ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ Open Hearts Open Homes (ครั้งที่ 2) วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561

 

กิจกรรม Open Hearts Open Homes ครั้งที่ 2
ในวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561


สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญน้อง ๆ ทุน ODOS ที่สนใจเข้ารับราชการและหน่วยงานภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรม Open Hearts Open Homes ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 นี้  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

 

ในงานจะมีกิจกรรมเจาะลึกหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนที่จะมาให้ข้อมูลและพบปะกับผู้แทนของส่วนราชการต่างๆ ที่มีต้องการรับสมัคร นร. ทุน ODOS เข้าทำงาน รวมทั้ง ยังมีช่วงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้ารับราชการและหน่วยงานเอกชน ทั้งขั้นตอน/วิธีการ และสิ่งที่จะได้รับในการทำงานต่างๆ ในอนาคต

 

ประเภทข่าว: 

Public Hearing หัวข้อ การจัดทำร่างพระราชบัญญัติจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ....

คำชี้แจงสำหรับการแสดงความคิดเห็น

การรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำร่างพระราชบัญญัติจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ....

คำชี้แจงสำหรับการแสดงความคิดเห็น

ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ วรรคสาม กำหนดให้
“รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว” และคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ มีมติมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี  (นายวิษณุ  เครืองาม) กำกับดูแลให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบการดำเนินการเตรียมการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยให้ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับผิดชอบการจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมบุคคลของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๗๖ วรรคสาม และมาตรา ๒๕๘ ข.(๔) ร่วมกับองค์กรกลางบริหารงานบุคคลประเภทต่าง ๆ

บัดนี้ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ร่วมกับองค์กรกลางบริหารงานบุคคลประเภทต่าง ๆ ยกร่างพระราชบัญญัติจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

ประเภทข่าว: 

การรายงานตัวภายหลังสำเร็จการศึกษา ของ นทร. โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน (รุ่น 3 และรุ่น 4)

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  (สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ - สป. ศธ.)  ได้มีประกาศทางเพจ Odos.moe เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 เรื่องการรายงานตัวภายหลังสำเร็จการศึกษา ของ นทร. โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน  (รุ่น 3 และรุ่น 4) ซึ่งมีขั้นตอน  การรายงานตัวเมื่อสำเร็จการศึกษา โดย นทร. สามารถรายงานตัวด้วยตนเอง หรือระบบออนไลน์สแกน QRCode และจัดส่งเอกสารสำเร็จการศึกษาไปยังอีเมล์ odos.moe@gmail.com ดังรายละเอียดที่แนบมาท้ายนี้

https://www.facebook.com/Odosmoe-1470972389791187

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส

ประเภทข่าว: 

Pages