งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช

วิสัยทัศน์
     เป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
บนหลักของระบบคุณธรรม เพื่อประสิทธิผลของราชการ 

ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.


คุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร
PDF
พิมพ์
อีเมล
เอกสารเผยแพร่

 
คุณธรรม และจริยธรรมของผู้บริหาร และค่านิยมสร้างสรรค์
    ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ


คุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร 
โดยศาสตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร
คุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร โดย
ศาสตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี

บรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
"การเสริมสร้างจริยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน : เชิดชูคุณธรรมนำจังหวัดใสสะอาด"

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2547
ณ โรงแรมเชียงใหม่พลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่


 ค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในเล่มประกอบด้วย
ค่านิยมและค่านิยมสร้างสรรค์คืออะไร
ทำไมต้องมีค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ค่านิยมสาร้างสรรค์ฯ มีที่มาอย่างไร
ค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง
ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ
โปร่งใส ตรวจสอบได้
ไม่เลือกปฏิบัติ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
จะสร้างค่านิยมสร้างสรรค์ฯให้บังเกิดขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้อย่างไร 
คำอธิบายเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม; แนวทางจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมรวมทั้งจรรยาบรรณ
  
 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
PDF
พิมพ์
อีเมล
 
สรุปสาระสำคัญ กฎ ก.พ. ข้อบังคับ ระเบียบ หนังสือเวียน ที่ออกตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
คำนำ
สารบัญ
การจำแนกตำแหน่ง  
การบรรจุแต่งตั้ง  
การพิจารณาความดีความชอบ/การบริหารค่าตอบแทน  
การดำเนินการทางวินัย  
อื่นๆ  
ภาคผนวก  


การจัดตำแหน่งและจัดคนลง :จุดเปลี่ยนจาก "ซี"สู่ระบบจำแนกตำแหน่งใหม่
คำนำ
สารบัญ
หนังสือเวียน ว 6/2551เรื่อง การกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดอัตรากำลังและการแต่งตั้งข้าราชการในระหว่างการปรับใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  
คำถาม - คำตอบ  
ภาคผนวก  

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
ลักษณะ ๑ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ลักษณะ ๒ คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
ลักษณะ ๓ บททั่วไป
ลักษณะ ๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญ
  - หมวด ๑ การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ
- หมวด ๒ การกําหนดตําแหน่ง และการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง
หมวด ๓ การสรรหา การบรรจุ และการแต่งตั้ง
- หมวด ๔ การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ
- หมวด ๕ การรักษาจรรยาข้าราชการ
- หมวด ๖ วินัยและการรักษาวินัย
- หมวด ๗ การดําเนินการทางวินัย
- หมวด ๘ การออกจากราชการ
- หมวด ๙ การอุทธรณ์
- หมวด ๑๐ การร้องทุกข์
- หมวด ๑๑ การคุ้มครองระบบคุณธรรม
ลักษณะ ๕ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์
บทเฉพาะกาล
  พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๑
  พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑
ถาม-ตอบ สาระสำคัญ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
หลักการ กรอบแนวคิดและข้อมูลพื้นฐาน
ระบบจำแนกตำแหน่ง
ระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการ  
การพิทักษ์ระบบคุณธรรม และคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.)  
การกระจายอำนาจ  
ศูนย์บริหารการปรับเปลี่ยนระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  
สาระสำคัญของ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
สรุปสาระสำคัญของกฎหมายฉบับใหม่ พร้อมคำอธิบายรายมาตรา ด้วยภาษาที่ช่วยให้ผู้อ่านสามารถศึกษา และทำความเข้าใจกฎหมายฉบับใหม่นี้ได้ง่ายขึ้น

ตารางเปรียบเทียบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ กับ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

 
 

สรุปการบรรยายพิเศษของ  นายสีมา สีมานันท์  เลขาธิการ ก.พ.
การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน
องค์ความรู้ การปรับปรุงระบบจำแนกจำตำแหน่งจะค่าตอบแทน
การจัดตั้งคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
(เผยแพร่ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำร่างมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งใหม่ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2549
 
โครงการถวายสัตย์ปฏิญาณ
PDF
พิมพ์
อีเมล
 ภาพกิจกรรม
    
      จังหวัดสุพรรณบุรี
 
     
 
 
 
     จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
     
   
     
     
 


  • สมัครสมาชิก

เมนู

หน้าหลัก

การบริหารทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาข้าราชการ

คุณธรรมจริยธรรม

การเข้ารับราชการ

ทุนรัฐบาล

การศึกษาต่อต่างประเทศ

เครือข่าย

คลังความรู้


สอบเข้ารับราชการ

เส้นทางสู่อาชีพราชการ

ทุน

การสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล

สมัครทุน

ฝึกอบรม

 ระบบลงทะเบียนกลาง
 หลักสูตร นบส.
 หลักสูตร นบส. 2
 หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

ไมโครไซต์

ศูนย์บริหารการรวมกลุ่มฯ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดทำจรรยาข้าราชการ

เฉพาะเจ้าหน้าที่
สำนักงาน ก.พ.

ระบบจดหมายอิเลกทรอนิกส์ (OCSC Mail)
ระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์
โปรแกรมระบบ DPIS
โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
ระบบฐานข้อมูลนักเรียนทุนรัฐบาล
ระบบจองรถ / จองห้องประชุม

 

ระบบโปรแกรม

ระบบบรับรองคุณวุฒิ

โปรแกรมประเมินคุณธรรม Online
ระบบข้าราชการลาศึกษา
 โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
 ระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการแต่งตั้งนักบริหารระดับสูง (SEIS)
 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการ

 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการกลาง (GEIS)

ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษาในต่างประเทศ

ลิงค์

รัฐบาลไทย
ส่วนราชการ
หน่วยงาน/โครงการอื่นๆ
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน
ในต่างประเทศ

หน่วยงาน ก.พ. ต่างประเทศ

- - - - - - - - - - - - - - - -

เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้

รับฟัง/รับแจ้ง

สายด่วนของรัฐบาล
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 รับฟังความคิดเห็นด้าน
กฎหมายไทย

  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม

       

[ ดูแบนเนอร์ทั้งหมด ]