งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช

วิสัยทัศน์
     เป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
บนหลักของระบบคุณธรรม เพื่อประสิทธิผลของราชการ 

ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
คณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ
PDF
พิมพ์
อีเมล
องค์ประกอบ
 • เลขาธิการ ก.พ. เป็นประธานกรรมการ 
 • เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นกรรมการ
 • ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ เป็นกรรมการ
 • อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นกรรมการ
 • ผู้แทนองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของ 
 • ข้าราชการพลเรือน 
 • ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา) 
 • ข้าราชการครู (ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) 
 • ข้าราชการฝ่ายอัยการ 
 • ข้าราชการตำรวจ 
 • ข้าราชการทหาร องค์กรละหนึ่งคนเป็นกรรมการ มีวาระ 2 ปี 
 • ผู้อํานวยการศูนย์ประสานการจัดสวัสดิการข้าราชการ เป็นกรรมการและเลขานุการและมีผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งเป็นข้าราชการในสํานักงาน ก.พ.จํานวนไม่เกิน 2 คน
      
     
หน้าที่โดยสรุปดังนี้
 • กําหนดนโยบายและกํากับดูแลการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ ของส่วนราชการต่างๆ เสนอนโยบายหรือการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เป็นปัญหาหรืออุปสรรค
 • แก้การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ
 • กําหนด มาตรฐาน ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือ คําสั่ง เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการปฏิบัติตามระเบียบนี้ พิจารณาและวินิจฉัยปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้
 • แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือที่ปรึกษา และปฏิบัติการอื่นใดที่จําเป็น หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

 

 
 • สมัครสมาชิก

เมนู

หน้าหลัก

การบริหารทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาข้าราชการ

คุณธรรมจริยธรรม

การเข้ารับราชการ

ทุนรัฐบาล

การศึกษาต่อต่างประเทศ

เครือข่าย

คลังความรู้


สอบเข้ารับราชการ

เส้นทางสู่อาชีพราชการ

ทุน

การสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล

สมัครทุน

ฝึกอบรม

 ระบบลงทะเบียนกลาง
 หลักสูตร นบส.
 หลักสูตร นบส. 2
 หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

ไมโครไซต์

ศูนย์บริหารการรวมกลุ่มฯ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดทำจรรยาข้าราชการ

เฉพาะเจ้าหน้าที่
สำนักงาน ก.พ.

ระบบจดหมายอิเลกทรอนิกส์ (OCSC Mail)
ระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์
โปรแกรมระบบ DPIS
โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
ระบบฐานข้อมูลนักเรียนทุนรัฐบาล
ระบบจองรถ / จองห้องประชุม

 

ระบบโปรแกรม

ระบบบรับรองคุณวุฒิ

โปรแกรมประเมินคุณธรรม Online
ระบบข้าราชการลาศึกษา
 โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
 ระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการแต่งตั้งนักบริหารระดับสูง (SEIS)
 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการ

 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการกลาง (GEIS)

ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษาในต่างประเทศ

ลิงค์

รัฐบาลไทย
ส่วนราชการ
หน่วยงาน/โครงการอื่นๆ
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน
ในต่างประเทศ

หน่วยงาน ก.พ. ต่างประเทศ

- - - - - - - - - - - - - - - -

เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้

รับฟัง/รับแจ้ง

สายด่วนของรัฐบาล
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 รับฟังความคิดเห็นด้าน
กฎหมายไทย

  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม

       

[ ดูแบนเนอร์ทั้งหมด ]