งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช

วิสัยทัศน์
     เป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
บนหลักของระบบคุณธรรม เพื่อประสิทธิผลของราชการ 

ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
ระบบการศึกษา
PDF
พิมพ์
อีเมล
ระบบการศึกษา
 
การศึกษาของญี่ปุ่นแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ
 
การศึกษาระดับต้น ได้แก่ การศึกษาระดับอนุบาล เริ่มเข้าศึกษาตั้งแต่อายุ 3 ปีจนถึงอายุ 5 ปี และการศึกษาระดับประถมศึกษา หลักสูตร 6 ปี ตั้งแต่อายุ 6 ปีจนถึงอายุ 11 ปี
 
การศึกษาระดับกลาง ได้แก่ การศึกษาระดับมัธยมศึกษา 6 ปี ซึ่งแบ่งออกเป็นมัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี และมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี การศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยมศึกษาปีที่ 3) หรือตั้งแต่อายุ 6  ปี ถึงอายุประมาณ 14 ปี เป็นการศึกษา ภาคบังคับของญี่ปุ่น
 
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้แก่ การศึกษาในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และวิทยาลัยอาชีวศึกษา
 
มหาวิทยาลัย (Daigaku)
  มหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ มหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยของท้องถิ่น และมหาวิทยาลัยเอกชน เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
   
ระดับปริญญาตรี ใช้เวลาศึกษา 4 ปี ยกเว้นสาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์ และสัตวแพทยศาสตร์ ซึ่งใช้เวลาศึกษา 6 ปี
   
  ระดับสูงกว่าปริญญาตรี ได้แก่
ปริญญาโท ใช้เวลาศึกษาประมาณ 2 ปี เปิดสอนในหลายสาขาเช่น เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์การแพทย์ สังคมศาสตร์ ฯลฯ
ปริญญาเอก ใช้เวลาศึกษา 3 ปี ยกเว้นสาขาแพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์ และสัตวแพทยศาสตร์ ใช้เวลาศึกษา 4 ปี
   
**มหาวิทยาลัยบางแห่งมีทั้งหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก แต่บางแห่งมีเพียงปริญญาเอก
 
วิทยาลัย (Tanki Daigaku)
  การศึกษาในระดับนี้ใช้ระยะเวลาศึกษา 2 ปีเช่นเดียวกับ Junior College หรือ Two-year College ของสหรัฐอเมริกา แต่อาจมีบางสาขาวิชากำหนดหลักสูตรไว้ 3 ปี เช่น สาขาพยาบาล ประมาณร้อยละ 60 ของวิทยาลัยในญี่ปุ่นทั้งหมดเป็นวิทยาลัยเฉพาะสำหรับผู้หญิง ซึ่งประกอบด้วยสาขาทางด้าน คหกรรมศาสตร์ อักษรศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สุขศึกษา บริหารธุรกิจ และเลขานุการ แต่ปัจจุบันสาขาวิทยาศาสตร์ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น การรับเข้าศึกษาจะกำหนดคุณสมบัติต่าง ๆ ไว้เช่นเดียวกับการสมัครเข้ามหาวิทยาลัย และผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร 2 หรือ 3 ปี ของวิทยาลัยประเภทนี้ อาจสมัครเข้าศึกษาในชั้นปีที่ 2 หรือ 3 ของมหาวิทยาลัยได้
   
วิทยาลัยเทคนิค (Koto-senmon-gakko)
  เป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรต่อเนื่อง 5 ปี จากมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อผลิตช่างเทคนิคระดับต้นมารองรับการพัฒนาประเทศด้าน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม สถาบันส่วนใหญ่เป็นวิทยาลัยเทคนิคทางวิศวกรรมศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นเป็นสาขาพิเศษต่าง ๆ เช่น การเดินเรือพาณิชย์
   
  ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคนี้ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับเข้าศึกษาในชั้นปีที่ 2 หรือ 3 ในหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
   
สถาบันหรือโรงเรียนอาชีวศึกษา
  เป็นสถาบันการศึกษาวิชาชีพแขนงต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถและความชำนาญที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นประมาณ 1-3 ปี โดยปกติแล้วจะเป็น 2 ปี สถาบันการศึกษาประเภทนี้มีชื่อเรียกแตกต่างกันตามพื้นฐานความรู้ของผู้เข้าศึกษา คือ
   
สถาบันการศึกษาที่รับผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เข้าศึกษามีชื่อเรียกว่า Senshu Gakko
สถาบันที่รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เข้าศึกษามีชื่อเรียกว่า Senmon Gakko
สถาบันที่รับได้ทั้งผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และบุคคลทั่วไป มีชื่อเรียกเฉพาะว่า Kakushu Gakko (Miscellaneous School)
 
  • สมัครสมาชิก

เมนู

หน้าหลัก

การบริหารทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาข้าราชการ

คุณธรรมจริยธรรม

การเข้ารับราชการ

ทุนรัฐบาล

การศึกษาต่อต่างประเทศ

เครือข่าย

คลังความรู้


สอบเข้ารับราชการ

เส้นทางสู่อาชีพราชการ

ทุน

การสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล

สมัครทุน

ฝึกอบรม

 ระบบลงทะเบียนกลาง
 หลักสูตร นบส.
 หลักสูตร นบส. 2
 หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

ไมโครไซต์

ศูนย์บริหารการรวมกลุ่มฯ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดทำจรรยาข้าราชการ

เฉพาะเจ้าหน้าที่
สำนักงาน ก.พ.

ระบบจดหมายอิเลกทรอนิกส์ (OCSC Mail)
ระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์
โปรแกรมระบบ DPIS
โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
ระบบฐานข้อมูลนักเรียนทุนรัฐบาล
ระบบจองรถ / จองห้องประชุม

 

ระบบโปรแกรม

ระบบบรับรองคุณวุฒิ

โปรแกรมประเมินคุณธรรม Online
ระบบข้าราชการลาศึกษา
 โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
 ระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการแต่งตั้งนักบริหารระดับสูง (SEIS)
 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการ

 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการกลาง (GEIS)

ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษาในต่างประเทศ

ลิงค์

รัฐบาลไทย
ส่วนราชการ
หน่วยงาน/โครงการอื่นๆ
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน
ในต่างประเทศ

หน่วยงาน ก.พ. ต่างประเทศ

- - - - - - - - - - - - - - - -

เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้

รับฟัง/รับแจ้ง

สายด่วนของรัฐบาล
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 รับฟังความคิดเห็นด้าน
กฎหมายไทย

  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม

       

[ ดูแบนเนอร์ทั้งหมด ]