งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช

วิสัยทัศน์
     เป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
บนหลักของระบบคุณธรรม เพื่อประสิทธิผลของราชการ 

ข้อมูล ก.พ.  >  เกี่ยวกับสำนักงาน ก.พ.
ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
สัญลักษณ์/ความหมาย
PDF
พิมพ์
อีเมล

alt

 

สำนักงาน ก.พ. มีเครื่องหมายราชการ หรือ ตราสัญลักษณ์ ซึ่งได้ใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2511 เป็นรูปช่อชัยพฤกษ์ ประกอบด้วยใบและดอก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของข้าราชการพลเรือน ตรงกลางดอกชัยพฤกษ์มีรัตนะแผ่รัศมีเป็นเกสร เป็นสัญลักษณ์ของปัญญารอบรู้ เบื้องบนมีพระมหาพิชัยมงกุฎของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว แสดงถึงพระบารมีปกเกล้าฯ ที่ทรงนำระบบข้าราชการพลเรือนแผนใหม่มาใช้ในวงการพลเรือนไทย โดยทรงตราพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช 2471 ขึ้น เป็นฉบับแรก มีหลักการให้จัดการเลือกสรรผู้มีความสามารถเข้ารับราชการ และทรงตั้งคณะกรรมการกลางขึ้นดำเนินการให้เป็นไปตามหลักการนั้น อันเป็นต้นกำเนิดของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

เบื้องล่างของภาพมีพุทธสุภาษิตภาษาบาลีว่า "ปญฺญา นรานํ รตนํ” แปลว่า ความรอบรู้เป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน อันถือเป็นคติที่พึงยึดในการจัดระบบข้าราชการพลเรือน

 


 
  • สมัครสมาชิก

เมนู

หน้าหลัก

การบริหารทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาข้าราชการ

คุณธรรมจริยธรรม

การเข้ารับราชการ

ทุนรัฐบาล

การศึกษาต่อต่างประเทศ

เครือข่าย

คลังความรู้


สอบเข้ารับราชการ

เส้นทางสู่อาชีพราชการ

ทุน

การสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล

สมัครทุน

ฝึกอบรม

 ระบบลงทะเบียนกลาง
 หลักสูตร นบส.
 หลักสูตร นบส. 2
 หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

ไมโครไซต์

ศูนย์บริหารการรวมกลุ่มฯ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดทำจรรยาข้าราชการ

เฉพาะเจ้าหน้าที่
สำนักงาน ก.พ.

ระบบจดหมายอิเลกทรอนิกส์ (OCSC Mail)
ระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์
โปรแกรมระบบ DPIS
โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
ระบบฐานข้อมูลนักเรียนทุนรัฐบาล
ระบบจองรถ / จองห้องประชุม

 

ระบบโปรแกรม

ระบบบรับรองคุณวุฒิ

โปรแกรมประเมินคุณธรรม Online
ระบบข้าราชการลาศึกษา
 โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
 ระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการแต่งตั้งนักบริหารระดับสูง (SEIS)
 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการ

 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการกลาง (GEIS)

ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษาในต่างประเทศ

ลิงค์

รัฐบาลไทย
ส่วนราชการ
หน่วยงาน/โครงการอื่นๆ
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน
ในต่างประเทศ

หน่วยงาน ก.พ. ต่างประเทศ

- - - - - - - - - - - - - - - -

เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้

รับฟัง/รับแจ้ง

สายด่วนของรัฐบาล
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 รับฟังความคิดเห็นด้าน
กฎหมายไทย

  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม

       

[ ดูแบนเนอร์ทั้งหมด ]