ทุนพัฒนาข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ ก.พ. จัดสรรให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลการประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ได้จากส่วนราชการ/หน่วยงานที่ท่านสังกัด

โดยส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการจัดสรรทุนจะดำเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ และวิธีดำเนินการคัดเลือกฯ 
ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว13 ลงวันที่ 2 กันยายน 2556  และขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ ดำเนินการดังนี้

หนังสือเวียน >> หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว13 ลงวันที่ 2 กันยายน 2556  
Slides ชี้แจงการดำเนินการตาม ว13/56   ซักซ้อมความเข้าใจเรื่อง"การเจ้าหน้าที่"  ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการจัดทำประกาศรับสมัคร 

1. การจัดทำประกาศรับสมัครคัดเลือก ขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ download "ตัวอย่างประกาศรับสมัคร" บริเวณด้านล่างนี้ ทั้งนี้ เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/1189 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ

2. Download ใบสมัครด้านล่างนี้ เพื่อใช้ในการรับสมัครคัดเลือก

ร่างประกาศฯ และใบสมัคร >> ประกาศรับสมัคร  ใบสมัคร  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน(แบบไม่มีผู้มีสิทธิได้รับทุน) 

3. หลังจากส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ คัดเลือกผู้มีสิทธิได้รับทุน และมีหนังสือส่งรายชื่อและเอกสารต่าง ๆ ให้สำนักงาน ก.พ. แล้ว ขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน แจ้งให้สำนักงาน ก.พ. ทราบในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ scm.ocsc.go.th อีกทางหนึ่งด้วย

4. กรณีที่ไม่มีผู้มีสิทธิได้รับทุน ขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ จัดทำประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน แบบไม่มีผู้มีสิทธิได้รับทุน และมีหนังสือแจ้งให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ พร้อมทั้งแจ้งในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ scm.ocsc.go.th อีกทางหนึ่งด้วย