ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การตรวจเยี่ยม นทร. ศึกษา ณ เมือง Clermont Ferrand – Vichy – Grenoble และ Lyon

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม นทร. ศึกษาในประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่  13-15 ธันวาคม 2560 ดังนี้

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 การตรวจเยี่ยม นทร. โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน  (รุ่น 4) ที่กำลังศึกษา ณ เมือง Clermont Ferrand
 

ประเภทข่าว: 

การพัฒนาข้าราชการใหม่ หัวใจ 4.0

สำนักงาน ก.พ. โดย สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน จัดงานสัมมนาให้กับงานการเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ เรื่อง “การพัฒนาข้าราชการใหม่ หัวใจ 4.0” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ และทัศนคติเชิงบวก รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ประเภทข่าว: 

Pages