งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช

วิสัยทัศน์
     เป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
บนหลักของระบบคุณธรรม เพื่อประสิทธิผลของราชการ 

กฎหมาย ระเบียบ  >  พนักงานราชการ  >  ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
PDF
พิมพ์
อีเมล
เขียนโดย สำนักงาน ก.พ. -- สตค. -- สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน   

 

คลิ๊กที่นี่กลับสู่ >>> สารบัญ

 

ด่วนที่สุด

 

เรื่อง การทำข้อมูลการจ้างพนักงานราชการ  (ข้อมูล ณ ธันวาคม พ.ศ. 2556) NEW!! 

สำนักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คพร. ขอความร่วมมือส่วนราชการจัดส่งข้อมูลการจ้างพนักงานราชการประจำปีในระบบสารสนเทศพนักงานราชการ (GEIS) โดยปรับปรุงข้อมูลพนักงานราชการดังกล่าวให้เป็นปัจจุบัน เพื่อการรายงานผลการดำเนินการจ้างพนักงานราชการ (ตามข้อ 21 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547) พร้อมด้วยชื่อผู้รับผิดชอบและเบอร์โทรศัพท์ ไปยัง  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  ด้วย จะขอบคุณยิ่ง

 

ทั้งนี้ ไม่ต้องจัดพิมพ์เอกสารจากไฟล์ดังกล่าว เมื่อจัดส่งแล้วโปรดโทรแจ้ง 02-547-1975, 1973, 1977 และโปรดติดตามผลการจัดส่งเป็นระยะจากตารางการจัดส่งข้อมูลมาตรฐานระบบสารสนเทศพนักงานราชการ (GEIS) ของส่วนราชการที่จัดส่งให้สำนักงาน ก.พ. ในส่วนท้ายของหน้าเว็บนี้

 

ไฟล์ที่จัดส่ง ประกอบด้วย

1. ไฟล์ข้อมูลมาตรฐานระบบสารสนเทศพนักงานราชการ 39 รายการ (ประกอบด้วย STOCK และ FLOW-OUT) ซึ่งเป็นไฟล์เปิดกับโปรแกรม Ms-EXCEL หรือ OpenOffice-CALC

หมายเหตุ กรณีที่ส่วนราชการใดใช้โปรแกรม DPIS จัดเก็บข้อมูลพนักงานราชการ

                           สามารถส่งออกไฟล์ดังกล่าวได้จากเมนู "P1112" ได้ >>> คลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการ 

2. ปัญหาและอุปสรรค โดยโปรดพิมพ์เป็นไฟล์เอกสาร เช่น Ms-WORD หรือ OpenOffice-Writer

 

*******************

 

ข่าวหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง

 

ข่าวที่ หัวข้อข่าว ฉบับ
1 คอลัมน์ : ราชการแนวหน้า : แม้ได้คะแนนระดับดี ก็ไม่ต่อสัญญาได้ แนวหน้า วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2555

*******************

 

ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียนต่างๆ

 

 

1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 alt

2. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องต่างๆ

 

alt

เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 alt NEW!!

เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.2554 alt

alt
alt
alt
เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 alt (สำหรับตำแหน่งผู้ทำการในเรือ)
alt
alt เรื่อง ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2555 alt NEW!!
alt เรื่อง เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ alt
 

3. อื่นๆ

 

alt คู่มือการบริหารงานพนักงานราชการ 2555
alt
 
alt เรื่อง การทำข้อมูลการจ้างพนักงานราชการประจำปี

สำนักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คพร. ขอความร่วมมือส่วนราชการจัดส่งข้อมูลการจ้างพนักงานราชการประจำปีในระบบสารสนเทศพนักงานราชการ (GEIS) โดยปรับปรุงข้อมูลพนักงานราชการดังกล่าวให้เป็นปัจจุบัน เพื่อการรายงานผลการดำเนินการจ้างพนักงานราชการ (ตามข้อ 21 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547) พร้อมด้วยชื่อผู้รับผิดชอบและเบอร์โทรศัพท์ไปยัง  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  ด้วย จะขอบคุณยิ่ง

 

ทั้งนี้ ไม่ต้องจัดพิมพ์เอกสารจากไฟล์ดังกล่าว เมื่อจัดส่งแล้วโปรดโทรแจ้ง 02-547-1959 หรือ 02-547-1000 ต่อ 6612 และโปรดติดตามผลการจัดส่งเป็นระยะจากตารางการจัดส่งข้อมูลมาตรฐานระบบสารสนเทศพนักงานราชการ (GEIS) ของส่วนราชการที่จัดส่งให้สำนักงาน ก.พ. ในส่วนท้ายของหน้าเว็บนี้

 

ไฟล์ที่จัดส่ง ประกอบด้วย

1. ไฟล์ข้อมูลมาตรฐานระบบสารสนเทศพนักงานราชการ 39 รายการ (ประกอบด้วย STOCK และ FLOW-OUT) เป็นไฟล์เปิดกับโปรแกรม Ms-EXCEL หรือ OpenOffice-CALC

หมายเหตุ กรณีที่ส่วนราชการใดใช้โปรแกรม DPIS จัดเก็บข้อมูลพนักงานราชการ

สามารถส่งออกไฟล์ดังกล่าวได้จากเมนู "P1112" ได้ >>> คลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการ

2. ปัญหาและอุปสรรค โดยโปรดพิมพ์เป็นไฟล์เอกสาร เช่น Ms-WORD หรือ OpenOffice-Writer

 

 

alt หนังสือเวียนเรื่อง รายงานผลการดำเนินการจ้างพนักงานราชการประจำปี 2554

***********************
 
ตารางการจัดส่งข้อมูลมาตรฐานระบบสารสนเทศพนักงานราชการ (GEIS)
ของส่วนราชการที่จัดส่งให้สำนักงาน ก.พ. แล้ว
 
  
  ส่วนราชการ
 
ธ.ค. 2553
 
ธ.ค. 2554
 
ธ.ค. 2555
 
ธ.ค. 2556
 
1. สำนักนายกรัฐมนตรี
 
       
1
 
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 
/
 
/
 
/
 
/
 
2
 
กรมประชาสัมพันธ์
 
/
 
/
 
/
 
/
 
3
 
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 
/
 
/
 
/
 
/
 
4
 
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 
/
 
/
 
/
 
/
 
5
 
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 
/
 
/
 
 -
 
/
 
6
 
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
 
 -
 
 -
 
 -
 
 -
 
7
 
สำนักงบประมาณ
 
/
 
/
 
/
 
 -
 
8
 
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
 
/
 
/
 
 -
 
/
 
9
 
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 
/
 
/
 
 -
 
/
 
10
 
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 
/
 
/
 
/
 
/
 
11
 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
/
 
/
 
/
 
 -
 
2. กระทรวงการคลัง
 
       
1
 
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
 
/
 
/
 
/
 
/
 
2
 
กรมธนารักษ์
 
-
 
/
 
/
 
 -
 
3
 
กรมบัญชีกลาง
 
/
 
/
 
/
 
 -
 
4
 
กรมศุลกากร
 
/
 
/
 
 -
 
/
 
5
 
กรมสรรพสามิต
 
/
 
/
 
 -
 
 -
 
6
 
กรมสรรพากร
 
/
 
 -
 
/
 
/
 
7
 
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 
/
 
/
 
/
 
 -
 
8
 
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 
/
 
 -
 
/
 
 /
 
9
 
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 
/
 
/
 
/
 
/
 
3. กระทรวงการต่างประเทศ
 
       
1
 
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
 
/
 
/
 
/
 
/
 
4. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 
       
1
 
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 
/
 
/
 
/
 
 -
 
2
 
กรมพลศึกษา
 
/
 
/
 
/
 
/
 
3
 
กรมการท่องเที่ยว
 
/
 
/
 
/
 
/
 
4
 
สถาบันการพลศึกษา
 
/
 
/
 
/
 
/
 
5. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 
       
1
 
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 
/
 
/
 
/
 
/
 
2
 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 
/
 
 -
 
 -
 
 -
 
3
 
สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
 
/
 
/
 
/
 
/
 
4
 
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
 
/
 
/
 
 -
 
 -
 
5
 
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพคนพิการ
 
/
 
/
 
/
 
 -
 
6. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
       
1
 
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
/
 
/
 
/
 
/
 
2
 
กรมชลประทาน
 
/
 
/
 
/
 
/
 
3
 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
/
 
 -
 
 -
 
 -
 
4
 
กรมประมง
 
/
 
 -
 
 -
 
 -
 
5
 
กรมปศุสัตว์
 
/
 
 -
 
 -
 
/
 
6
 
กรมพัฒนาที่ดิน
 
/
 
/
 
/
 
/
 
7
 
กรมวิชาการเกษตร
 
/
 
/
 
/
 
 -
 
8
 
กรมส่งเสริมการเกษตร
 
/
 
/
 
/
 
 -
 
9
 
กรมส่งเสริมสหกรณ์
 
/
 
/
 
/
 
/
 
10
 
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 
/
 
/
 
/
 
/
 
11
 
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
 
/
 
/
 
/
 
/
 
12
 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 
/
 
/
 
/
 
/
 
13
 
กรมการข้าว
 
/
 
/
 
/
 
/
 
14
 
กรมหม่อนไหม
 
/
 
/
 
/
 
/
 
7. กระทรวงคมนาคม
 
       
1
 
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
 
/
 
/
 
/
 
/
 
2
 
กรมเจ้าท่า
 
/
 
/
 
/
 
 -
 
3
 
กรมการขนส่งทางบก
 
/
 
/
 
/
 
 -
 
4
 
กรมการบินพลเรือน
 
/
 
/
 
 -
 
 -
 
5
 
กรมทางหลวง
 
/
 
/
 
/
 
 -
 
6
 
กรมทางหลวงชนบท
 
/
 
/
 
 -
 
 -
 
7
 
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
 
/
 
/
 
/
 
/
 
8. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
       
1
 
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
/
 
/
 
/
 
/
 
2
 
กรมควบคุมมลพิษ
 
/
 
/
 
/
 
/
 
3
 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 
/
 
/
 
/
 
 -
 
4
 
กรมทรัพยากรธรณี
 
/
 
/
 
 -
 
/
 
5
 
กรมทรัพยากรน้ำ
 
/
 
/
 
/
 
/
 
6
 
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 
/
 
/
 
 -
 
 -
 
7
 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 
/
 
/
 
/
 
/
 
8
 
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 
/
 
/
 
/
 
/
 
9
 
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
/
 
/
 
 -
 
 -
 
10
 
กรมป่าไม้
 
/
 
/
 
 -
 
 -
 
9. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
       
1
 
สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
/
 
/
 
/
 
/
 
2
 
กรมอุตุนิยมวิทยา
 
/
 
/
 
/
 
/
 
3
 
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
 
/
 
/
 
/
 
/
 
10. กระทรวงพลังงาน
 
       
1
 
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
 
/
 
/
 
 -
 
 -
 
2
 
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
 
/
 
/
 
 -
 
/
 
3
 
กรมธุรกิจพลังงาน
 
/
 
/
 
/
 
/
 
4
 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 
/
 
/
 
/
 
 -
 
5
 
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
 
/
 
/
 
/
 
/
 
11. กระทรวงพาณิชย์
 
       
1
 
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
 
/
 
/
 
/
 
/
 
2
 
กรมการค้าต่างประเทศ
 
/
 
/
 
/
 
/
 
3
 
กรมการค้าภายใน
 
/
 
/
 
/
 
/
 
4
 
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
 
/
 
/
 
/
 
 -
 
5
 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 
/
 
/
 
/
 
/
 
6
 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 
/
 
/
 
/
 
/
 
7
 
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 
/
 
/
 
/
 
/
 
12. กระทรวงมหาดไทย
 
       
1
 
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 
 -
 
 -
 
/
 
/
 
2
 
กรมการปกครอง
 
/
 
/
 
 -
 
 -
 
3
 
กรมการพัฒนาชุมชน
 
/
 
/
 
/
 
/
 
4
 
กรมที่ดิน
 
/
 
/
 
/
 
/
 
5
 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
/
 
/
 
/
 
/
 
6
 
กรมโยธาธิการและผังเมือง
 
/
 
/
 
/
 
/
 
7
 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 
/
 
/
 
 -
 
 -
 
8
 
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
 
 -
 
 -
 
 -
 
 -
 
13. กระทรวงยุติธรรม
 
       
1
 
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
 
/
 
/
 
 -
 
 -
 
2
 
กรมคุมประพฤติ
 
/
 
/
 
/
 
/
 
3
 
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
 
/
 
/
 
/
 
 -
 
4
 
กรมบังคับคดี
 
/
 
/
 
/
 
 -
 
5
 
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 
 -
 
 -
 
/
 
/
 
6
 
กรมราชทัณฑ์
 
/
 
/
 
 -
 
 -
 
7
 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
 
 -
 
 -
 
 -
 
 -
 
8
 
สำนักงานกิจการยุติธรรม
 
/
 
/
 
/
 
 -
 
9
 
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
 
/
 
/
 
 -
 
 -
 
10
 
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
 
/
 
/
 
 -
 
 -
 
14. กระทรวงแรงงาน
 
       
1
 
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
 
/
 
/
 
/
 
/
 
2
 
กรมการจัดหางาน
 
/
 
/
 
/
 
/
 
3
 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 
/
 
/
 
 -
 
/
 
4
 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 
/
 
/
 
/
 
 -
 
5
 
สำนักงานประกันสังคม
 
/
 
/
 
/
 
/
 
15. กระทรวงวัฒนธรรม
 
       
1
 
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
 
/
 
 -
 
/
 
 -
 
2
 
กรมการศาสนา
 
/
 
/
 
/
 
/
 
3
 
กรมศิลปากร
 
/
 
/
 
/
 
-
 
4
 
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 
/
 
/
 
/
 
/
 
5
 
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
 
/
 
/
 
 -
 
/
 
6
 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 
/
 
/
 
/
 
/
 
16. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
       
1
 
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
/
 
/
 
/
 
/
 
2
 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
 
/
 
 -
 
 -
 
/
 
3
 
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
 
/
 
/
 
/
 
/
 
17. กระทรวงศึกษาธิการ (ไม่รวมมหาวิทยาลัย)
 
       
1
 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 
/
 
/
 
 -
 
/
 
2
 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 -
 
/
 
 -
 
/
 
3
 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 
/
 
/
 
/
 
/
 
4
 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 
/
 
/
 
 -
 
 -
 
*
 
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
 -
 
 -
 
 -
 
 -
 
*
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 
 -
 
/
 
/
 
/
 
*
 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 
 -
 
/
 
 -
 
 -
 
17.5 มหาวิทยาลัย
 
       
1
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
/
 
/
 
/
 
/
2
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
/
 
/
 
/
 
/
 
3
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
/
 
/
 
 -
 
/
 
4
 
มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
/
 
/
 
/
 
 -
 
5
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
/
 
/
 
 -
 
 -
 
6
 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
/
 
/
 
 -
 
/
 
7
 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
/
 
/
 
/
 
/
 
8
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
/
 
/
 
/
 
/
 
9
 
มหาวิทยาลัยนครพนม
 
/
 
/
 
 -
 
 -
 
17.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
 
       
1
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 
/
 
/
 
/
 
/
 
2
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 
 -
 
/
 
/
 
 -
 
3
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 
 -
 
/
 
/
 
 -
 
4
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 
/
 
/
 
/
 
 -
 
5
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 
/
 
/
 
/
 
 -
 
6
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 
/
 
/
 
/
 
/
 
7
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
/
 
/
 
/
 
/
 
8
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 
/
 
/
 
/
 
/
 
9
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 
/
 
/
 
/
 
 -
 
10
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 
/
 
/
 
/
 
/
 
11
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
/
 
/
 
/
 
/
 
12
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
/
 
/
 
/
 
 -
 
13
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 
/
 
/
 
 -
 
/
 
14
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 
 -
 
/
 
/
 
/
 
15
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 
/
 
/
 
/
 
/
 
16
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 
/
 
/
 
 -
 
 -
 
17
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 
 -
 
/
 
/
 
/
 
18
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 
/
 
/
 
/
 
/
 
19
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 
/
 
/
 
/
 
/
 
20
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 
/
 
/
 
/
 
 -
 
21
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 
 -
 
/
 
 -
 
/
 
22
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 
/
 
/
 
/
 
/
 
23
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 
/
 
/
 
/
 
/
 
24
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 
 -
 
 -
 
 -
 
 -
 
25
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 
/
 
/
 
 -
 
/
 
26
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 
/
 
/
 
/
 
/
 
27
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
/
 
/
 
/
 
/
 
28
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 
/
 
/
 
/
 
/
 
29
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 
/
 
/
 
/
 
/
 
30
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 
/
 
/
 
/
 
/
 
31
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
 -
 
/
 
/
 
 -
 
32
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 
/
 
/
 
/
 
/
 
33
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 
 -
 
 -
 
 -
 
/
 
34
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
/
 
/
 
/
 
/
 
35
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 
 -
 
/
 
/
 
/
 
36
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 
 -
 
/
 
 -
 
 -
 
37
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
 
/
 
/
 
/
 
 -
 
38
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
 
/
 
/
 
 -
 
 -
 
39
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 
/
 
/
 
/
 
/
 
40
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 
/
 
/
 
 -
 
-
 
17.7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
 
       
1
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 
/
 
/
 
 -
 
 -
 
2
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 
/
 
/
 
/
 
 -
 
3
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 
/
 
/
 
/
 
/
 
4
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 
/
 
/
 
/
 
/
 
5
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 
/
 
/
 
/
 
/
 
6
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 
/
 
/
 
/
 
 -
 
7
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 
/
 
/
 
/
 
/
 
8
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 
/
 
/
 
/
 
 -
 
9
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 
/
 
/
 
 -
 
 -
 
10
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมวัน
 
-
 
-
 
 -
 
 -
 
18. กระทรวงสาธารณสุข
 
       
1
 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 
/
 
/
 
/
 
/
 
2
 
กรมการแพทย์
 
/
 
/
 
/
 
/
 
3
 
กรมควบคุมโรค
 
/
 
/
 
/
 
 -
 
4
 
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 
/
 
/
 
/
 
/
 
5
 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 
/
 
/
 
 -
 
 -
 
6
 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 
/
 
/
 
/
 
/
 
7
 
กรมสุขภาพจิต
 
/
 
/
 
 -
 
/
 
8
 
กรมอนามัย
 
/
 
/
 
/
 
/
 
9
 
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 
/
 
/
 
/
 
/
 
19. กระทรวงอุตสาหกรรม
 
       
1
 
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 
/
 
/
 
/
 
 -
 
2
 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 
/
 
/
 
/
 
/
 
3
 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 
/
 
/
 
/
 
/
 
4
 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
 
/
 
/
 
  /
 
5
 
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
 
/
 
/
 
/
 
 -
 
6
 
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 
/
 
/
 
  /
 
7
 
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 
/
 
/
 
/
 
/
8
 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 
/
 
/
 
/
 
/
 
20. ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
 
       
1
 
สำนักราชเลขาธิการ
 
/
 
/
 
/
 
/
 
2
 
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 
/
 
/
 
 -
 
 -
 
3
 
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
 
/
 
/
 
/
 
 -
 
4
 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 
/
 
/
 
/
 
/
 
5
 
ราชบัณฑิตยสถาน
 
/
 
/
 
/
 
/
 
6
 
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 
/
 
/
 
/
 
/
 
7
 
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
/
 
/
 
/
 
 -
 
8
 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 
/
 
/
 
/
 
/
 
21. กระทรวงกลาโหม
 
       
1
 
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 
/
 
/
 
 -
 
 -
 
2
 
กรมราชองครักษ์
 
ไม่มี พรก.
 
ไม่มี พรก.
 
ไม่มี พรก.
 
 -
 
3
 
กองบัญชาการกองทัพไทย
 
 -
 
/
 
/
 
 -
 
4
 
กองทัพบก
 
 -
 
/
 
 -
 
/
 
5
 
กองทัพเรือ
 
/
 
/
 
/
 
 -
 
6
 
กองทัพอากาศ
 
/
 
/
 
 -
 
 -
 
 
  
 

 

แก้ไขล่าสุด ใน 1 ส.ค. 2014
 
  • สมัครสมาชิก

เมนู

หน้าหลัก

การบริหารทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาข้าราชการ

คุณธรรมจริยธรรม

การเข้ารับราชการ

ทุนรัฐบาล

การศึกษาต่อต่างประเทศ

เครือข่าย

คลังความรู้


สอบเข้ารับราชการ

เส้นทางสู่อาชีพราชการ

ทุน

การสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล

สมัครทุน

ฝึกอบรม

 หลักสูตร นบส.
 หลักสูตร นบส. 2
 หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

ไมโครไซต์

ศูนย์บริหารการรวมกลุ่มฯ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดทำจรรยาข้าราชการ

เฉพาะเจ้าหน้าที่
สำนักงาน ก.พ.

ระบบจดหมายอิเลกทรอนิกส์ (OCSC Mail)
ระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์
โปรแกรมระบบ DPIS
โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
ระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการแต่งตั้งนักบริหารระดับสูง (SEIS)
ระบบลงทะเบียนกลาง
ระบบฐานข้อมูลนักเรียนทุนรัฐบาล
ระบบจองรถ / จองห้องประชุม

 

ระบบโปรแกรม

ระบบบรับรองคุณวุฒิ

โปรแกรมประเมินคุณธรรม Online
ระบบข้าราชการลาศึกษา
 โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
 ระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการแต่งตั้งนักบริหารระดับสูง (SEIS)
 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการ

 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการกลาง (GEIS)

ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษาในต่างประเทศ

ลิงค์

รัฐบาลไทย
ส่วนราชการ
หน่วยงาน/โครงการอื่นๆ
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน
ในต่างประเทศ

หน่วยงาน ก.พ. ต่างประเทศ

- - - - - - - - - - - - - - - -

เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้

รับฟัง/รับแจ้ง

สายด่วนของรัฐบาล
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 รับฟังความคิดเห็นด้าน
กฎหมายไทย

  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม

       

[ ดูแบนเนอร์ทั้งหมด ]