งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช

วิสัยทัศน์
     เป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
บนหลักของระบบคุณธรรม เพื่อประสิทธิผลของราชการ 

ข้อมูล ก.พ.  >  ข่าวประชาสัมพันธ์  >  ข่าว พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551  >  ความคืบหน้าร่าง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. .... ตามแนวทางของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ฯ
ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

รายการข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

ความคืบหน้าร่าง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. .... ตามแนวทางของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ฯ
PDF
พิมพ์
อีเมล

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม ที่ผ่านมา คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชพลเรือน พ.ศ. .... เป็นประธานการประชุม
เพื่อพิจารณาร่างกฎหมายฉบับดังกล่าว (นอกรอบ) ณ ห้องกมลทิพย์ 1 โรงแรมสยามซิตี้ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และข้าราชการสำนักงาน ก.พ. ที่เกี่ยวข้อง
โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา และให้ข้อสังเกตอันจะเป็นประโยชน์ในการร่างกฎหมายลูกบทในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 การกำหนดตำแหน่งและค่าตอบแทน ที่ประชุมได้อภิปรายประเด็นนี้อย่างกว้างขวาง จนได้มติที่จะปรับปรุงร่าง พ.ร.บ. ในประเด็นดังกล่าว ดังนี้ 

1.1. ในตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น (ระดับ 8 บก.) ทบทวนให้ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น (ระดับ 8 บก.) ครอบคลุมถึง “ผู้อำนวยการกลุ่ม” ที่ไม่ปรากฏในโครงสร้างส่วนราชการในกฎกระทรวงด้วย แต่ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงภารกิจของกลุ่มว่าต้องเป็นกลุ่มที่มีภารกิจสำคัญในส่วนราชการ หรือกลุ่มงานที่อยู่ภายใต้สำนักที่แต่เดิมมีสภาพเป็นกองมาก่อน อาทิ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ 

1.2. เห็นควรให้ปรับอัตราบัญชีเงินเดือนตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิให้เทียบเท่ากับตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง เพื่อเป็นการจูงใจผู้ทรงคุณวุฒิให้สามารถเติบโตในสายงานของตนเอง และแก้ปัญหาการเสียผู้ทรงคุณวุฒิที่ดี ไปเป็นนักบริหาร 

1.3. ให้ ก.พ และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการพิจารณาทบทวนปรับฐานเงินเดือนขั้นต่ำสุดของข้าราชการประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ให้สูงขึ้นตามค่าครองชีพ และสามารถดำรงชีพได้อย่างเหมาะสม 

1.4. เปลี่ยนชื่อประเภทวิชาการ เป็นประเภทวิชาการ/วิชาชีพ 

ประเด็นที่ 2 การบรรจุ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่ง ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาถึงกรณีการโอนข้าราชการต่างกระทรวง กรม ไปแต่งตั้งดำรงตำแหน่งในต่างประเทศ ให้คงความตามมาตรา 62 วรรค 2 ไว้ 

ประเด็นที่ 3 ข้าราชการประจำต่างประเทศพิเศษ ที่ผ่านมาข้าราชการประจำต่างประเทศ สามารถแต่งตั้งได้เมื่อมีเหตุผลความจำเป็นอย่างชัดเจน แต่จากการบังคับใช้ตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ไม่เคยมีการแต่งตั้งข้าราชการประจำต่างประเทศพิเศษเลย อย่างไรก็ตามให้บัญญัติลักษณะที่ 5 ไว้คงเดิม 

ประเด็นที่ 4 การดำเนินการทางวินัย ที่ประชุมเห็นชอบตามแนวทางของกรรมาธิการ เพื่อลดขั้นตอนและกระบวนการทางวินัย คือ ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 56 พิจารณาสวบสวนแล้วเห็นว่าผิดวินัยไม่ร้ายแรง มีอำนาจสั่งลงโทษด้วยอำนาจของตนเอง ไม่ต้องนำเสนอ อ.ก.พ. ใดๆ และเมื่อลงโทษแล้วให้รายงานไปยัง อ.ก.พ. กระทรวง โดยไม่ต้องผ่านอธิบดี หากเห็นว่าผิดวินัยร้ายแรงให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 56 ส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. จังหวัด อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาสังกัดอยู่ แล้วแต่กรณี พิจารณามีมติก่อน เมื่อ อ.ก.พ. ดังกล่าวมีมติประการใด ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุสั่งไปตามนั้น โดยปกติการดำเนินการทางวินัยจึงสิ้นสุดที่ อ.ก.พ. กระทรวง จะรายงาน ก.พ. เฉพาะกรณีที่ผู้แทน ก.พ. ใน อ.ก.พ. กระทรวงเห็นว่าการดำเนินการทางวินัยไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ. หรือปฏิบัติไม่เหมาะสม และในกรณีที่ข้าราชการต่างกระทรวงกระทำผิดร่วมกัน 

ประเด็นที่ 5 คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ที่ประชุมเห็นชอบให้มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมทำหน้าที่พิทักษ์ระบบคุณธรรม กรณีข้าราชการถูกลงโทษ ให้อุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. ได้ทุกสถานโทษ ทำให้เป็นธรรมและรวดเร็วยิ่งขึ้น (เดิมอุทธรณ์ต่อ อ.ก.พ. สามัญ) กรณีมีเหตุคับข้องใจจากนักการเมือง หรือผู้บริหารระดับสูง (นายกรัฐมนตรี รมต. ปลัดกระทรวง) สามารถร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค. ได้ และหากไม่พอใจให้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองสูงสุดโดยตรง 

โดยหลังจากการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมาธิการฯ จะประชุมเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าวอีก 2 ครั้ง ในวันที่ 25 ตุลาคมเพื่อสรุปทุกมาตรา และวันที่ 26 ตุลาคมนี้ เพื่อเชิญสมาชิก สนช. ที่จะแปรญัตติมาชี้แจงต่อกรรมาธิการ และในวันดังกล่าวหากพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้เสร็จแล้ว จะพิจารณาแก้ไข พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ และ พ.ร.บ. เงินเดือนข้าราชการพลเรือน ในส่วนที่ต้องปรับแก้เพื่อให้สอดคล้องกับร่าง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับใหม่ อาทิ ประเด็นการกำหนดอายุเกษียณราชการจาก 60 ปี เป็นตั้งแต่ 60 ปี จนถึง 70 ปี
 
  • สมัครสมาชิก

เมนู

หน้าหลัก

การบริหารทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาข้าราชการ

คุณธรรมจริยธรรม

การเข้ารับราชการ

ทุนรัฐบาล

การศึกษาต่อต่างประเทศ

เครือข่าย

คลังความรู้


สอบเข้ารับราชการ

เส้นทางสู่อาชีพราชการ

ทุน

การสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล

สมัครทุน

ฝึกอบรม

 ระบบลงทะเบียนกลาง
 หลักสูตร นบส.
 หลักสูตร นบส. 2
 หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

ไมโครไซต์

ศูนย์บริหารการรวมกลุ่มฯ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดทำจรรยาข้าราชการ

เฉพาะเจ้าหน้าที่
สำนักงาน ก.พ.

ระบบจดหมายอิเลกทรอนิกส์ (OCSC Mail)
ระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์
โปรแกรมระบบ DPIS
โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
ระบบฐานข้อมูลนักเรียนทุนรัฐบาล
ระบบจองรถ / จองห้องประชุม

 

ระบบโปรแกรม

ระบบบรับรองคุณวุฒิ

โปรแกรมประเมินคุณธรรม Online
ระบบข้าราชการลาศึกษา
 โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
 ระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการแต่งตั้งนักบริหารระดับสูง (SEIS)
 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการ

 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการกลาง (GEIS)

ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษาในต่างประเทศ

ลิงค์

รัฐบาลไทย
ส่วนราชการ
หน่วยงาน/โครงการอื่นๆ
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน
ในต่างประเทศ

หน่วยงาน ก.พ. ต่างประเทศ

- - - - - - - - - - - - - - - -

เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้

รับฟัง/รับแจ้ง

สายด่วนของรัฐบาล
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 รับฟังความคิดเห็นด้าน
กฎหมายไทย

  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม

       

[ ดูแบนเนอร์ทั้งหมด ]