งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช

วิสัยทัศน์
     เป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
บนหลักของระบบคุณธรรม เพื่อประสิทธิผลของราชการ 

ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
PDF
พิมพ์
อีเมล
เขียนโดย ชุติมา เทศศิริ   

การตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ

ที่ส่วนราชการเสนอตั้งใหม่แทนคณะกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

ในระหว่างปี พ.ศ. 2555 - 2556

**************

ที่มา

  • หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว6 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 (ว 6/2555) เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการได้กำหนดแนวทางการสรรหาและการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการเพื่อเป็นแนวทางให้ส่วนราชการดำเนินการเมื่อคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการครบวาระการดำรงตำแหน่ง

 

คณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการที่ส่วนราชการเสนอให้แต่งตั้งใหม่แทนคณะเดิมที่ครบวาระ

  • หนังสือเวียน (ว6/2555) กำหนดให้สำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการจริยธรรมในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ให้ทราบโดยทั่วไปเป็นเวลาอย่างน้อยสิบห้าวัน ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างในสังกัดราชการพลเรือนและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ และมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ทั้งนี้ เพื่อ ก.พ. จะได้นำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

 

การแสดงความคิดเห็น

  • กรณีมีความคิดเห็นหรือข้อมูลอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการพิจารณา ท่านสามารถเลือกช่องทางการให้ข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นได้ ดังนี้

 

1. ส่งผ่านทาง email ของศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงาน ก.พ.

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

2.ส่งข้อมูลให้ทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง

 

เรียน เลขาธิการ ก.พ.

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

สำนักงาน ก.พ.

47/111 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง

จังหวัดนนทบุรี 11000

 

3. ติดต่อทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 2547 1706 0 2547 1710

4. ติดต่อทางโทรสาร หมายเลข 02 5471727 02 5471711

 

ทั้งนี้ โปรดแจ้ง ชื่อ-นามสกุลจริง และสถานที่ที่ติดต่อได้ หากมิได้มีการระบุตัวบุคคลและสถานที่ที่ติดต่อ หรือข้อมูลไม่เพียงพอที่จะสืบหาหรือยืนยันตัวบุคคล หรือเป็นลักษณะแบบบัตรสนเท่ห์ อาจไม่อยู่ในข่ายรับพิจารณา

 

“ข้อมูลที่ท่านให้มาจะถือว่าเป็นความลับของทางราชการ ”

 

 

เอกสารดาวน์โหลด

- การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ 

 

 

 

***********************

 

alt

 

ตรวจสอบรายชื่อส่วนราชการ

 

ประกาศ ก.พ. เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ

 

 

หากต้องการนำ Banner ตรวจสอบรายชื่อฯ ไปติดตั้ง ณ เว็บไซต์ของท่าน

กรุณา Click ที่นี่

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน 11 ก.พ. 2014
 
  • สมัครสมาชิก

เมนู

หน้าหลัก

การบริหารทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาข้าราชการ

คุณธรรมจริยธรรม

การเข้ารับราชการ

ทุนรัฐบาล

การศึกษาต่อต่างประเทศ

เครือข่าย

คลังความรู้


สอบเข้ารับราชการ

เส้นทางสู่อาชีพราชการ

ทุน

การสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล

สมัครทุน

ฝึกอบรม

 ระบบลงทะเบียนกลาง
 หลักสูตร นบส.
 หลักสูตร นบส. 2
 หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

ไมโครไซต์

ศูนย์บริหารการรวมกลุ่มฯ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดทำจรรยาข้าราชการ

เฉพาะเจ้าหน้าที่
สำนักงาน ก.พ.

ระบบจดหมายอิเลกทรอนิกส์ (OCSC Mail)
ระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์
โปรแกรมระบบ DPIS
โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
ระบบฐานข้อมูลนักเรียนทุนรัฐบาล
ระบบจองรถ / จองห้องประชุม

 

ระบบโปรแกรม

ระบบบรับรองคุณวุฒิ

โปรแกรมประเมินคุณธรรม Online
ระบบข้าราชการลาศึกษา
 โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
 ระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการแต่งตั้งนักบริหารระดับสูง (SEIS)
 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการ

 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการกลาง (GEIS)

ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษาในต่างประเทศ

ลิงค์

รัฐบาลไทย
ส่วนราชการ
หน่วยงาน/โครงการอื่นๆ
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน
ในต่างประเทศ

หน่วยงาน ก.พ. ต่างประเทศ

- - - - - - - - - - - - - - - -

เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้

รับฟัง/รับแจ้ง

สายด่วนของรัฐบาล
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 รับฟังความคิดเห็นด้าน
กฎหมายไทย

  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม

       

[ ดูแบนเนอร์ทั้งหมด ]