ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ สำหรับทุนพัฒนาข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ ก.พ. จัดสรรให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ      ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการจัดสรรทุนจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีดำเนินการคัดเลือกฯ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว13 ลงวันที่ 2 กันยายน 2556 ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลการประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ได้จากส่วนราชการต้นสังกัดของท่าน 

หมายเหตุ "งานการเจ้าหน้าที่" ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว13 ลงวันที่ 2 กันยายน 2556 หมายรวมถึง "หน่วยงานที่มีความหน้าที่ความรับผิดชอบในลักษณะเดียวกันกับหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล หรือหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับทุนรัฐบาล ซึ่งไม่ได้เรียกชื่อเป็นหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ด้วย" ทั้งนี้ เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/2339 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ 

ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งประเภท Function-based และ Area-based  ขอให้ downlaod ตัวอย่างประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ (กรณีได้รับการจัดสรรทุน Function – based และ Area – based)  บริเวณด้านล่างนี้