานในการประชุมหารือระดับนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่าง ๆ โดยมีผู้บริหารจากหน่วยงานกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการประเภทต่าง ๆ รวม 13 หน่วยงาน เข้าร่วมการประชุม อาทิ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการอัยการ ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนตำบล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และข้าราชการในสังกัดหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ

งานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

คณะทำงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงาน ก.พ. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้จัดงานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ภายใต้แนวคิด “D power 3: Digital Government Skills Development for Digital Public Officers to Transform Digital Government”  ขึ้น ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 7 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงถึงวัตถุประสงค์  เป้าหมาย และแนวทางในการจัดทำรายละเอียดทักษะด้านดิจิทัลที่จะนำมาให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ได้ใช้เป็นกรอบการพัฒนาเพื่อให้เท่าทันกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของประเทศไปสู่การเป็นประเทศไทย 4.0

Pages