ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

NEWS  ข่าวพนักงานราชการล่าสุด  NEWS
 

--- NEW ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ !!!
              และหนังสือเเจ้งเวียนส่วนราชการ ที่ นร 1008.5/86  ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560  
             
(การสะสมวันลาพักผ่อน)  //////คลิกดาวน์โหลดไฟล์ //////

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ หนังสือรับรองความประพฤติ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560  
                         - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560  //////คลิกดาวน์โหลดไฟล์ //////
                         
- แบบฟอร์มหนังสือรับรองความประพฤติ  //////คลิกดาวน์โหลดไฟล์ //////

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ แบบฟอร์มสรุปความต้องการในการจ้างพนักงานราชการศักยภาพสูง 
                 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564) (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  7 กุมภาพันธ์ 2560)
                       
/////////// คลิกดาวน์โหลดไฟล์ /////////////     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ คู่มือการบริหารระบบพนักงานราชการ 2559
             
   //////////// คลิกดาวน์โหลดไฟล์ ///////////// 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ การรายงานผลการจ้างพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

                ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ข้อ 21 กำหนดให้ส่วนราชการรายงานผลการดำเนินการจ้างพนักงานราชการ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

                สำนักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คพร. จึงขอความร่วมมือส่วนราชการดำเนินการจัดส่งข้อมูลการจ้างพนักงานราชการประจำปี โดยปรับปรุงข้อมูลพนักงานราชการของส่วนราชการให้เป็นปัจจุบัน และแจ้งรายงานผลการดำเนินการจ้างพนักงานราชการ พร้อมด้วยชื่อ นามสกุลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบมาที่ กลุ่มบริหารพนักงานราชการ สำนักงาน ก.พ. ผ่านทางอีเมล์ geis@ocsc.go.th ด้วย จะขอบคุณยิ่ง

 

หมายเหตุ : กรณีส่วนราชการใดใช้โปรแกรม DPIS จัดเก็บข้อมูลพนักงานราชการสามารถแปลงข้อมูลจากระบบมาเป็น ไฟล์ EXCEL ข้อมูลมาตรฐานระบบสารสนเทศพนักงานราชการ 39 รายการ ได้จากเมนู "P1112"  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ฉบับใหม่ล่าสุด!!!
             
เรื่อง แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ. 2559

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 การจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 4 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2563)
             เอกสารที่เกี่ยวข้อง
             1.แนวทางการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 4
             2. การจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ
             3. วิธีการกรอกแบบฟอร์มการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ
             4. เอกสารแนบ3 (แบบ พรก. 1, 2 และ 3)

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สอบถามรายละเอียดการรายงานฯ เพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มบริหารพนักงานราชการ
 โทร. 0 2547 1981 
 

 

****************ระเบียบ ประกาศฯ หนังสือเวียนต่างๆ********************

>ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547<

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ<

     หมวดการสรรหาและเลือกสรร

     หมวดลักษณะงาน คุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงาน และกรอบอัตรากำลัง

     หมวดการประเมินผลการปฏิบัติงาน

     หมวดค่าตอบแทน

     หมวดสิทธิประโยชน์

     หมวดการดำเนินการวินัย

 

 

      หมวดอื่นๆ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>หนังสือเวียน<

>อื่นๆ

     -หนังสือที่ นร 1008.5/คพร/18 ลงวันที่ 31 มกราคม 2551

 
**************************************************************
ข่าวหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง
ข่าวที่ หัวข้อข่าว ฉบับ
1 คอลัมน์ : ราชการแนวหน้า : แม้ได้คะแนนระดับดี ก็ไม่ต่อสัญญาได้ แนวหน้า วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2555
 

**************************************************************