งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช

วิสัยทัศน์
     เป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
บนหลักของระบบคุณธรรม เพื่อประสิทธิผลของราชการ 

คลังความรู้  >  บทความน่าสนใจ  >  คำบริหารคน  >  องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
PDF
พิมพ์
อีเมล
คอลัมน์ "คำบริหารคน"
ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2549

 องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)


หลายปีมาแล้ว ที่กระแสแห่งการปรับเปลี่ยนองค์การให้เป็น “องค์การแห่งการเรียนรู้” ได้รับความสนใจ บริษัทที่ปรึกษาและองค์การต่างๆ จำนวนมาก ต่างตื่นตัวและให้ความสำคัญกับแนวคิดดังกล่าว โดยการพยายามปฏิรูปองค์การของตนเอง และของลูกค้าให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยเหตุที่ทุกองค์การต่างต้องการก้าวล้ำนำหน้าคู่แข่ง หรือแม้แต่ก้าวให้ทันกระแสการเปลี่ยนแปลง หรือแรงกดดันต่างๆ ที่องค์การต้องเผชิญ

แม้ว่าคำว่า “องค์การแห่งการเรียนรู้” จะเป็นคำที่ค่อนข้างคุ้นหูเนื่องจากมีผู้กล่าวถึงอยู่เสมอ แต่การให้คำนิยามคำดังกล่าวให้ชัดเจนกลับไม่เรื่องง่ายนัก ส่วนหนึ่งอาจจะเพราะแนวคิดเรื่อง “องค์การแห่งการเรียนรู้” ค่อนข้างจะเป็นแนวคิดที่เป็นอุดมคติ ตัวอย่างองค์การที่เป็น “องค์การแห่งการเรียนรู้” ที่แท้จริงนั้นหาได้ยาก
อย่างไรก็ตามมีผู้รู้ให้คำนิยามแก่คำว่า “องค์การแห่งการเรียนรู้” ไว้อย่างน้อย 3 คำนิยาม คือ

1. องค์กรที่คนในองค์กรขยายขีดความสามารถในการสร้างสรรค์ผลสัมฤทธิ์ที่องค์กรปรารถนาอย่างต่อเนื่อง เป็นองค์กรซึ่งสามารถสร้างและขยายเครือข่ายแห่งการเรียนรู้หรือเครือข่ายคู่คิดอยู่เสมอเป็นที่ซึ่งเป็นอิสระ ไม่มีขอบเขตในการเรียนรู้ และเป็นองค์การซึ่งคนในองค์กรมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทั่วถึงทั้งองค์กร (Senge, 1990)

2. องค์กรที่มีวิสัยทัศน์ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นได้จากการฝึกอบรมบุคคลแต่ละคน แต่เกิดจากการเรียนรู้ภายในองค์กรทั่วทั้งองค์กร องค์กรแห่งการเรียนรู้ คือองค์กรที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ของสมาชิกในองค์กรทุกภาคส่วน และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กรอย่างต่อเนื่อง (Pedler และคณะ, 1991)

3. องค์การที่มีสมาชิกหรือพนักงานทุกคนมีความเกี่ยวพันในกระบวนการการทำงานที่ประสานร่วมมือกัน มีการเปลี่ยนแปลงในการแบ่งปันค่านิยม (Value) และหลักการอย่างยั่งยืน (Watkins and Marsick, 1992)

สัปดาห์นี้ขอกล่าวถึงคำนิยามของคำว่า “องค์การแห่งการเรียนรู้” เพื่อเป็นการอุ่นเครื่องกันก่อน สัปดาห์ต่อไป เราจะมาเรียนรู้ร่วมกันว่าการจะเปลี่ยนแปลงองค์การให้เป็น “องค์การแห่งการเรียนรู้” นั้นควรทำอย่างไร

 
  • สมัครสมาชิก

เมนู

หน้าหลัก

การบริหารทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาข้าราชการ

คุณธรรมจริยธรรม

การเข้ารับราชการ

ทุนรัฐบาล

การศึกษาต่อต่างประเทศ

เครือข่าย

คลังความรู้


สอบเข้ารับราชการ

เส้นทางสู่อาชีพราชการ

ทุน

การสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล

สมัครทุน

ฝึกอบรม

 ระบบลงทะเบียนกลาง
 หลักสูตร นบส.
 หลักสูตร นบส. 2
 หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

ไมโครไซต์

ศูนย์บริหารการรวมกลุ่มฯ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดทำจรรยาข้าราชการ

เฉพาะเจ้าหน้าที่
สำนักงาน ก.พ.

ระบบจดหมายอิเลกทรอนิกส์ (OCSC Mail)
ระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์
โปรแกรมระบบ DPIS
โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
ระบบฐานข้อมูลนักเรียนทุนรัฐบาล
ระบบจองรถ / จองห้องประชุม

 

ระบบโปรแกรม

ระบบบรับรองคุณวุฒิ

โปรแกรมประเมินคุณธรรม Online
ระบบข้าราชการลาศึกษา
 โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
 ระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการแต่งตั้งนักบริหารระดับสูง (SEIS)
 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการ

 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการกลาง (GEIS)

ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษาในต่างประเทศ

ลิงค์

รัฐบาลไทย
ส่วนราชการ
หน่วยงาน/โครงการอื่นๆ
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน
ในต่างประเทศ

หน่วยงาน ก.พ. ต่างประเทศ

- - - - - - - - - - - - - - - -

เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้

รับฟัง/รับแจ้ง

สายด่วนของรัฐบาล
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 รับฟังความคิดเห็นด้าน
กฎหมายไทย

  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม

       

[ ดูแบนเนอร์ทั้งหมด ]