ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 87 - 88

  ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตร นบส. 1 New   

            - หนังสือเชิญส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร

            - หนังสือเชิญรัฐวิสาหกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร

            - โครงการหลักสูตร นบส. 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร

            - ขั้นตอนการสมัครออนไลน์ ดาวน์โหลดเอกสาร

            - แนวทางการคัดเลือกข้าราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร

            - แนวทางการตรวจคุณสมบัติ ดาวน์โหลดเอกสาร

            - แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อผู้สมัครจากส่วนราชการ (Word ดาวน์โหลดเอกสาร) (PDF ดาวน์โหลดเอกสาร) 

            - แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อผู้สมัครจากรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น (Word ดาวน์โหลดเอกสาร) (PDF ดาวน์โหลดเอกสาร)

            - กำหนดการภาพรวม ดาวน์โหลดเอกสาร

            - เอกสารการโอนเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (เฉพาะรัฐวิสาหกิจ) (PDF ดาวน์โหลดเอกสาร)

 

เข้าสู่ระบบลงทะเบียนกลาง สำนักงาน ก.พ.

ประเภทข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ