ทรงพระเจริญ
 
๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา

อาเศียรวาท

 
 
ถวายสัตย์ปฏิญาณออนไลน์
เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงาน ก.พ.