งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช

วิสัยทัศน์
     เป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
บนหลักของระบบคุณธรรม เพื่อประสิทธิผลของราชการ 

การบริหารทรัพยากรบุคคล  >  ระบบเงินเดือน ค่าตอบแทน และสิ่งจูงใจ
ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
เงินเดือน
PDF
พิมพ์
อีเมล
เขียนโดย โครงการปรับระบบค่าตอบแทนฯ   

          เงินเดือนพื้นฐาน (Base Salary) คือ ค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับข้าราชการพลเรือนสามัญทุกคนตามประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง เพื่อสะท้อนถึงขนาดของงาน (Job Size) ผลงาน (Performance) และสมรรถนะ (Competency) โดยปัจจุบันได้แบ่งบัญชีเงินเดือนออกเป็น 4 บัญชีตามประเภทตำแหน่ง ได้แก่ ประเภทบริหาร ประเภทอำนวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ซึ่งแต่ละประเภทได้มีการกำหนดเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของแต่ละระดับไว้alt

alt


alt

การปรับบัญชีปี 2551 เข้าสู่บัญชีปี 2554

การปรับบัญชีปี 2550 เข้าสู่บัญชีปี 2551

การปรับจากบัญชีปี 2548 เข้าสู่บัญชีปี 2550

การปรับจากบัญชีปี 2547 เข้าสู่บัญชีปี 2548

การปรับจากบัญชีปี 2537 เข้าสู่บัญชีปี 2547


alt

กฎ ก.พ.

หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

(1)การกำหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

(2)การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ

(3)การให้ได้รับเงินเดือน กรณีการรับโอนพนง.ส่วนท้องถิ่น และบรรจุกลับ ขรก.ที่ไม่ใช่ ขรก.พลเรือนสามัญ


alt

กฎ ก.พ.

หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

หนังสือซักซ้อม 1012.2-43/2558 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ (ระหว่าง ร่าง พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน ฉบับที่ .. พ.ศ. .... อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญํติแห่งชาติ)alt

การเลื่อนเงินเดือนกรณีเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูง

การเลื่อนเงินเดือนในส่วนภูมิภาค (โควตาผู้ว่าฯ)

การเลื่อนเงินเดือนผู้ได้รับบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ


alt

alt


แก้ไขล่าสุด ใน 27 ก.พ. 2015
 
  • สมัครสมาชิก

เมนู

หน้าหลัก

การบริหารทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาข้าราชการ

คุณธรรมจริยธรรม

การเข้ารับราชการ

ทุนรัฐบาล

การศึกษาต่อต่างประเทศ

เครือข่าย

คลังความรู้


สอบเข้ารับราชการ

เส้นทางสู่อาชีพราชการ

ทุน

การสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล

สมัครทุน

ฝึกอบรม

 ระบบลงทะเบียนกลาง
 หลักสูตร นบส.
 หลักสูตร นบส. 2
 หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

ไมโครไซต์

ศูนย์บริหารการรวมกลุ่มฯ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดทำจรรยาข้าราชการ

เฉพาะเจ้าหน้าที่
สำนักงาน ก.พ.

ระบบจดหมายอิเลกทรอนิกส์ (OCSC Mail)
ระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์
โปรแกรมระบบ DPIS
โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
ระบบฐานข้อมูลนักเรียนทุนรัฐบาล
ระบบจองรถ / จองห้องประชุม

 

ระบบโปรแกรม

ระบบบรับรองคุณวุฒิ

โปรแกรมประเมินคุณธรรม Online
ระบบข้าราชการลาศึกษา
 โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
 ระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการแต่งตั้งนักบริหารระดับสูง (SEIS)
 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการ

 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการกลาง (GEIS)

ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษาในต่างประเทศ

ลิงค์

รัฐบาลไทย
ส่วนราชการ
หน่วยงาน/โครงการอื่นๆ
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน
ในต่างประเทศ

หน่วยงาน ก.พ. ต่างประเทศ

- - - - - - - - - - - - - - - -

เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้

รับฟัง/รับแจ้ง

สายด่วนของรัฐบาล
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 รับฟังความคิดเห็นด้าน
กฎหมายไทย

  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม

       

[ ดูแบนเนอร์ทั้งหมด ]