งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช

วิสัยทัศน์
     เป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
บนหลักของระบบคุณธรรม เพื่อประสิทธิผลของราชการ 

ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
ชมรมนักบริหารข้าราชการพลเรือน (ช.บ.ร.) - สมาชิกภาพ
PDF
พิมพ์
อีเมล

 

alt สมาชิกภาพ

สมาชิกมี 4 ประเภท คือ

1) สมาชิกสามัญ ได้แก่ นักบริหารที่ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิก

2) สมาชิกสมทบ ได้แก่ ข้าราชการตามกฎหมายอื่นที่ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิก โดยได้รับ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารชมรม

3) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิในการบริหาร ซึ่งคณะกรรมการบริหาร ชมรมมีมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์

4) สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ สมาชิกสามัญตลอดชีพที่พ้นจากราชการผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกตามข้อ 1 จะต้องเป็นข้าราชการพลเรือน ซึ่งรับราชการอยู่ และเป็น นักบริหารตามระเบียบ ชบร.
    - ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกตามข้อ 1 จะต้องเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งรับราชการอยู่ และเป็น นักบริหารตามระเบียบ ชบร.

    - ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกตามข้อ 2 - 4 จะต้องเป็นข้าราชการตามกฎหมายอื่นเป็นพนักงาน ในองค์การรัฐวิสาหกิจ ซึ่งรับราชการอยู่หรือปฏิบัติงาน และดำรงตำแหน่งนักบริหาร หรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับตำแหน่งนักบริหาร 

 

 

หน้า 3 จาก 5

< ย้อนกลับ ถัดไป >
 
  • สมัครสมาชิก

เมนู

หน้าหลัก

การบริหารทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาข้าราชการ

คุณธรรมจริยธรรม

การเข้ารับราชการ

ทุนรัฐบาล

การศึกษาต่อต่างประเทศ

เครือข่าย

คลังความรู้


สอบเข้ารับราชการ

เส้นทางสู่อาชีพราชการ

ทุน

การสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล

สมัครทุน

ฝึกอบรม

 ระบบลงทะเบียนกลาง
 หลักสูตร นบส.
 หลักสูตร นบส. 2
 หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

ไมโครไซต์

ศูนย์บริหารการรวมกลุ่มฯ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดทำจรรยาข้าราชการ

เฉพาะเจ้าหน้าที่
สำนักงาน ก.พ.

ระบบจดหมายอิเลกทรอนิกส์ (OCSC Mail)
ระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์
โปรแกรมระบบ DPIS
โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
ระบบฐานข้อมูลนักเรียนทุนรัฐบาล
ระบบจองรถ / จองห้องประชุม

 

ระบบโปรแกรม

ระบบบรับรองคุณวุฒิ

โปรแกรมประเมินคุณธรรม Online
ระบบข้าราชการลาศึกษา
 โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
 ระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการแต่งตั้งนักบริหารระดับสูง (SEIS)
 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการ

 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการกลาง (GEIS)

ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษาในต่างประเทศ

ลิงค์

รัฐบาลไทย
ส่วนราชการ
หน่วยงาน/โครงการอื่นๆ
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน
ในต่างประเทศ

หน่วยงาน ก.พ. ต่างประเทศ

- - - - - - - - - - - - - - - -

เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้

รับฟัง/รับแจ้ง

สายด่วนของรัฐบาล
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 รับฟังความคิดเห็นด้าน
กฎหมายไทย

  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม

       

[ ดูแบนเนอร์ทั้งหมด ]