งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช

วิสัยทัศน์
     เป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
บนหลักของระบบคุณธรรม เพื่อประสิทธิผลของราชการ 

คลังความรู้  >  เอกสารเผยแพร่  >  หนังสือ คู่มือ
ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
คุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร
PDF
พิมพ์
อีเมล
เอกสารเผยแพร่

 
คุณธรรม และจริยธรรมของผู้บริหาร และค่านิยมสร้างสรรค์
    ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ


คุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร 
โดยศาสตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร
คุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร โดย
ศาสตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี

บรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
"การเสริมสร้างจริยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน : เชิดชูคุณธรรมนำจังหวัดใสสะอาด"

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2547
ณ โรงแรมเชียงใหม่พลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่


 ค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในเล่มประกอบด้วย
ค่านิยมและค่านิยมสร้างสรรค์คืออะไร
ทำไมต้องมีค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ค่านิยมสาร้างสรรค์ฯ มีที่มาอย่างไร
ค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง
ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ
โปร่งใส ตรวจสอบได้
ไม่เลือกปฏิบัติ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
จะสร้างค่านิยมสร้างสรรค์ฯให้บังเกิดขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้อย่างไร 
คำอธิบายเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม; แนวทางจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมรวมทั้งจรรยาบรรณ
  
 
  • สมัครสมาชิก

เมนู

หน้าหลัก

การบริหารทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาข้าราชการ

คุณธรรมจริยธรรม

การเข้ารับราชการ

ทุนรัฐบาล

การศึกษาต่อต่างประเทศ

เครือข่าย

คลังความรู้


สอบเข้ารับราชการ

เส้นทางสู่อาชีพราชการ

ทุน

การสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล

สมัครทุน

ฝึกอบรม

 ระบบลงทะเบียนกลาง
 หลักสูตร นบส.
 หลักสูตร นบส. 2
 หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

ไมโครไซต์

ศูนย์บริหารการรวมกลุ่มฯ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดทำจรรยาข้าราชการ

เฉพาะเจ้าหน้าที่
สำนักงาน ก.พ.

ระบบจดหมายอิเลกทรอนิกส์ (OCSC Mail)
ระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์
โปรแกรมระบบ DPIS
โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
ระบบฐานข้อมูลนักเรียนทุนรัฐบาล
ระบบจองรถ / จองห้องประชุม

 

ระบบโปรแกรม

ระบบบรับรองคุณวุฒิ

โปรแกรมประเมินคุณธรรม Online
ระบบข้าราชการลาศึกษา
 โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
 ระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการแต่งตั้งนักบริหารระดับสูง (SEIS)
 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการ

 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการกลาง (GEIS)

ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษาในต่างประเทศ

ลิงค์

รัฐบาลไทย
ส่วนราชการ
หน่วยงาน/โครงการอื่นๆ
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน
ในต่างประเทศ

หน่วยงาน ก.พ. ต่างประเทศ

- - - - - - - - - - - - - - - -

เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้

รับฟัง/รับแจ้ง

สายด่วนของรัฐบาล
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 รับฟังความคิดเห็นด้าน
กฎหมายไทย

  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม

       

[ ดูแบนเนอร์ทั้งหมด ]