งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช

วิสัยทัศน์
     เป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
บนหลักของระบบคุณธรรม เพื่อประสิทธิผลของราชการ 

ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
จรรยาบรรณวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
PDF
พิมพ์
อีเมล
เขียนโดย Administrator   
1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ คำนึงถึงกฎหมาย ระเบียบ ผลสัมฤทธิ์ ยืนหยัดบนความถูกต้องตามหลักวิชา หลักคุณธรรมและประโยชน์ของราชการ
2. คำนึงถึงสิทธิประโยชน์และคุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติงานในองค์กรและผู้รับบริการ
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้
4. ยึดประโยชน์ส่วนรวมเหนือประโยชน์ส่วนตน หลีกเลี่ยงการกระทำอันก่อให้เกิดประโยชน์ทับซ้อน
5. รักษาความลับที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรและบุคคลทั้งในขณะดำรงตำแหน่งและเมื่อพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ไปแล้ว
6. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และเสริมสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้แก่หน่วยงาน
7. พึงใฝ่หาและพัฒนาความรู้ ความสามารถในการประกอบวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อนำมาพัฒนางานให้ทันสมัยอยู่เสมอ
8. พึงรักษาชื่อเสียง เกียรติภูมิของวิชาชีพ และช่วยเหลือสนับสนุนผู้ร่วมวิชาชีพเดียวกัน

 

แก้ไขล่าสุด ใน 21 ส.ค. 2011
 
  • สมัครสมาชิก

เมนู

หน้าหลัก

การบริหารทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาข้าราชการ

คุณธรรมจริยธรรม

การเข้ารับราชการ

ทุนรัฐบาล

การศึกษาต่อต่างประเทศ

เครือข่าย

คลังความรู้


สอบเข้ารับราชการ

เส้นทางสู่อาชีพราชการ

ทุน

การสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล

สมัครทุน

ฝึกอบรม

 ระบบลงทะเบียนกลาง
 หลักสูตร นบส.
 หลักสูตร นบส. 2
 หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

ไมโครไซต์

ศูนย์บริหารการรวมกลุ่มฯ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดทำจรรยาข้าราชการ

เฉพาะเจ้าหน้าที่
สำนักงาน ก.พ.

ระบบจดหมายอิเลกทรอนิกส์ (OCSC Mail)
ระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์
โปรแกรมระบบ DPIS
โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
ระบบฐานข้อมูลนักเรียนทุนรัฐบาล
ระบบจองรถ / จองห้องประชุม

 

ระบบโปรแกรม

ระบบบรับรองคุณวุฒิ

โปรแกรมประเมินคุณธรรม Online
ระบบข้าราชการลาศึกษา
 โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
 ระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการแต่งตั้งนักบริหารระดับสูง (SEIS)
 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการ

 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการกลาง (GEIS)

ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษาในต่างประเทศ

ลิงค์

รัฐบาลไทย
ส่วนราชการ
หน่วยงาน/โครงการอื่นๆ
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน
ในต่างประเทศ

หน่วยงาน ก.พ. ต่างประเทศ

- - - - - - - - - - - - - - - -

เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้

รับฟัง/รับแจ้ง

สายด่วนของรัฐบาล
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 รับฟังความคิดเห็นด้าน
กฎหมายไทย

  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม

       

[ ดูแบนเนอร์ทั้งหมด ]