ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

แบบสอบถามความคิดเห็นในการทำงาน จัดทำโดยศูนย์สรรหาและเลือกสรร (ศสล.)

แบบสอบถามความคิดเห็นในการทำงาน

 

 

จัดทำโดยศูนย์สรรหาและเลือกสรร (ศสล.) สำนักงาน ก.พ.

ประเภทข่าว: 

การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 2/2561

!!!UPDATE!!! สำนักงาน ก.พ. ได้สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 2/2561 เรียบร้อยแล้ว ส่วนราชการสามารถ download ได้ที่ link ด้านล่างนี้ (ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2561)

ขอเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า เข้าร่วมการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า
ครั้งที่ 2/2561 ในวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 - 13.00 น. ณ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดต่างๆ สามารถ download ได้ที่ link ด้านล่างนี้

วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2561

1 เมษายน วันข้าราชการพลเรือน

วันข้าราชการพลเรือน ตรงกับวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช 2471 ซึ่งเป็นการจัดระเบียบข้าราชการฝ่ายพลเรือนให้เป็นมาตรฐาน มีผลใช้บังคับในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2472 จึงได้ถือวันนี้เป็นวันข้าราชพลเรือนตั้งแต่นั้นมา

วัตถุประสงค์ของการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

การจัดงานวันข้าราชการพลเรือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2561

สำนักงาน ก.พ. จัดการประชุมร่วมกับคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และส่วนราชการต่างๆ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการจัดงาน เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม และนางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. ในฐานะกรรมการและเลขานุการการจัดงานเข้าร่วมการประชุม พร้อมด้วย นางทัศนีย์ ไวปัญญา ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นางอรชุดา บูรณปรีชา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นางสาวลัดดาวัลย์ สันติภิญโญเลิศ ตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นผู้แทนจากกระทรวงเจ้าภาพในการจัดงานวันข้าราชการพลเรือนในปีนี้

การตรวจเยี่ยม นทร. ในสมาพันธรัฐสวิส - มีนาคม 2561

ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม นทร. ศึกษา ณ เมือง Geneva และ Lausanne ณ สมาพันธรัฐสวิส และ นทร. โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน (รุ่นที่ 4.3)  ศึกษาด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว ณ เมือง Leysin, Bluche และ Le Bouveret

วันที่ 26 – 27 กุมภาพันธ์ 2561
คณะฯ ได้เดินทางไปเยี่ยม น.ส. ปฐมน แป้นเหลือ (ทุน ก.พ.) ศึกษา ป.โท สาขากฎหมายระหว่างประเทศและ น.ส. พิชญ์นรี ไกรแก้ว ศึกษา ป. เอก สาขาเคมี (ทุน พสวท.) ที่ศึกษา ณ เมืองเจนีวา จากนั้นได้เดินทางต่อไปยังเมืองโลซานน์ ได้ประชุมร่วมกับนายเกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนิน (ก.วิทย์) นายธีรวัฒน์ สงสีจันทร์ และนายณุกร เปลี่ยนปาน (พสวท.) และ พ.ต.ท.หญิง กรอุษา เตชะบวรเกียรติ (ก.พ.) ซึ่งพาเข้าเยี่ยมชมห้องทดลองภาควิชานิติวิทยาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยโลซานน์ และสถาบัน EPFL ที่มีชื่อเสียงในสาขาวิทยาศาสตร์

ประเภทข่าว: 

Pages