ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 3/2560

การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 27 เมษายน 2560 

!!! UPDATE !!! ฝ่ายเลขานุการขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการประชุม จากเดิม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็น ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า ถ.โยธี พระราม 6 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ส่วนราชการสามารถ download เอกสารที่เกี่ยวข้องได้ตาม Link ด้านล่างนี้

การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 2/2560

การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 2/2560

!!! UPDATE !!! ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

1.สรุปข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 2/2560

2.รายงานภารกิจสำคัญเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2560 ของส่วนราชการ

สามารถ download ได้ที่ link ด้านล่าง (ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560)

ขอเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า เข้าร่วมการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 2/2560

ข้อมูลการติดต่อหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม

เรียน  ผู้ประสานงาน/เลขานุการของหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า

         ด้วย นายกรัฐมนตรี ประสงค์จะทราบข้อมูลการติดต่อหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมโดยเร่งด่วน สำนักงาน ก.พ. จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน โปรดให้ข้อมูลการติดต่อหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมในสังกัด พร้อมทั้ง ข้อมูลของผู้ประสานงาน/เลขานุการ ตามแบบฟอร์มที่สามารถ Download ได้ตาม Link ด้านล่างนี้ เพื่อสำนักงาน ก.พ. จะได้รวบรวมและนำเรียนนายกรัฐมนตรี โดยเร็วต่อไป

การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2560

การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2560 

๊!!! UPDATE !!! สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ สามารถ download ได้ที่ link ด้านล่างนี้แล้วค่ะ (๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙)

ขอเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. การประชุมเพื่อหารือและกำหนดแนวทางการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

    ในวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 9 สำนักงาน ก.พ. จ.นนทบุรี

การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 5/2559

การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 5/2559

*UPDATE* สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 5/2559 สามารถ download ได้แล้ว

เอกสารแนบหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-4) สามารถ download ได้ที่ Link ด้านล่างนี้

 

Pages