สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ.

ท่านสามารถติดตามข่าวการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
ได้ที่เว็บ http://job3.ocsc.go.th

เข้าสู่เว็บไซต์การสอบ

ระบบลงทะเบียนกลาง

ลงทะเบียนฝึกอบรม ภาษาอาเซียน นักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ โครงการปัจฉิมฯ และอื่นๆ
เข้าสู่ระบบลงทะเบียนกลาง

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) / Office of The Civil Service Commission
เข้าสู่เว็บไซต์หลัก สำนักงาน ก.พ. »