งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช

วิสัยทัศน์
     เป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
บนหลักของระบบคุณธรรม เพื่อประสิทธิผลของราชการ 

ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
ระบบการศึกษา
PDF
พิมพ์
อีเมล
ระบบการศึกษา

ระบบการศึกษาของเดนมาร์ก ประกอบด้วย
 
 โรงเรียนแบบประสมระดับต้นในระบบการศึกษาของเดนมาร์ก การศึกษาระดับประถมศึกษา กับระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจะไม่แยกจากกัน
 หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งมี หลากหลายหลักสูตร
 การศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งมีโปรแกรมต่าง ๆ มากมาย
 การศึกษาเปิดและการศึกษาผู้ใหญ่

การศึกษาระดับต้น
การศึกษาภาคบังคับของเดนมาร์กกำหนดไว้ 9 ปี ตั้งแต่อายุ 6/7 ขวบถึง 16 ปี สอนวิชาที่กำหนดตามหลักสูตรเป็นวิชาหลัก มีเนื้อหาที่บังคับอยู่ 7 เรื่องคือ เรื่องความปลอดภัยในการจราจร เพศศึกษา ภาษานอร์เวย์และภาษาสวีเดน ศาสนาและปรัชญา การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ สุขศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อเรียบจบการศึกษาภาคบังคับแล้ว นักเรียนจะเรียนต่อในฟอร์ม 10 ของ Folkeskole หรือไปเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Gymnasium) เพื่อเตรียมต่อในมหาวิทยาลัยได้

Form 1 - 7
มีการนำเอาวิชาใหม่คือ nature & technology มาใส่ไว้ในหลักสูตร ชั้นปีที่ 1 – 6 คือ วิชาภูมิศาสตร์ ชีววิทยา ฟิสิกส์ และเคมี นอกจากนี้ยังจัดวิชาภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาต่างประเทศภาษาที่ 3 และสามารถเป็นตัวเลือกที่ 2 แทนวิชาภาษาเยอรมันได้ด้วย นักเรียนจะเรียนหลักสูตรทั่ว ๆ ไปในชั้นปีที่ 1 – 7 ซึ่งเป็นหลักสูตร พื้นฐานครอบคลุมวิชาภาษาแดนิช เลขคณิต/คณิตศาสตร์ พลศึกษา คริสต์ศาสนา ศิลปะประดิษฐ์ และดนตรี ส่วนวิชาที่จะต้องเรียนเฉพาะชั้นได้แก่ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ชีววิทยา งานเย็บปักถักร้อย ภาษาอังกฤษ งานไม้ คหกรรมศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ภาษาเยอรมัน

Form 8 – 9
วิชาบังคับ คือ ภาษาแดนิช เลขคณิต/คณิตศาสตร์ พลศึกษา ศาสนา สังคมศึกษา ฟิสิกส์/เคมี ภูมิศาสตร์ (ชั้นปีที่ 8) ชีววิทยา (ชั้นปีที่ 8) และภาษาอังกฤษ โดยมีภาษาเยอรมันให้เลือกได้ วิชาเลือกต่าง ๆ ได้แก่ ศิลปะประดิษฐ์ ดนตรี ประวัติศาสตร์ งานเย็บปักถักร้อย การละคร ภาพยนตร์ ความรู้เรื่องเครื่องยนต์ อาชีวศึกษา อิเล็กโทรนิค การดูแลเด็ก งานไม้ คหกรรมศาสตร์ พิมพ์ดีด การถ่ายภาพ และ informatics

Form 10
หลักสูตรพื้นฐานครอบคลุมวิชาภาษาแดนิช พลศึกษา การศึกษาสมัครปัจจุบันและภาษาอังกฤษ นอกจากนี้โรงเรียนยังต้องเปิดสอนวิชาภาษาเยอรมัน เลขคณิต/คณิตศาสตร์ ศาสนา คริสต์ศาสนา ฟิสิกส์/เคมี และภาษาฝรั่งเศส อาจเปิดสอนวิชาเลือกเช่นเดียวกับชั้นปีที่ 8 และ 9 รวมทั้งวิชาประวัติศาสตร์ด้วย

ใน Folkeskole ชั้นหนึ่งจะมีเด็ก 18-25 คน และนักเรียนในชั้นนั้น โดยปกติจะยังเรียนชั้นร่วมกันเป็นกลุ่ม ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึงปีที่ 9 หรือ 10 นักเรียนและผู้ปกครองมีหน้าที่ต้องรายงานความเป็นไปของนักเรียนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เกี่ยวกับพฤติกรรมสังคม จุดอ่อนและจุดแข็ง โดยอาจรายงานด้วยปากเปล่า แต่ถ้าอยู่ในชั้นที่ 8 จะต้องเขียนรายงาน มีการให้คะแนนการแสดงออกของนักเรียนด้วย เมื่อจบ Folkeskole นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตร ซึ่งมี รายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมในวิชาต่าง ๆ ด้วย

โรงเรียนในเดนมาร์กมีอิสระที่จะเลือกวิธีสอนได้เอง แต่นิยมใช้การสอนเป็นทีม

ภาษาที่ใช้ในการสอน คือ ภาษาแดนิช แต่ภาษาอังกฤษจะเป็นวิชาบังคับตั้งแต่
ชั้นปีที่ 4 ถึงปีที่ 9 หรือ 10

ปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 เทอม
เดือนสิงหาคม / เดือนกันยายน ถึงเดือนธันวาคม เป็นระยะเวลา 35 - 36 สัปดาห์ รวมช่วงการสอบด้วย
เดือนมกราคม / เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมิถุนายน เป็นระยะเวลา 35 - 36 สัปดาห์ รวมช่วงการสอบด้วย

การสอบของ Folkeskole มี 2 ระดับ คือ
1. Afgangsprove (Leaving Exam) หลังจากจบชั้นปีที่ 9 และ 10 และ
2. Udvidede Afgangsprove (Advanced Leaving Exam) เฉพาะจบชั้นปี
    ที่ 10

โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานจากส่วนกลาง คือ เมื่อจบชั้นปีที่ 9 นักเรียนจะสอบ Afgangsprove ซึ่งอาจสอบในวิชา 11 วิชา และเมื่อจบชั้นปีที่ 10 นักเรียนอาจจะเข้าสอบของชั้นปีที่ 9 อีก หรือสอบ Udvidede Afgangsprove ซึ่งสอบ 5 วิชา การสอบทั้งหมดนี้ไม่มีคะแนนผ่าน

หลังจาก Folkeskole นักเรียนเกือบทุกคนได้ศึกษาต่อในมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย 2 ใน 3 จะศึกษาต่อในโรงเรียนอาชีวศึกษา (เทคนิค และพาณิชย์) ส่วนอีก 1 ใน 3 จะเรียนโรงเรียนมัธยมสามัญ (นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อประมาณ 10 %)
 
  • สมัครสมาชิก

เมนู

หน้าหลัก

การบริหารทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาข้าราชการ

คุณธรรมจริยธรรม

การเข้ารับราชการ

ทุนรัฐบาล

การศึกษาต่อต่างประเทศ

เครือข่าย

คลังความรู้


สอบเข้ารับราชการ

เส้นทางสู่อาชีพราชการ

ทุน

การสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล

สมัครทุน

ฝึกอบรม

 ระบบลงทะเบียนกลาง
 หลักสูตร นบส.
 หลักสูตร นบส. 2
 หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

ไมโครไซต์

ศูนย์บริหารการรวมกลุ่มฯ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดทำจรรยาข้าราชการ

เฉพาะเจ้าหน้าที่
สำนักงาน ก.พ.

ระบบจดหมายอิเลกทรอนิกส์ (OCSC Mail)
ระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์
โปรแกรมระบบ DPIS
โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
ระบบฐานข้อมูลนักเรียนทุนรัฐบาล
ระบบจองรถ / จองห้องประชุม

 

ระบบโปรแกรม

ระบบบรับรองคุณวุฒิ

โปรแกรมประเมินคุณธรรม Online
ระบบข้าราชการลาศึกษา
 โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
 ระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการแต่งตั้งนักบริหารระดับสูง (SEIS)
 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการ

 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการกลาง (GEIS)

ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษาในต่างประเทศ

ลิงค์

รัฐบาลไทย
ส่วนราชการ
หน่วยงาน/โครงการอื่นๆ
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน
ในต่างประเทศ

หน่วยงาน ก.พ. ต่างประเทศ

- - - - - - - - - - - - - - - -

เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้

รับฟัง/รับแจ้ง

สายด่วนของรัฐบาล
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 รับฟังความคิดเห็นด้าน
กฎหมายไทย

  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม

       

[ ดูแบนเนอร์ทั้งหมด ]