งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช

วิสัยทัศน์
     เป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
บนหลักของระบบคุณธรรม เพื่อประสิทธิผลของราชการ 

เครือข่าย  >  สำนักงาน ก.พ. เครือข่ายภูมิภาค
ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
หลักการและแนวคิด
PDF
พิมพ์
อีเมล

หลักการสำคัญที่ผลักดันให้การบริหารจัดการภาครัฐต้องปรับปรุงใหม่เกือบทั้งระบบ คือ “การบริหารราชการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง” ทั้งนี้เพราะกระบวนการและวิธีการปฏิบัติ/การบริหารราชการแบบเดิมและที่ยังเป็นอยู่ขณะนี้มักมุ่งเน้นการดำเนินการตามกฎระเบียบวิธีปฏิบัติที่ล้าสมัยและไม่ยืดหยุ่น ทำให้การบริการจากราชการโดยคนภาครัฐ (ข้าราชการและเจ้าหน้าที่) ไม่รวดเร็ว ไม่มีคุณภาพ และไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนหรือผู้รับบริการในภูมิภาคหรือพื้นที่ต่าง ๆ

รัฐบาล และระบบราชการยุคใหม่ (เริ่มปฏิรูปมาตั้งแต่ตุลาคม 2545) มุ่งเน้นแน่วแน่ที่จะปฏิรูป (พัฒนา) ระบบราชการ โดยให้ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งมีผลบังคับผลักดันให้ทุกส่วนราชการปรับยุทธศาสตร์และวิธีการทำงานใหม่อย่างจริงจังและต่อเนื่อง

สำนักงาน ก.พ. เป็นส่วนราชการส่วนกลาง (Central Agency) จึงต้องปรับยุทธศาสตร์และวิธีการทำงานให้มุ่งเน้นถึงประชาชนหรือผู้รับบริการทั้งหลายด้วย แม้จะเป็นหน่วยงานกลางที่มีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงเทพมหานคร (ศูนย์กลางของอำนาจของประเทศ) แต่การปฏิบัติของสำนักงาน ก.พ. จะมีผลกระจายไปทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ เพราะข้าราชการที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงมีประจำอยู่ทั่วไปทุกอำเภอ ทุกตำบล ทั่วประเทศ ซึ่งมีความใกล้ชิดกับประชาชนอย่างแท้จริง การปฏิบัติงานของข้าราชการ ในภูมิภาค รวมทั้งพนักงานของรัฐในท้องถิ่น จะส่งโดยตรงต่อประชาชนทั่วไป ดังนั้น คำถามเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญคือ จะมีวิธีการอย่างไรที่สำนักงาน ก.พ. จะสามารถขยายขอบเขตการปฏิบัติงานของสำนักงานไปถึงข้าราชการทั่วไปในทุกพื้นที่ โดยไม่ต้องเพิ่มกำลังคน และไม่จำเป็นต้องสร้างสำนักงานในภูมิภาคเหมือนส่วนราชการอื่น ๆ ที่ให้บริการประชาชนโดยตรง

การปฏิรูประบบราชการ มีหลักสำคัญ 3 ประการคือ

 

alt ปรับโครงสร้างของหน่วยงานจากแบบแบ่งชั้นการบังคับบัญชาที่มีหลายระดับ (Hierarchy) มาเป็นแบบแนวราบที่สะดวกรวดเร็ว
(Flat Oganization)
alt ปรับกระบวนการทำงานที่ต้องทำให้การทำงานรวดเร็วขึ้น ใช้ความรู้เป็นฐานการทำงาน และให้ผลถึงประชาชนอย่างแท้จริง (นี่คือการทำงานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง – ให้มีผลถึงประชาชน)
alt การปรับจุดเน้นการคิด การกระทำที่สอดคล้อง (การปรับกระบวนทัศน์ใหม่ – Paradigm Shift) โดยปรับความเคยชินแบบ 1 ไป 2
และ ไป 3 มาเป็น เริ่มที่ 3 ไปที่ 2 และไป 1 อธิบายได้ดังภาพ

โดยสรุป หลักการ คือ การขยายการบริหารจัดการ – การปฏิบัติงานของสำนักงาน ก.พ. ไปให้ถึง ข้าราชการ (ผู้รับบริการ) และประชาชน (ผู้ที่ได้รับผลกระทบ) ทั่วทุกภูมิภาค และพื้นที่ แต่ต้องมิใช่เป็นการเพิ่มอำนาจหรือขยายอำนาจสร้างอาณาจักรแบบที่เคยพัฒนากันมาซึ่งยากแก่การปรับเปลี่ยน

แนวคิดในการพัฒนายุทธศาสตร์การทำงานแบบเครือข่าย
แนวคิดสำคัญที่มีผลต่อการพัฒนายุทธศาสตร์การทำงานแบบเครือข่ายของสำนักงาน ก.พ. (ภายใต้การนำของเลขาธิการ ก.พ. สีมา สีมานันท์) คือ

 

1. ผู้บริหารระดับสูง และทีมผู้บริหารของส่วนราชการ รวมถึงจังหวัด ควรมีบทบาทและรับผิดชอบโดยตรงต่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในสังกัด (มิใช่อยู่ที่สำนักงาน ก.พ. แบบที่เคยปฏิบัติกันมา) ผู้บริหารที่มีสถานะภาพเป็น CEO (Chief Executive Officer) ต้องบริหารทั้งงาน เงินและคน เพื่อผลประโยชน์สูงสุดและตอบสนองประชาชนได้รวดเร็วและทั่วถึง
   
2. การบริหารราชการยุคใหม่แบบบูรณาการ ที่กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและ หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในการบริหารจัดการมีผลทำให้ต้องปรับมาตรการ กลไก หรือวิธีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้สอดรับกับการพัฒนาการบริหารแบบ CEO ด้วย
   
3. การกระจายอำนาจด้านบริหารทรัพยากรบุคคลที่สำนักงาน ก.พ. พยายามผลักดันให้เป็นผลจริงในทางปฏิบัติเริ่มมีแนวโน้มชัดเจนขึ้น ดังปรากฏในปรัชญาการปรับปรุงพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน(ฉบับใหม่) ที่จะกระจายอำนาจ (มิใช่มอบหมาย) อย่างแท้จริงไปยังส่วนราชการและจังหวัด ซึ่งแนวคิดนี้สอดคล้องกับนโยบายของเลขาธิการ ก.พ.(สีมา สีมานันท์) ที่ต้องการให้สำนักงาน ก.พ. ออกสู่ภูมิภาค/จังหวัด (Go Province) เพื่อเข้าไปมีส่วนช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐของจังหวัด สนับสนุนบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดแบบ CEO
   
4. การปรับเปลี่ยนบทบาทของการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล จากเดิมที่เป็นงานสนับสนุน (Supportive Functions) มาเป็น งานเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Functions) เพื่อนำการบริหารที่ยึดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์(Vision- Strategy Based) สู่ความสัมฤทธิ์ผล มีผลทำให้เกิดกระแสผลักดันให้สำนักงาน ก.พ. ต้องปรับยุทธศาสตร์ใหม่ให้สอดรับและขยายผลออกไปยังภูมิภาค/จังหวัด ซึ่งต้องพึ่งพิงหรือจับมือกับหน่วยงานในภูมิภาคที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ (Knowledge Based Organization) เพื่อถ่ายทอดงานและบทบาทของสำนักงาน ก.พ. ในเชิงยุทธศาสตร์สู่ภูมิภาคระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น


คำตอบที่ชัดเจนที่สำนักงาน ก.พ. จะไปจับมือเป็นเครือข่ายแบบหุ้นส่วนด้วยคือ สถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคที่มีขุมปัญญา ขุมกำลังทรัพยากรต่าง ๆ และอยู่ใกล้ชิดกับข้าราชการและประชาชนในภูมิภาค/ท้องถิ่น วัตถุประสงค์หรือพันธกิจประการหนึ่งที่สำคัญของสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาค คือ “การให้บริการทางวิชาการ เพื่อพัฒนาสังคมในภูมิภาค” ด้วย

 
  • สมัครสมาชิก

เมนู

หน้าหลัก

การบริหารทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาข้าราชการ

คุณธรรมจริยธรรม

การเข้ารับราชการ

ทุนรัฐบาล

การศึกษาต่อต่างประเทศ

เครือข่าย

คลังความรู้


สอบเข้ารับราชการ

เส้นทางสู่อาชีพราชการ

ทุน

การสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล

สมัครทุน

ฝึกอบรม

 ระบบลงทะเบียนกลาง
 หลักสูตร นบส.
 หลักสูตร นบส. 2
 หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

ไมโครไซต์

ศูนย์บริหารการรวมกลุ่มฯ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดทำจรรยาข้าราชการ

เฉพาะเจ้าหน้าที่
สำนักงาน ก.พ.

ระบบจดหมายอิเลกทรอนิกส์ (OCSC Mail)
ระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์
โปรแกรมระบบ DPIS
โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
ระบบฐานข้อมูลนักเรียนทุนรัฐบาล
ระบบจองรถ / จองห้องประชุม

 

ระบบโปรแกรม

ระบบบรับรองคุณวุฒิ

โปรแกรมประเมินคุณธรรม Online
ระบบข้าราชการลาศึกษา
 โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
 ระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการแต่งตั้งนักบริหารระดับสูง (SEIS)
 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการ

 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการกลาง (GEIS)

ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษาในต่างประเทศ

ลิงค์

รัฐบาลไทย
ส่วนราชการ
หน่วยงาน/โครงการอื่นๆ
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน
ในต่างประเทศ

หน่วยงาน ก.พ. ต่างประเทศ

- - - - - - - - - - - - - - - -

เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้

รับฟัง/รับแจ้ง

สายด่วนของรัฐบาล
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 รับฟังความคิดเห็นด้าน
กฎหมายไทย

  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม

       

[ ดูแบนเนอร์ทั้งหมด ]