งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช

วิสัยทัศน์
     เป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
บนหลักของระบบคุณธรรม เพื่อประสิทธิผลของราชการ 

คลังความรู้  >  เอกสารเผยแพร่  >  หนังสือ คู่มือ
ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชกรพลเรือน 2551
PDF
พิมพ์
อีเมล

Civil Service Act. B.E2552 (2008) 
TITLE I CIVIL SERVICE COMMISSION
TITLE II CIVIL SERVICE COMMISSION
TITLE II GENERAL PROVISIONS
 
TITLE IV ORDINARY CIVIL SERVANTS  
Chapter 1 Organization of Ordinary Civil Servants  
Chapter 2 Prescription of Positions and Payment of Salaries and Position Allowances  
Chapter 3 Search, Instatement and Appointment  
Chapter 4 Efficiency Enhancement and Motivation-Building in the Performance of Official Functions  
  Chapter 5 Upholding the Ethics of Officials  
  Chapter 6 Discipline and Maintenance of Discipline  
  Chapter 7 Disciplinary Proceedings  
  Chapter 8 Retirement from Government Service  
  Chapter 9 Appeals  
  Chapter 10 Complaints  
  Chapter 11 Protection of the Merits System  
  TITLE V ROYAL HOUSEHOLD OFFICIALS  
  Transitory Provisions  
สรุปสาระสำคัญ กฎ ก.พ. ข้อบังคับ ระเบียบ หนังสือเวียน ที่ออกตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
คำนำ
สารบัญ
การจำแนกตำแหน่ง  
การบรรจุแต่งตั้ง  
การพิจารณาความดีความชอบ/การบริหารค่าตอบแทน  
การดำเนินการทางวินัย  
อื่นๆ  
ภาคผนวก  


การจัดตำแหน่งและจัดคนลง :จุดเปลี่ยนจาก "ซี"สู่ระบบจำแนกตำแหน่งใหม่
คำนำ
สารบัญ
หนังสือเวียน ว 6/2551เรื่อง การกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดอัตรากำลังและการแต่งตั้งข้าราชการในระหว่างการปรับใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  
คำถาม - คำตอบ  
ภาคผนวก  

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
ลักษณะ ๑ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ลักษณะ ๒ คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
ลักษณะ ๓ บททั่วไป
ลักษณะ ๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญ
  - หมวด ๑ การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ
- หมวด ๒ การกําหนดตําแหน่ง และการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง
หมวด ๓ การสรรหา การบรรจุ และการแต่งตั้ง
- หมวด ๔ การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ
- หมวด ๕ การรักษาจรรยาข้าราชการ
- หมวด ๖ วินัยและการรักษาวินัย
- หมวด ๗ การดําเนินการทางวินัย
- หมวด ๘ การออกจากราชการ
- หมวด ๙ การอุทธรณ์
- หมวด ๑๐ การร้องทุกข์
- หมวด ๑๑ การคุ้มครองระบบคุณธรรม
ลักษณะ ๕ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์
บทเฉพาะกาล
  พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๑
  พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑
ถาม-ตอบ สาระสำคัญ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
หลักการ กรอบแนวคิดและข้อมูลพื้นฐาน
ระบบจำแนกตำแหน่ง
ระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการ  
การพิทักษ์ระบบคุณธรรม และคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.)  
การกระจายอำนาจ  
ศูนย์บริหารการปรับเปลี่ยนระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  
สาระสำคัญของ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
สรุปสาระสำคัญของกฎหมายฉบับใหม่ พร้อมคำอธิบายรายมาตรา ด้วยภาษาที่ช่วยให้ผู้อ่านสามารถศึกษา และทำความเข้าใจกฎหมายฉบับใหม่นี้ได้ง่ายขึ้น

ตารางเปรียบเทียบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ กับ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

 
 

สรุปการบรรยายพิเศษของ  นายสีมา สีมานันท์  เลขาธิการ ก.พ.
การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน
องค์ความรู้ การปรับปรุงระบบจำแนกจำตำแหน่งจะค่าตอบแทน
การจัดตั้งคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
(เผยแพร่ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำร่างมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งใหม่ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2549
 
  • สมัครสมาชิก

เมนู

หน้าหลัก

การบริหารทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาข้าราชการ

คุณธรรมจริยธรรม

การเข้ารับราชการ

ทุนรัฐบาล

การศึกษาต่อต่างประเทศ

เครือข่าย

คลังความรู้


สอบเข้ารับราชการ

เส้นทางสู่อาชีพราชการ

ทุน

การสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล

สมัครทุน

ฝึกอบรม

 ระบบลงทะเบียนกลาง
 หลักสูตร นบส.
 หลักสูตร นบส. 2
 หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

ไมโครไซต์

ศูนย์บริหารการรวมกลุ่มฯ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดทำจรรยาข้าราชการ

เฉพาะเจ้าหน้าที่
สำนักงาน ก.พ.

ระบบจดหมายอิเลกทรอนิกส์ (OCSC Mail)
ระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์
โปรแกรมระบบ DPIS
โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
ระบบฐานข้อมูลนักเรียนทุนรัฐบาล
ระบบจองรถ / จองห้องประชุม

 

ระบบโปรแกรม

ระบบบรับรองคุณวุฒิ

โปรแกรมประเมินคุณธรรม Online
ระบบข้าราชการลาศึกษา
 โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
 ระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการแต่งตั้งนักบริหารระดับสูง (SEIS)
 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการ

 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการกลาง (GEIS)

ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษาในต่างประเทศ

ลิงค์

รัฐบาลไทย
ส่วนราชการ
หน่วยงาน/โครงการอื่นๆ
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน
ในต่างประเทศ

หน่วยงาน ก.พ. ต่างประเทศ

- - - - - - - - - - - - - - - -

เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้

รับฟัง/รับแจ้ง

สายด่วนของรัฐบาล
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 รับฟังความคิดเห็นด้าน
กฎหมายไทย

  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม

       

[ ดูแบนเนอร์ทั้งหมด ]