งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช

วิสัยทัศน์
     เป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
บนหลักของระบบคุณธรรม เพื่อประสิทธิผลของราชการ 

ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
การดำเนินการเรื่องการลาไปศึกษา ณ ต่างประเทศ
PDF
พิมพ์
อีเมล

 

1.การดำเนินการ
- กรณีทุนประเภท 1 ก, 1 ค และทุนประเภท 2
เมื่อสถานศึกษาตอบรับแล้ว ข้าราชการจะต้องยื่นขออนุญาตไปศึกษาต่อผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้น เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจอนุมัติพิจารณา โดยมีเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

ก. โครงการหรือแนวการศึกษา 

ข. หนังสือตอบรับจากสถานศึกษา ซึ่งระบุชื่อข้าราชการ ระดับการศึกษา และสาขาวิชาที่ตอบรับ รวมทั้งวันเปิดภาคเรียนหรือวันเริ่มศึกษา (สำหรับผู้ที่จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา จะต้องส่งภาพถ่าย I-20 หรือ IAP-66 ประกอบด้วย) 

ค. หลักฐานการได้รับทุน (กรณีที่ได้รับทุน): ระบุชื่อทุน, ระยะเวลาที่ให้ทุน และจำนวนเงินทุน 

ง. หลักฐานการสำเร็จการศึกษา (Completed Transcript) ของวุฒิเดิม (กรณีที่ไปเรียนปริญญาโทซ้ำ)

จ. ผลสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

• TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน (หรือ 173 คะแนน สำหรับการสอบ โดยใช้คอมพิวเตอร์ หรือ 61 คะแนน โดยสอบทาง Internet) หรือ Michigan Test ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน สำหรับผู้ที่จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา 

• TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน (หรือ 173 คะแนน สำหรับการสอบ โดยใช้คอมพิวเตอร์ หรือ 61 คะแนน โดยสอบทาง Internet) หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.5 สำหรับผู้ที่จะไปศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และแคนาดา 

ทั้งนี้ ยกเว้นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ และสถานศึกษาไม่ต้องการผลคะแนนภาษาอังกฤษ 

ฉ. ภาพถ่าย ก.พ.7 หรือ ก.ม. 1 (เพื่อประกอบการตรวจสอบการลาครั้งก่อน)

ส่วนราชการเจ้าสังกัดพิจารณา โดยจัดทำเหตุผล ความจำเป็นและโครงการหรือแผนงานที่จะให้ข้าราชการกลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการภายหลังเสร็จสิ้นการศึกษา ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับประกาศ ก.ข.ต. ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2550

เมื่อผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจอนุมัติแล้ว ให้ส่วนราชการเจ้าสังกัด รายงานให้ ก.พ. หรือผู้ที่ ก.พ. มอบหมายทราบ พร้อมทั้งจัดส่งเหตุผลความจำเป็นและโครงการหรือแผนงานที่จะให้ข้าราชการกลับมาปฏิบัติราชการ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ข้อ ก – ฉ ให้สำนักงาน ก.พ. ด้วย

- กรณีทุนประเภท 1 ข
ส่วนราชการเจ้าสังกัดจะต้องทำความตกลงกับสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศก่อน เมื่อได้รับ ความเห็นชอบจากสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแล้ว ผู้มีอำนาจอนุมัติพิจารณา เมื่ออนุมัติแล้วให้ ส่วนราชการเจ้าสังกัดรายงานให้ ก.พ. หรือผู้ที่ ก.พ. มอบหมาย ทราบ โดยจัดส่งเอกสาร ดังนี้ 

1) โครงการหรือแนวการศึกษา ยกเว้นกรณีที่สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศเป็นผู้จัดสรรทุนให้ 

2) บันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็น และโครงการหรือแผนงานที่จะให้ข้าราชการกลับมาปฏิบัติราชการ

3) หนังสือสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศที่อนุมัติหรือเห็นชอบการให้ทุน พร้อมรายละเอียดการให้ทุน (ชื่อผู้รับทุน ระดับการศึกษา วิชา ระยะเวลาการให้ทุน และสถานศึกษา)

4) ผลตรวจร่างกายจากคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. (กรณีแหล่งทุนมิได้กำหนดให้ตรวจร่างกาย)

2. กำหนดระยะเวลาที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดต้องรายงานการอนุมัติให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ
- กรณีข้าราชการไปศึกษา ด้วยทุนประเภท 2 ส่วนราชการเจ้าสังกัด ต้องรายงานให้ ก.พ. หรือผู้ที่ ก.พ. มอบหมายทราบ ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ผู้มีอำนาจอนุมัติ

- กรณีข้าราชการไปศึกษา ด้วยทุนประเภท 1 ก หรือ 1 ข หรือ 1 ค ให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดรายงานให้ ก.พ. หรือผู้ที่ ก.พ. มอบหมายทราบ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งอนุมัติ

3 การตรวจร่างกาย 
-  ข้าราชการจะต้องเตรียมรูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 รูป และติดต่อกับส่วนราชการเจ้าสังกัด เพื่อขอรับหนังสือนำไปตรวจร่างกายกับคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. ดังนี้ 

การตรวจร่างกาย – ส่วนกลาง
- ตรวจสุขภาพร่างกาย (ค่าตรวจ 1,700 บาท
1. โรงพยาบาลศิริราช (ทุกวัน แต่หากจะตรวจตาด้วยในวันเดียวกันควรไปวันจันทร์ พุธ หรือศุกร์)
2. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (วันจันทร์) 

- ตรวจจิตวิทยา (ค่าตรวจ 300 บาท)
1. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (วันจันทร์)
2. โรงพยาบาลศรีธัญญา (วันพุธ)
3. สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ (วันพฤหัสบดี)
4. สถาบันจิตเวชสมเด็จเจ้าพระยา (วันศุกร์) 

ส่วนภูมิภาค
ตรวจสุขภาพร่างกายและจิตวิทยา พร้อมชำระเงิน ค่าตรวจ ณ โรงพยาบาล ดังต่อไปนี้
1. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา
3. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น

หมายเหตุ: โปรดดูคำแนะนำในการตรวจร่างกายและแบบฟอร์มการตรวจร่างกายได้ที่ www.ocsc.go.th กฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียน หนังสือเวียน ว17 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2548 

• สำหรับผู้ที่จะไปศึกษา ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยที่มีข้อกำหนดให้ตรวจรับรองเกี่ยวกับโรคเอดส์ด้วย ดังนั้น ข้าราชการจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 280 บาท (ซึ่งในส่วนนี้ข้าราชการจะต้องจ่ายให้กับโรงพยาบาลโดยตรง) 

• กรณีที่จะขอให้แพทย์ของ ก.พ. กรอกแบบฟอร์ม รับรองสุขภาพ ตามแบบฟอร์มของสถานศึกษา (ฉบับภาษาอังกฤษ) ข้าราชการจะต้องชำระค่าดำเนินการดังกล่าวให้กับทางสถานพยาบาลโดยตรง (ประมาณ 50 บาท: อัตรานี้อาจมีการปรับเปลี่ยน)

นำผลตรวจร่างกายที่รับจากโรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น ไปยื่นให้ส่วนราชการเจ้าสังกัด 

• สำหรับโรงพยาบาลอื่นทั้งในส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาค ทางโรงพยาบาลจะจัดส่งผลตรวจร่างกายให้สำนักงาน ก.พ. โดยตรง (อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นส่งให้เจ้าสังกัดโดยตรง) 

**สำหรับข้าราชการที่จะไปศึกษาด้วยทุนประเภท 1 ข อาจตรวจร่างกายตามที่แหล่งทุนที่ให้ทุนผ่านสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศกำหนด**

4 การทำหนังสือเดินทาง
หลังจากผลการตรวจร่างกายผ่านเรียบร้อยแล้ว ส่วนราชการ เจ้าสังกัดจะออกหนังสือให้ข้าราชการ (ที่ลาไปศึกษาทุกประเภททุน) นำไปยังกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อขอให้กระทรวง การต่างประเทศออกหนังสือเดินทางและออกหนังสือรับรองในการขอวีซ่า

5. การทำสัญญา
ข้าราชการจะต้องทำสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ กับส่วนราชการ เจ้าสังกัด ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ

6. การรายงานตัวก่อนเดินทาง
ข้าราชการจะต้องรายงานตัวก่อนเดินทางกับส่วนราชการเจ้าสังกัดตามแบบฟอร์มรายงานตัวไปศึกษาหรือฝึกอบรม (แบบฟอร์มที่ 1) ก่อนออกเดินทางไปศึกษา และรับทราบระเบียบเกี่ยวกับการลาศึกษา ณ ต่างประเทศ รวมทั้งรับแบบฟอร์มเพื่อรายงานตัวกับสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนหรือสถานทูตไทย ในประเทศที่ไปศึกษา เมื่อเดินทางถึงประเทศที่ศึกษา 

ทั้งนี้ ข้าราชการที่จะไปศึกษา เป็นเวลา 1 ปีการศึกษาขึ้นไป จะออกเดินทางไปศึกษาล่วงหน้าก่อนสถานศึกษาเปิดเรียนได้ไม่เกิน 10 วัน แต่หากมีความจำเป็นจะต้องออกเดินทางล่วงหน้ามากกว่ากำหนด 10 วัน จะต้องยื่นเรื่องขอลาราชการให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดพิจารณาให้ช่วงเวลาดังกล่าว เป็นการลาประเภทอื่นๆ เช่น ลากิจ หรือลาพักผ่อน

7. การแจ้งวันเริ่มหยุดราชการไปศึกษา ณ ต่างประเทศ

เมื่อข้าราชการออกเดินทางไปศึกษาแล้ว ส่วนราชการ เจ้าสังกัดจะต้องแจ้งวันที่เริ่มหยุดราชการไปต่างประเทศ (วันที่ออกเดินทางไปต่างประเทศ) ให้สำนักงาน ก.พ. ทราบโดยด่วนต่อไปด้วย
  
 

 

บริการและการจัดการดูแลการศึกษา

 
  • สมัครสมาชิก

เมนู

หน้าหลัก

การบริหารทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาข้าราชการ

คุณธรรมจริยธรรม

การเข้ารับราชการ

ทุนรัฐบาล

การศึกษาต่อต่างประเทศ

เครือข่าย

คลังความรู้


สอบเข้ารับราชการ

เส้นทางสู่อาชีพราชการ

ทุน

การสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล

สมัครทุน

ฝึกอบรม

 ระบบลงทะเบียนกลาง
 หลักสูตร นบส.
 หลักสูตร นบส. 2
 หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

ไมโครไซต์

ศูนย์บริหารการรวมกลุ่มฯ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดทำจรรยาข้าราชการ

เฉพาะเจ้าหน้าที่
สำนักงาน ก.พ.

ระบบจดหมายอิเลกทรอนิกส์ (OCSC Mail)
ระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์
โปรแกรมระบบ DPIS
โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
ระบบฐานข้อมูลนักเรียนทุนรัฐบาล
ระบบจองรถ / จองห้องประชุม

 

ระบบโปรแกรม

ระบบบรับรองคุณวุฒิ

โปรแกรมประเมินคุณธรรม Online
ระบบข้าราชการลาศึกษา
 โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
 ระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการแต่งตั้งนักบริหารระดับสูง (SEIS)
 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการ

 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการกลาง (GEIS)

ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษาในต่างประเทศ

ลิงค์

รัฐบาลไทย
ส่วนราชการ
หน่วยงาน/โครงการอื่นๆ
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน
ในต่างประเทศ

หน่วยงาน ก.พ. ต่างประเทศ

- - - - - - - - - - - - - - - -

เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้

รับฟัง/รับแจ้ง

สายด่วนของรัฐบาล
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 รับฟังความคิดเห็นด้าน
กฎหมายไทย

  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม

       

[ ดูแบนเนอร์ทั้งหมด ]