งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช

วิสัยทัศน์
     เป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
บนหลักของระบบคุณธรรม เพื่อประสิทธิผลของราชการ 

กฎหมาย ระเบียบ  >  พนักงานราชการ  >  ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
PDF
พิมพ์
อีเมล
เขียนโดย สำนักงาน ก.พ. -- สตค. -- สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน   

 

คลิ๊กที่นี่กลับสู่ >>> สารบัญ

 

ด่วนที่สุด

 

เรื่อง การทำข้อมูลการจ้างพนักงานราชการ  (ข้อมูล ณ ธันวาคม พ.ศ. 2556) NEW!! 

สำนักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คพร. ขอความร่วมมือส่วนราชการจัดส่งข้อมูลการจ้างพนักงานราชการประจำปีในระบบสารสนเทศพนักงานราชการ (GEIS) โดยปรับปรุงข้อมูลพนักงานราชการดังกล่าวให้เป็นปัจจุบัน เพื่อการรายงานผลการดำเนินการจ้างพนักงานราชการ (ตามข้อ 21 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547) พร้อมด้วยชื่อผู้รับผิดชอบและเบอร์โทรศัพท์ ไปยัง  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  ด้วย จะขอบคุณยิ่ง

 

ทั้งนี้ ไม่ต้องจัดพิมพ์เอกสารจากไฟล์ดังกล่าว เมื่อจัดส่งแล้วโปรดโทรแจ้ง 02-547-1975, 1973, 1977 และโปรดติดตามผลการจัดส่งเป็นระยะจากตารางการจัดส่งข้อมูลมาตรฐานระบบสารสนเทศพนักงานราชการ (GEIS) ของส่วนราชการที่จัดส่งให้สำนักงาน ก.พ. ในส่วนท้ายของหน้าเว็บนี้

 

ไฟล์ที่จัดส่ง ประกอบด้วย

1. ไฟล์ข้อมูลมาตรฐานระบบสารสนเทศพนักงานราชการ 39 รายการ (ประกอบด้วย STOCK และ FLOW-OUT) ซึ่งเป็นไฟล์เปิดกับโปรแกรม Ms-EXCEL หรือ OpenOffice-CALC

หมายเหตุ กรณีที่ส่วนราชการใดใช้โปรแกรม DPIS จัดเก็บข้อมูลพนักงานราชการ

                           สามารถส่งออกไฟล์ดังกล่าวได้จากเมนู "P1112" ได้ >>> คลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการ 

2. ปัญหาและอุปสรรค โดยโปรดพิมพ์เป็นไฟล์เอกสาร เช่น Ms-WORD หรือ OpenOffice-Writer

 

*******************

 

ข่าวหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง

 

ข่าวที่ หัวข้อข่าว ฉบับ
1 คอลัมน์ : ราชการแนวหน้า : แม้ได้คะแนนระดับดี ก็ไม่ต่อสัญญาได้ แนวหน้า วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2555

*******************

 

ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียนต่างๆ

 

 

1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 alt

2. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องต่างๆ

 

alt

เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 alt NEW!!

เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.2554 alt

alt
alt
alt
เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 alt (สำหรับตำแหน่งผู้ทำการในเรือ)
alt
alt เรื่อง ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2555 alt NEW!!
alt เรื่อง เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ alt
 

3. อื่นๆ

 

alt คู่มือการบริหารงานพนักงานราชการ 2555
alt
 
alt เรื่อง การทำข้อมูลการจ้างพนักงานราชการประจำปี

สำนักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คพร. ขอความร่วมมือส่วนราชการจัดส่งข้อมูลการจ้างพนักงานราชการประจำปีในระบบสารสนเทศพนักงานราชการ (GEIS) โดยปรับปรุงข้อมูลพนักงานราชการดังกล่าวให้เป็นปัจจุบัน เพื่อการรายงานผลการดำเนินการจ้างพนักงานราชการ (ตามข้อ 21 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547) พร้อมด้วยชื่อผู้รับผิดชอบและเบอร์โทรศัพท์ไปยัง  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  ด้วย จะขอบคุณยิ่ง

 

ทั้งนี้ ไม่ต้องจัดพิมพ์เอกสารจากไฟล์ดังกล่าว เมื่อจัดส่งแล้วโปรดโทรแจ้ง 02-547-1959 หรือ 02-547-1000 ต่อ 6612 และโปรดติดตามผลการจัดส่งเป็นระยะจากตารางการจัดส่งข้อมูลมาตรฐานระบบสารสนเทศพนักงานราชการ (GEIS) ของส่วนราชการที่จัดส่งให้สำนักงาน ก.พ. ในส่วนท้ายของหน้าเว็บนี้

 

ไฟล์ที่จัดส่ง ประกอบด้วย

1. ไฟล์ข้อมูลมาตรฐานระบบสารสนเทศพนักงานราชการ 39 รายการ (ประกอบด้วย STOCK และ FLOW-OUT) เป็นไฟล์เปิดกับโปรแกรม Ms-EXCEL หรือ OpenOffice-CALC

หมายเหตุ กรณีที่ส่วนราชการใดใช้โปรแกรม DPIS จัดเก็บข้อมูลพนักงานราชการ

สามารถส่งออกไฟล์ดังกล่าวได้จากเมนู "P1112" ได้ >>> คลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการ

2. ปัญหาและอุปสรรค โดยโปรดพิมพ์เป็นไฟล์เอกสาร เช่น Ms-WORD หรือ OpenOffice-Writer

 

 

alt หนังสือเวียนเรื่อง รายงานผลการดำเนินการจ้างพนักงานราชการประจำปี 2554

***********************
 
ตารางการจัดส่งข้อมูลมาตรฐานระบบสารสนเทศพนักงานราชการ (GEIS)
ของส่วนราชการที่จัดส่งให้สำนักงาน ก.พ. แล้ว
 
  
  ส่วนราชการ

ธ.ค. 2553

ธ.ค. 2554

ธ.ค. 2555

ธ.ค. 2556

1. สำนักนายกรัฐมนตรี

       
1

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

/

/

/

/

2

กรมประชาสัมพันธ์

/

/

/

/

3

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

/

/

/

/

4

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

/

/

/

/

5

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

/

/

 -

/

6

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

 -

 -

 -

 -

7

สำนักงบประมาณ

/

/

/

 -

8

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

/

/

 -

/

9

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

/

/

 -

/

10

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

/

/

/

/

11

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

/

/

/

 -

2. กระทรวงการคลัง

       
1

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

/

/

/

/

2

กรมธนารักษ์

-

/

/

 -

3

กรมบัญชีกลาง

/

/

/

 -

4

กรมศุลกากร

/

/

 -

/

5

กรมสรรพสามิต

/

/

 -

 -

6

กรมสรรพากร

/

 -

/

/

7

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

/

/

/

 -

8

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

/

 -

/

 -

9

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

/

/

/

/

3. กระทรวงการต่างประเทศ

       
1

สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

/

/

/

/

4. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

       
1

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

/

/

/

 -

2

กรมพลศึกษา

/

/

/

/

3

กรมการท่องเที่ยว

/

/

/

/

4

สถาบันการพลศึกษา

/

/

/

/

5. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

       
1

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

/

/

/

/

2

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

/

 -

 -

 -

3

สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

/

/

/

/

4

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ

/

/

 -

 -

5

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพคนพิการ

/

/

/

 -

6. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

       
1

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

/

/

/

/

2

กรมชลประทาน

/

/

/

/

3

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

/

 -

 -

 -

4

กรมประมง

/

 -

 -

 -

5

กรมปศุสัตว์

/

 -

 -

/

6

กรมพัฒนาที่ดิน

/

/

/

/

7

กรมวิชาการเกษตร

/

/

/

 -

8

กรมส่งเสริมการเกษตร

/

/

/

 -

9

กรมส่งเสริมสหกรณ์

/

/

/

/

10

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

/

/

/

/

11

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

/

/

/

/

12

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

/

/

/

/

13

กรมการข้าว

/

/

/

/

14

กรมหม่อนไหม

/

/

/

/

7. กระทรวงคมนาคม

       
1

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

/

/

/

/

2

กรมเจ้าท่า

/

/

/

 -

3

กรมการขนส่งทางบก

/

/

/

 -

4

กรมการบินพลเรือน

/

/

 -

 -

5

กรมทางหลวง

/

/

/

 -

6

กรมทางหลวงชนบท

/

/

 -

 -

7

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

/

/

/

/

8. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

       
1

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

/

/

/

 -

2

กรมควบคุมมลพิษ

/

/

/

/

3

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

/

/

/

 -

4

กรมทรัพยากรธรณี

/

/

 -

/

5

กรมทรัพยากรน้ำ

/

/

/

/

6

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

/

/

 -

 -

7

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

/

/

/

/

8

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช

/

/

/

/

9

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

/

/

 -

 -

10

กรมป่าไม้

/

/

 -

 -

9. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

       
1

สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

/

/

/

/

2

กรมอุตุนิยมวิทยา

/

/

/

/

3

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

/

/

/

/

10. กระทรวงพลังงาน

       
1

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

/

/

 -

 -

2

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

/

/

 -

 -

3

กรมธุรกิจพลังงาน

/

/

/

/

4

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

/

/

/

 -

5

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

/

/

/

/

11. กระทรวงพาณิชย์

       
1

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

/

/

/

/

2

กรมการค้าต่างประเทศ

/

/

/

/

3

กรมการค้าภายใน

/

/

/

/

4

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

/

/

/

 -

5

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

/

/

/

/

6

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

/

/

/

/

7

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

/

/

/

/

12. กระทรวงมหาดไทย

       
1

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

 -

 -

/

/

2

กรมการปกครอง

/

/

 -

 -

3

กรมการพัฒนาชุมชน

/

/

/

 -

4

กรมที่ดิน

/

/

/

/

5

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

/

/

/

 -

6

กรมโยธาธิการและผังเมือง

/

/

/

/

7

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

/

/

 -

 -

8

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

 -

 -

 -

 -

13. กระทรวงยุติธรรม

       
1

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

/

/

 -

 -

2

กรมคุมประพฤติ

/

/

/

/

3

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

/

/

/

 -

4

กรมบังคับคดี

/

/

/

 -

5

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

 -

 -

/

 -

6

กรมราชทัณฑ์

/

/

 -

 -

7

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

 -

 -

 -

 -

8

สำนักงานกิจการยุติธรรม

/

/

/

 -

9

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

/

/

 -

 -

10

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

/

/

 -

 -

14. กระทรวงแรงงาน

       
1

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

/

/

/

/

2

กรมการจัดหางาน

/

/

/

/

3

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

/

/

 -

/

4

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

/

/

/

 -

5

สำนักงานประกันสังคม

/

/

/

/

15. กระทรวงวัฒนธรรม

       
1

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

/

 -

/

 -

2

กรมการศาสนา

/

/

/

 -

3

กรมศิลปากร

/

/

/

/

4

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

/

/

/

/

5

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

/

/

 -

 -

6

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

/

/

/

 -

16. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

       
1

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

/

/

/

/

2

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

/

 -

 -

/

3

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

/

/

/

/

17. กระทรวงศึกษาธิการ (ไม่รวมมหาวิทยาลัย)

       
1

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

/

/

 -

 -

2

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 -

/

 -

/

3

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

/

/

/

/

4

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

/

/

 -

 -

*

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 -

 -

 -

 -

*

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

 -

/

/

/

*

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 -

/

 -

 -

17.5 มหาวิทยาลัย

       
1

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

/

/

/

 -

2

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

/

/

/

/

3

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

/

/

 -

/

4

มหาวิทยาลัยศิลปากร

/

/

/

 -

5

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

/

/

 -

 -

6

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

/

/

 -

/

7

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

/

/

/

/

8

มหาวิทยาลัยนเรศวร

/

/

/

/

9

มหาวิทยาลัยนครพนม

/

/

 -

 -

17.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

       
1

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

/

/

/

/

2

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

 -

/

/

 -

3

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 -

/

/

 -

4

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

/

/

/

 -

5

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

/

/

/

 -

6

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

/

/

/

/

7

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

/

/

/

 -

8

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

/

/

/

/

9

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

/

/

/

 -

10

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

/

/

/

/

11

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

/

/

/

/

12

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

/

/

/

 -

13

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

/

/

 -

/

14

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

 -

/

/

/

15

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

/

/

/

/

16

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

/

/

 -

 -

17

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 -

/

/

/

18

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

/

/

/

/

19

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

/

/

/

/

20

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

/

/

/

 -

21

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 -

/

 -

/

22

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

/

/

/

 -

23

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

/

/

/

/

24

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

 -

 -

 -

 -

25

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

/

/

 -

/

26

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

/

/

/

/

27

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

/

/

/

/

28

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

/

/

/

/

29

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

/

/

/

/

30

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

/

/

/

/

31

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

 -

/

/

 -

32

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

/

/

/

/

33

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 -

 -

 -

/

34

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

/

/

/

/

35

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

 -

/

/

/

36

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 -

/

 -

 -

37

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

/

/

/

 -

38

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

/

/

 -

 -

39

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

/

/

/

 -

40

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

/

/

 -

 -

17.7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

       
1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

/

/

 -

 -

2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

/

/

/

 -

3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

/

/

/

/

4

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

/

/

/

/

5

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

/

/

/

/

6

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

/

/

/

 -

7

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

/

/

/

/

8

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

/

/

/

 -

9

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

/

/

 -

 -

10

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมวัน

-

-

 -

 -

18. กระทรวงสาธารณสุข

       
1

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

/

/

/

/

2

กรมการแพทย์

/

/

/

 -

3

กรมควบคุมโรค

/

/

/

 -

4

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

/

/

/

/

5

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

/

/

 -

 -

6

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

/

/

/

 -

7

กรมสุขภาพจิต

/

/

 -

/

8

กรมอนามัย

/

/

/

/

9

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

/

/

/

/

19. กระทรวงอุตสาหกรรม

       
1

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

/

/

/

 -

2

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

/

/

/

/

3

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

/

/

/

/

4

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

/

/

   -

5

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

/

/

/

 -

6

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

/

/

   -

7

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

/

/

/

 -

8

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

/

/

/

 -

20. ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

       
1

สำนักราชเลขาธิการ

/

/

/

/

2

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

/

/

 -

 -

3

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

/

/

/

 -

4

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

/

/

/

/

5

ราชบัณฑิตยสถาน

/

/

/

/

6

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

/

/

/

/

7

สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

/

/

/

 -

8

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

/

/

/

/

21. กระทรวงกลาโหม

       
1

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

/

/

 -

 -

2

กรมราชองครักษ์

ไม่มี พรก.

ไม่มี พรก.

ไม่มี พรก.

 -

3

กองบัญชาการกองทัพไทย

 -

/

/

 -

4

กองทัพบก

 -

/

 -

 -

5

กองทัพเรือ

/

/

/

 -

6

กองทัพอากาศ

/

/

 -

 -

 
  
 
แก้ไขล่าสุด ใน 17 ก.ค. 2014
 
จำนวนผู้เข้าชม: 208310
  • สมัครสมาชิก

เมนู

หน้าหลัก

การบริหารทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาข้าราชการ

คุณธรรมจริยธรรม

การเข้ารับราชการ

ทุนรัฐบาล

การศึกษาต่อต่างประเทศ

เครือข่าย

คลังความรู้


สอบเข้ารับราชการ

เส้นทางสู่อาชีพราชการ

ทุน

การสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล

สมัครทุน

ฝึกอบรม

 หลักสูตร นบส.
 หลักสูตร นบส. 2
 หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

ไมโครไซต์

ศูนย์บริหารการรวมกลุ่มฯ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดทำจรรยาข้าราชการ

เฉพาะเจ้าหน้าที่
สำนักงาน ก.พ.

ระบบจดหมายอิเลกทรอนิกส์ (OCSC Mail)
ระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์
โปรแกรมระบบ DPIS
โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
ระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการแต่งตั้งนักบริหารระดับสูง (SEIS)
ระบบลงทะเบียนกลาง
ระบบฐานข้อมูลนักเรียนทุนรัฐบาล
ระบบจองรถ / จองห้องประชุม

 

ระบบโปรแกรม

ระบบบรับรองคุณวุฒิ

โปรแกรมประเมินคุณธรรม Online
ระบบข้าราชการลาศึกษา
 โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
 ระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการแต่งตั้งนักบริหารระดับสูง (SEIS)
 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการ

 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการกลาง (GEIS)

ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษาในต่างประเทศ

ลิงค์

รัฐบาลไทย
ส่วนราชการ
หน่วยงาน/โครงการอื่นๆ
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน
ในต่างประเทศ

หน่วยงาน ก.พ. ต่างประเทศ

- - - - - - - - - - - - - - - -

เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้

รับฟัง/รับแจ้ง

สายด่วนของรัฐบาล
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 รับฟังความคิดเห็นด้าน
กฎหมายไทย

  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม

       

[ ดูแบนเนอร์ทั้งหมด ]