ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

โครงการฝึกอบรม นบส.1 รุ่นที่ 86 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม นบส.1 รุ่นที่ 85 และ 86 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด New

          อนึ่ง ขอให้ผู้ผ่านการการคัดเลือกทั้ง 2 รุ่น ทำแบบประเมินตนเอง (Self-Assessment) โดยเข้าไปที่ http://www.ocsc.go.th/sep1 รหัสผ่าน "sep18586" ระหว่างวันที่ 23 - 31 มกราคม 2560 (เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร)

ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตร นบส. 1 New

    หนังสือแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. 1 รุ่นที่ 85 และ 86 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 New

          1) กรม ดาวน์โหลดเอกสาร กรม 2 ดาวน์โหลดเอกสาร

          2) สำนักงานปลัดกระทรวง และส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร

          3) รัฐวิสาหกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารแนบ

            สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รุ่นที่ 85  ดาวน์โหลดเอกสาร รุ่นที่ 86 ดาวน์โหลดเอกสาร

            สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการฝึกอบรมภาพรวม ดาวน์โหลดเอกสาร

            สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการเข้ารับการประเมิน MBTI และ ACM ดาวน์โหลดเอกสาร

            สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 กำหนดการพิธีเปิด และปฐมนิเทศ ดาวน์โหลดเอกสาร

            สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 รายละเอียดการโอนเงินค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรม (รัฐวิสาหกิจ) ดาวน์โหลดเอกสาร

หมายเหตุ

         1) เฉพาะหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจ ตามข้อ 3) เท่านั้น ที่ต้องชำระค่าลงทะเบียนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

         2) สำหรับส่วนราชการ สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ดังนี้

            2.1 การฝึกอบรมในชั้นเรียน ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าเอกสารประกอบการเรียน

            2.2 การศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ บัตรโดยสารเครื่องบินไป - กลับ ค่าที่พัก และค่าอาหาร

- กำหนดการศึกษาดูงานในประเทศ นบส. 1 รุ่นที่ 86 New (กำหนดในภายหลัง)

- กำหนดการศึกษาดูงานต่างประเทศ นบส. 1 รุ่นที่ 86 New

             กลุ่มที่ 1 (GP 1 - GP 6) (กำหนดในภายหลัง)

             กลุ่มที่ 2 (GP 7 - GP 12) (กำหนดในภายหลัง)

การศึกษาดูงานต่างประเทศ New  

            1) รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม นบส. 1 รุ่นที่ 86 กลุ่มที่ 1 เดินทางไปสาธารณรัฐเกาหลี (ระหว่างวันที่ 2 - 8 กรกฎาคม 2560) ดาวน์โหลดเอกสาร

            2) รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม นบส. 1 รุ่นที่ 86 กลุ่มที่ 2 เดินทางไปสาธารณรัฐเกาหลี (ระหว่างวันที่ 9 - 15 กรกฎาคม 2560) ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

ประเภทข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ