งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช

วิสัยทัศน์
     เป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
บนหลักของระบบคุณธรรม เพื่อประสิทธิผลของราชการ 

กฎหมาย ระเบียบ  >  พนักงานราชการ  >  ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
PDF
พิมพ์
อีเมล
เขียนโดย สำนักงาน ก.พ. -- สตค. -- สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน   

คลิ๊กที่นี่กลับสู่ ที่มาระบบพนักงานราชการ-สารบัญ

                            

NEW  ข่าวล่าสุด   NEW
 
alt ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
     เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 2558  (หนังสือเวียนHOT!!
 

alt เรื่อง การทำข้อมูลการจ้างพนักงานราชการประจำปี ณ เดือนธันวาคม 2557

สำนักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คพร. ขอความร่วมมือส่วนราชการจัดส่งข้อมูลการจ้างพนักงานราชการประจำปี (ณ ธันวาคม 2557) ซึ่งเป็นไปตามข้อ 21 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

 

>>> รายละเอียดการจัดทำ คลิ๊กที่นี่

 
***************
 
ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียนต่างๆ
 

1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 alt

2. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องต่างๆ

alt

เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 alt

เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.2554 alt

alt เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 alt
alt
alt
เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 alt (สำหรับตำแหน่งผู้ทำการในเรือ)
alt เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 alt แบบ คพร.สป. 1-2 alt
alt เรื่อง ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2555 alt
alt

เรื่อง เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ alt

เรื่อง HOT!!- เครื่องแบบปฏิบัติราชการ และบัตรประจำตัวของพนักงานราชการ alt  (สิ่งที่ส่งมาด้วย alt)  HOT!!

 

3. อื่นๆ

alt คู่มือการบริหารงานพนักงานราชการ 2555

alt
**************************************************************
alt เรื่อง การทำข้อมูลการจ้างพนักงานราชการประจำปี

สำนักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คพร. ขอความร่วมมือส่วนราชการจัดส่งข้อมูลการจ้างพนักงานราชการประจำปีในระบบสารสนเทศพนักงานราชการ (GEIS) โดยปรับปรุงข้อมูลพนักงานราชการดังกล่าวให้เป็นปัจจุบัน เพื่อการรายงานผลการดำเนินการจ้างพนักงานราชการ (ตามข้อ 21 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547) พร้อมด้วยชื่อผู้รับผิดชอบและเบอร์โทรศัพท์ไปยัง อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ด้วย จะขอบคุณยิ่ง

 

ทั้งนี้ ไม่ต้องจัดพิมพ์เอกสารจากไฟล์ดังกล่าว เมื่อจัดส่งแล้วโปรดโทรแจ้ง 02-547-1000 ต่อ 6643 และโปรดติดตามผลการจัดส่งเป็นระยะจากตารางการจัดส่งข้อมูลมาตรฐานระบบสารสนเทศพนักงานราชการ (GEIS) ของส่วนราชการที่จัดส่งให้สำนักงาน ก.พ. ในส่วนท้ายของหน้าเว็บนี้

 

ไฟล์ที่จัดส่ง ประกอบด้วย

1. ไฟล์ข้อมูลมาตรฐานระบบสารสนเทศพนักงานราชการ 39 รายการ (ประกอบด้วย STOCK และ FLOW-OUT) เป็นไฟล์เปิดกับโปรแกรม Ms-EXCEL หรือ OpenOffice-CALC

หมายเหตุ กรณีที่ส่วนราชการใดใช้โปรแกรม DPIS จัดเก็บข้อมูลพนักงานราชการ

สามารถส่งออกไฟล์ดังกล่าวได้จากเมนู "P1112" ได้ >>> คลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการ

2. ปัญหาและอุปสรรค โดยโปรดพิมพ์เป็นไฟล์เอกสาร เช่น Ms-WORD หรือ OpenOffice-Writer

**************************************************************

alt หนังสือเวียนเรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของระบบพนักงานราชการ (นร 1008.5/236 ลว 28 กันยายน 2555)alt

**************************************************************
alt หนังสือเวียนเรื่อง รายงานผลการดำเนินการจ้างพนักงานราชการประจำปี 2554

alt ข่าวหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง

 

ข่าวที่ หัวข้อข่าว ฉบับ
1 คอลัมน์ : ราชการแนวหน้า : แม้ได้คะแนนระดับดี ก็ไม่ต่อสัญญาได้ แนวหน้า วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2555
 
**************************************************************
ตารางการจัดส่งข้อมูลมาตรฐานระบบสารสนเทศพนักงานราชการ (GEIS)
ของส่วนราชการที่จัดส่งให้สำนักงาน ก.พ. แล้ว
 
 
  ส่วนราชการ 2553 2554 2555 2556 2557
1. สำนักนายกรัฐมนตรี        
1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี / / / -  
2 กรมประชาสัมพันธ์ / / / /  
3 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค / / / /  
4 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี / / / /  
5 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี / / - /  
6 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ - - - -  
7 สำนักงบประมาณ / / / -  
8 สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ / / - /  
9 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา / / - /  
10 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน / / / /  
11 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน / / / /  
12 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / / / -  
2. กระทรวงการคลัง        
1 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง / / / /  
2 กรมธนารักษ์ - / / -  
3 กรมบัญชีกลาง / / / -  
4 กรมศุลกากร / / - /  
5 กรมสรรพสามิต / / - -  
6 กรมสรรพากร / - / /  
7 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ / / / /  
8 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ / - / /  
9 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง / / / /  
3. กระทรวงการต่างประเทศ        
1 สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ / / / /  
4. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา        
1 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา / / / -  
2 กรมพลศึกษา / / / /  
3 กรมการท่องเที่ยว / / / /  
4 สถาบันการพลศึกษา / / / /  
5. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์        
1 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ / / / /  
2 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ / - - -  
3 สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว / / / /  
4 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ / / - -  
5 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพคนพิการ / / / -  
6. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์        
1 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ / / / /  
2 กรมชลประทาน / / / /  
3 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ / - - -  
4 กรมประมง / - - -  
5 กรมปศุสัตว์ / - - /  
6 กรมพัฒนาที่ดิน / / / /  
7 กรมวิชาการเกษตร / / / -  
8 กรมส่งเสริมการเกษตร / / / -  
9 กรมส่งเสริมสหกรณ์ / / / /  
10 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม / / / /  
11 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ / / / /  
12 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร / / / /  
13 กรมการข้าว / / / /  
14 กรมหม่อนไหม / / / /  
7. กระทรวงคมนาคม        
1 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม / / / /  
2 กรมเจ้าท่า / / / /  
3 กรมการขนส่งทางบก / / / -  
4 กรมการบินพลเรือน / / - -  
5 กรมทางหลวง / / / /  
6 กรมทางหลวงชนบท / / - -  
7 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร / / / /  
8. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม        
1 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / / / /  
2 กรมควบคุมมลพิษ / / / /  
3 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง / / / -  
4 กรมทรัพยากรธรณี / / - /  
5 กรมทรัพยากรน้ำ / / / /  
6 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล / / - -  
7 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม / / / /  
8 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช / / / /  
9 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / / - /  
10 กรมป่าไม้ / / - /  
9. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร        
1 สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / / / /  
2 กรมอุตุนิยมวิทยา / / / /  
3 สำนักงานสถิติแห่งชาติ / / / /  
10. กระทรวงพลังงาน        
1 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน / / - -  
2 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ / / - /  
3 กรมธุรกิจพลังงาน / / / /  
4 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน / / / /  
5 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน / / / /  
11. กระทรวงพาณิชย์        
1 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ / / / /  
2 กรมการค้าต่างประเทศ / / / /  
3 กรมการค้าภายใน / / / /  
4 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ / / / -  
5 กรมทรัพย์สินทางปัญญา / / / /  
6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า / / / /  
7 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ / / / /  
12. กระทรวงมหาดไทย        
1 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - - / /  
2 กรมการปกครอง / / - -  
3 กรมการพัฒนาชุมชน / / / /  
4 กรมที่ดิน / / / /  
5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / / / /  
6 กรมโยธาธิการและผังเมือง / / / /  
7 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น / / - -  
8 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ - - - -  
13. กระทรวงยุติธรรม        
1 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม / / - -  
2 กรมคุมประพฤติ / / / /  
3 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ / / / -  
4 กรมบังคับคดี / / / /  
5 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน - - / /  
6 กรมราชทัณฑ์ / / - /  
7 กรมสอบสวนคดีพิเศษ - - - -  
8 สำนักงานกิจการยุติธรรม / / / /  
9 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ / / - -  
10 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด / / - -  
14. กระทรวงแรงงาน        
1 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน / / / /  
2 กรมการจัดหางาน / / / /  
3 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน / / - /  
4 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน / / / /  
5 สำนักงานประกันสังคม / / / /  
15. กระทรวงวัฒนธรรม        
1 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม / - / -  
2 กรมการศาสนา / / / /  
3 กรมศิลปากร / / / -  
4 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม / / / /  
5 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย / / - /  
6 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ / / / /  
16. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        
1 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / / / /  
2 กรมวิทยาศาสตร์บริการ / - - /  
3 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ / / / /  
17. กระทรวงศึกษาธิการ (ไม่รวมมหาวิทยาลัย)        
1 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ / / - /  
2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน - / - /  
3 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา / / / /  
4 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา / / - -  
* สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา - - - -  
* สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย - / / /  
* สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน - / - -  
17.5 มหาวิทยาลัย        
1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / / / /  
2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น / / / /  
3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / / - /  
4 มหาวิทยาลัยศิลปากร / / / /  
5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / / - -  
6 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ / / - /  
7 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / / / /  
8 มหาวิทยาลัยนเรศวร / / / /  
9 มหาวิทยาลัยนครพนม / / - -  
10 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี  
17.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏ        
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา / / / /  
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต - / / -  
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - / / /  
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร / / / -  
5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี / / / /  
6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา / / / /  
7 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ / / / /  
8 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย / / / /  
9 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง / / / /  
10 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ / / / /  
11 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม / / / /  
12 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร / / / -  
13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ / / - /  
14 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ - / / /  
15 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี / / / /  
16 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม / / - -  
17 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย - / / /  
18 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร / / / /  
19 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา / / / /  
20 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ / / / -  
21 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ - / - /  
22 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี / / / /  
23 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา / / / /  
24 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี - - - -  
25 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ / / - /  
26 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / / / /  
27 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ / / / /  
28 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี / / / /  
29 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี / / / /  
30 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม / / / /  
31 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง - / / -  
32 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี / / / /  
33 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช - - - /  
34 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต / / / /  
35 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา - / / /  
36 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - / - -  
37 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ / / / -  
38 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ / / - -  
39 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด / / / -  
40 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ / / - -  
17.7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล        
1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ / / - -  
2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย / / / -  
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / / / /  
4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ / / / /  
5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน / / / /  
6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร / / / /  
7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา / / / /  
8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ / / / -  
9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี / / - -  
18. กระทรวงสาธารณสุข        
1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข / / / /  
2 กรมการแพทย์ / / / /  
3 กรมควบคุมโรค / / / -  
4 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก / / / /  
5 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ / / - -  
6 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ / / / -  
7 กรมสุขภาพจิต / / - /  
8 กรมอนามัย / / / /  
9 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา / / / /  
19. กระทรวงอุตสาหกรรม        
1 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม / / / -  
2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม / / / /  
3 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม / / / /  
4 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ / / - /  
5 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย / / / -  
6 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม / / - /  
7 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม / / / /  
20. ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง        
1 สำนักราชเลขาธิการ / / / /  
2 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / / - -  
3 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ / / / -  
4 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ / / / /  
5 ราชบัณฑิตยสถาน / / / /  
6 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน / / / /  
7 สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / / / /  
8 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ / / / /  
21. กระทรวงกลาโหม        
1 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม / / - -  
2 กรมราชองครักษ์ ไม่จ้าง ไม่จ้าง ไม่จ้าง ไม่จ้าง  
3 กองบัญชาการกองทัพไทย - / / -  
4 กองทัพบก - / - /  
5 กองทัพเรือ / / / -  
6 กองทัพอากาศ / / - /  
 
แก้ไขล่าสุด ใน 13 มี.ค. 2015
 
  • สมัครสมาชิก

เมนู

หน้าหลัก

การบริหารทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาข้าราชการ

คุณธรรมจริยธรรม

การเข้ารับราชการ

ทุนรัฐบาล

การศึกษาต่อต่างประเทศ

เครือข่าย

คลังความรู้


สอบเข้ารับราชการ

เส้นทางสู่อาชีพราชการ

ทุน

การสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล

สมัครทุน

ฝึกอบรม

 ระบบลงทะเบียนกลาง
 หลักสูตร นบส.
 หลักสูตร นบส. 2
 หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

ไมโครไซต์

ศูนย์บริหารการรวมกลุ่มฯ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดทำจรรยาข้าราชการ

เฉพาะเจ้าหน้าที่
สำนักงาน ก.พ.

ระบบจดหมายอิเลกทรอนิกส์ (OCSC Mail)
ระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์
โปรแกรมระบบ DPIS
โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
ระบบฐานข้อมูลนักเรียนทุนรัฐบาล
ระบบจองรถ / จองห้องประชุม

 

ระบบโปรแกรม

ระบบบรับรองคุณวุฒิ

โปรแกรมประเมินคุณธรรม Online
ระบบข้าราชการลาศึกษา
 โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
 ระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการแต่งตั้งนักบริหารระดับสูง (SEIS)
 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการ

 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการกลาง (GEIS)

ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษาในต่างประเทศ

ลิงค์

รัฐบาลไทย
ส่วนราชการ
หน่วยงาน/โครงการอื่นๆ
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน
ในต่างประเทศ

หน่วยงาน ก.พ. ต่างประเทศ

- - - - - - - - - - - - - - - -

เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้

รับฟัง/รับแจ้ง

สายด่วนของรัฐบาล
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 รับฟังความคิดเห็นด้าน
กฎหมายไทย

  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม

       

[ ดูแบนเนอร์ทั้งหมด ]