งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช

วิสัยทัศน์
     เป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
บนหลักของระบบคุณธรรม เพื่อประสิทธิผลของราชการ 

ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
PDF
พิมพ์
อีเมล
เขียนโดย สำนักงาน ก.พ. -- ศจ. -- ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม   

 

 

รายชื่อส่วนราชการ

ที่เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ

 

*****************************

smiley กรณีตรวจสอบและแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมชุดใหม่แล้ว

สำนักงาน ก.พ. จะลงประกาศ ก.พ. แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม ประจำส่วนราชการเผยแพร่เพื่อทราบ

 

ส่วนราชการ

สำนักนายกรัฐมนตรี

1

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งเมื่อ 12 มีนาคม 2556

2 สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งเมื่อ 2 พฤศจิกายน 2558

3

สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แต่งตั้งเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2555

4

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ แต่งตั้งเมื่อ 2 พฤศจิกายน 2558 

5 สำนักงบประมาณ  แต่งตั้งเมื่อ 10 มีนาคม 2557 

6

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ แต่งตั้งเมื่อ 15 มกราคม 2556

7

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แต่งตั้งเมื่อ 24 กันยายน 2555

8

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน แต่งตั้ง 7 พฤษภาคม 2556

9

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

10

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แต่งตั้งเมื่อ 16 ธันวาคม 2558

11

กรมประชาสัมพันธ์ แต่งตั้งเมื่อ 1 กันยายน 2558 

12 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
13 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน แต่งตั้งเมื่อ 7 สิงหาคม 2558  

กระทรวงการคลัง

14 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง แต่งตั้งเมื่อ 18 กันยายน 2556
15 กรมธนารักษ์ แต่งตั้งเมื่อ 25 มีนาคม 2559 alt 
16 กรมบัญชีกลาง แต่งตั้งเมื่อ 16 มีนาคม 2559 
17 กรมศุลกากร แต่งตั้งเมื่อ 12 มีนาคม 2556 
18 กรมสรรพสามิต แต่งตั้งเมื่อ 7 พฤษภาคม 2556 
19 กรมสรรพากร แต่งตั้งเมื่อ 4 มกราคม 2559  
20 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ แต่งตั้งเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2556 
21 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ แต่งตั้งเมื่อ 4 มกราคม 2559  

22

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง แต่งตั้งเมื่อ 25 มีนาคม 2559 alt  

กระทรวงการต่างประเทศ

23

สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ แต่งตั้ง

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

24

สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แต่งตั้งเมื่อ 1 กันยายน 2558 

25 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ แต่งตั้ง
26  กรมกิจการเด็กและเยาวชน  แต่งตั้งเมื่อ 16 มีนาคม 2559 

27 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  แต่งตั้งเมื่อ 22 มกราคม 2557 

 

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ แต่งตั้งเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2555

28  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  แต่งตั้งเมื่อ 7 พฤษภาคม 2556
29 กรมกิจการผู้สูงอายุ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
30 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แต่งตั้ง
31 กรมพลศึกษา แต่งตั้งเมื่อ 7 พฤษภาคม 2556
32  กรมการท่องเที่ยว  แต่งตั้งเมื่อ 22 มกราคม 2557 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

33

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่งตั้งเมื่อ 17 สิงหาคม 2555

34 กรมชลประทาน แต่งตั้งเมื่อ 8 พฤษภาคม 2557
35 กรมปศุสัตว์ แต่งตั้งเมื่อ 12 มีนาคม 2556
36 กรมส่งเสริมการเกษตร แต่งตั้งเมื่อ 12 มีนาคม 2556 

37

กรมพัฒนาที่ดิน แต่งตั้งเมื่อ 1 กันยายน 2558

38

กรมการข้าว แต่งตั้งเมื่อ 7 พฤษภาคม 2556

39

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แต่งตั้งเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2555

40

กรมวิชาการเกษตร แต่งตั้งเมื่อ 16 ธันวาคม 2558 

41

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แต่งตั้งเมื่อ 5 กรกฎาคม 2556

42

กรมประมง

43

กรมส่งเสริมสหกรณ์ แต่งตั้งเมื่อ 12 มีนาคม 2556

44 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม แต่งตั้งเมื่อ 15 มกราคม 2556 
45 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ แต่งตั้งเมื่อ 5 มีนาคม 2558 
46 กรมหม่อนไหม แต่งตั้งเมื่อ 31 ตุลาคม 2557 
47 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร แต่งตั้งเมื่อ 5 มีนาคม 2558 
กระทรวงคมนาคม
48 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม แต่งตั้งเมื่อ 16 มีนาคม 2559 
49  กรมเจ้าท่า  แต่งตั้งเมื่อ 8 พฤษภาคม 2557 
50 กรมการขนส่งทางบก แต่งตั้งเมื่อ 2 เมษายน 2556
51 กรมการบินพลเรือน แต่งตั้งเมื่อ 7 สิงหาคม 2558  
52  กรมทางหลวง  แต่งตั้งเมื่อ 18 กันยายน 2556
53 กรมทางหลวงชนบท แต่งตั้งเมื่อ 7 สิงหาคม 2558  
54 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

55  สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แต่งตั้งเมื่อ 30 พฤษภาคม 2557

56

กรมควบคุมมลพิษ  แต่งตั้งเมื่อ 10 มีนาคม 2557  

57 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  แต่งตั้งเมื่อ 7 สิงหาคม 2558 

58

กรมทรัพยากรธรณี แต่งตั้งเมื่อ 25 มีนาคม 2559 alt 

59

กรมทรัพยากรน้ำ แต่งตั้งเมื่อ 7 พฤษภาคม 2556

60

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล แต่งตั้งเมื่อ 12 มีนาคม 2556

61

กรมอุทยาน สัตว์ป่าและพันธุ์พืช แต่งตั้งเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2555

62

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม แต่งตั้งเมื่อ 21 เมษายน 2558 

63 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่งตั้งเมื่อ 24 กันยายน 2558 
64 กรมป่าไม้ แต่งตั้งเมื่อ 10 กรกฎาคม 2557 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

65

สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แต่งตั้งเมื่อ 5 มีนาคม 2558 

66

กรมอุตุนิยมวิทยา แต่งตั้งเมื่อ 21 เมษายน 2558 

67

สำนักงานสถิติแห่งชาติ แต่งตั้งเมื่อ 5 กรกฎาคม 2556

กระทรวงพลังงาน

68 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน แต่งตั้งเมื่อ 18 กันยายน 2556
69 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ แต่งตั้งเมื่อ 18 กันยายน 2556
70  กรมธุรกิจพลังงาน  แต่งตั้งเมื่อ 8 มิถุนายน 2558
71 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แต่งตั้งเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2559

72

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน แต่งตั้งเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2559 

กระทรวงพาณิชย์

73 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ แต่งตั้งเมื่อ 1 กันยายน 2558 
74 กรมการค้าต่างประเทศ  แต่งตั้งเมื่อ 10 มีนาคม 2557 
75 กรมการค้าภายใน แต่งตั้งเมื่อ 15 มกราคม 2556

76

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ แต่งตั้งเมื่อ 29 มกราคม 2558  

77 กรมทรัพย์สินทางปัญญา แต่งตั้งเมื่อ 7 พฤษภาคม 2556

78

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า แต่งตั้งเมื่อ 5 มีนาคม 2558 

79

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ แต่งตั้งเมื่อ 15 มกราคม 2556

80 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

กระทรวงมหาดไทย

81 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย แต่งตั้งเมื่อ 4 มกราคม 2559  
82 กรมการปกครอง  แต่งตั้งเมื่อ 10 มีนาคม 2557 
83 กรมการพัฒนาชุมชน แต่งตั้งเมื่อ 16 ธันวาคม 2558
84 กรมที่ดิน แต่งตั้งเมื่อ 21 เมษายน 2558 
85 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แต่งตั้งเมื่อ 4 มกราคม 2559  
86 กรมโยธาธิการและผังเมือง แต่งตั้งเมื่อ 7 สิงหาคม 2558  
87 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กระทรวงยุติธรรม

88

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม แต่งตั้งเมื่อ 5 มีนาคม 2558 

89 กรมคุมประพฤติ แต่งตั้งเมื่อ 7 สิงหาคม 2558  
90 กรมบังคับคดี แต่งตั้งเมื่อ 18 กันยายน 2556

91

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน แต่งตั้งเมื่อ 15 มกราคม 2556 

92

กรมราชทัณฑ์ แต่งตั้งเมื่อ 17 สิงหาคม 2555

93

กรมสอบสวนคดีพิเศษ แต่งตั้งเมื่อ 15 มกราคม 2556

94 สำนักงานกิจการยุติธรรม แต่งตั้งเมื่อ 15 มกราคม 2556
95 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ แต่งตั้งเมื่อ 16 ธันวาคม 2558

96

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ แต่งตั้งเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2559 

97 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด แต่งตั้งเมื่อ 16 ธันวาคม 2558

98

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

กระทรวงแรงงาน

99

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน แต่งตั้งเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2559 

100

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน แต่งตั้งเมื่อ 25 มีนาคม 2559 alt 

101

กรมการจัดหางาน แต่งตั้งเมื่อ 24 กันยนยน 2555

102

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แต่งตั้งเมื่อ 15 ตุลาคม 2555  

103

สำนักงานประกันสังคม  แต่งตั้งเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2556 

กระทรวงวัฒนธรรม

104

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม แต่งตั้งเมื่อ 7 สิงหาคม 2558 

105

กรมการศาสนา แต่งตั้งเมื่อ 15 ตุลาคม 2555

106

กรมศิลปากร แต่งตั้งเมื่อ 2 พฤศจิกายน 2558 

107 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม แต่งตั้ง

108

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย แต่งตั้งเมื่อ 4 มกราคม 2559  

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

109 

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  แต่งตั้งแมื่อ 18 กันยายน 2556

110

กรมวิทยาศาสตร์บริการ แต่งตั้งเมื่อ 1 กันยายน 2558 

111

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ แต่งตั้งเมื่อ 5 มีนาคม 2558 

กระทรวงศึกษาธิการ

112

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้งเมื่อ 21 เมษายน 2558

113 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา แต่งตั้ง 9 ธันวาคม 2557 
114 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่งตั้งเมื่อ 7 สิงหาคม 2558 

115

สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา แต่งตั้ง

116

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แต่งตั้งแมื่อ 18 กันยายน 2556

กระทรวงสาธารณสุข

117 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แต่งตั้งเมื่อ 8 มิถุนายน 2558
118 กรมการแพทย์ แต่งตั้งเมื่อ 15 มกราคม 2556 

119

กรมควบคุมโรค แต่งตั้งเมื่อ 4 มกราคม 2559 

120 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  แต่งตั้งเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2556
121 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แต่งตั้งเมื่อ 7 พฤษภาคม 2556
122  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  แต่งตั้งเมื่อ 25 มีนาคม 2559 alt 

123

กรมสุขภาพจิต แต่งตั้งเมื่อ 29 มกราคม 2558  

124

กรมอนามัย แต่งตั้งเมื่อ 24 กันยายน 2558 

125

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา แต่งตั้งเมื่อ 8 พฤษภาคม 2557

กระทรวงอุตสาหกรรม

126 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม แต่งตั้ง
127 กรมโรงงานอุตสาหกรรม แต่งตั้งเมื่อ 2 เมษายน 2556 
128 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  แต่งตั้งเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2556
129 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ แต่งตั้งเมื่อ 5 กรกฎาคม 2556
130 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย แต่งตั้งเมื่อ 7 พฤษภาคม 2556
131 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แต่งตั้ง

132

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม แต่งตั้งเมื่อ 15 มกราคม 2556

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

133 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแต่งตั้งเมื่อ 7 สิงหาคม2558  
134 สำนักราชเลขาธิการ แต่งตั้งเมื่อ 8 มิถุนายน 2558
135 สำนักพระราชวัง 
136  สำนักงานราชบัณฑิตยสภา  แต่งตั้งเมื่อ 24 กันยายน 2558 
137 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แต่งตั้งเมื่อ 7 สิงหาคม 2558  

138

ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ   แต่งตั้งเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2556   

139 

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน   

140

สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

 

จังหวัด

ภาคเหนือ

1 จังหวัดกำแพงเพชร แต่งตั้งเมื่อ 2 พฤศจิกายน 2558 

2

จังหวัดพะเยา แต่งตั้งเมื่อ 1 กันยายน 2558 

3

จังหวัดตาก แต่งตั้งเมื่อ 7 พฤษภาคม 2556

4

จังหวัดแพร่ แต่งตั้งเมื่อ 12 มีนาคม 2556  

5

จังหวัดเพชรบูรณ์ แต่งตั้งเมื่อ 12 มีนาคม 2556 

6

จังหวัดเชียงราย แต่งตั้งเมื่อ 25 มีนาคม 2559 alt 

7

จังหวัดอุทัยธานี แต่งตั้งเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2559 

8 จังหวัดเชียงใหม่ แต่งตั้งเมื่อ 5 กรกฎาคม 2556
9 จังหวัดนครสวรรค์ แต่งตั้งเมื่อ 16 ธันวาคม 2558 
10 จังหวัดน่าน  แต่งตั้งเมื่อ 10 มีนาคม 2557 
11 จังหวัดพิจิตร แต่งตั้งเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2555
12 จังหวัดพิษณุโลก แต่งตั้งเมื่อ 8 มิถุนายน 2558 
13 จังหวัดแม่ฮ่องสอน แต่งตั้งเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2556 
14 จังหวัดลำปาง แต่งตั้งเมื่อ 5 กรกฎาคม 2556
15 จังหวัดลำพูน แต่งตั้งเมื่อ 30 เมษายน 2558 

16
จังหวัดสุโขทัย แต่งตั้งเมื่อ 16 ธันวาคม 2558 
17 จังหวัดอุตรดิตถ์ แต่งตั้งเมื่อ 18 กันยายน 2556 

 

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

18

จังหวัดหนองบัวลำภู แต่งตั้งเมื่อ 7 สิงหาคม 2558  

19

จังหวัดเลย แต่งตั้งเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2559 

20

จังหวัดกาฬสินธุ์ แต่งตั้งเมื่อ 24 กันยายน 2555

21

จังหวัดขอนแก่น แต่งตั้งเมื่อ 16 มีนาคม 2559 

22

จังหวัดนครพนม แต่งตั้งเมื่อ 5 มีนาคม 2558 

23

จังหวัดศรีสะเกษ แต่งตั้งเมื่อ 7 พฤษภาคม 2556

24 จังหวัดชัยภูมิแต่งตั้งเมื่อ 5 กรกฎาคม 2556
25 จังหวัดนครราชสีมา
26 จังหวัดบุรีรัมย์ แต่งตั้งแมื่อ 25 มีนาคม 2559 alt 
27 จังหวัดมหาสารคาม แต่งตั้งเมื่อ 16 มีนาคม 2559 
28 จังหวัดมุกดาหาร  แต่งตั้งเมื่อ 7 สิงหาคม 2558 
29 จังหวัดยโสธร แต่งตั้งเมื่อ 21 เมษายน 2558 
30 จังหวัดร้อยเอ็ด แต่งตั้งแมื่อ 18 กันยายน 2556
31  จังหวัดสกลนคร  แต่งตั้งเมื่อ 16 ธันวาคม 2558 
32 จังหวัดสุรินทร์ แต่งตั้งเมื่อ 12 มีนาคม 2556
33 จังหวัดหนองคาย แต่งตั้งเมื่อ 1 กันยายน 2558 
34 จังหวัดอำนาจเจริญ แต่งตั้งเมื่อ 16 ธันวาคม 2558 
35 จังหวัดอุดรธานี
36 จังหวัดอุบลราชธานี แต่งตั้งเมื่อ 16 ธันวาคม 2558 
37 จังหวัดบึงกาฬ แต่งตั้งเมื่อ 15 มกราคม 2556

ภาคกลาง

38

จังหวัดเพชรบุรี แต่งตั้งเมื่อ 4 มกราคม 2559  

39

จังหวัดปทุมธานี แต่งตั้งเมื่อ 15 มกราคม 2556

40

จังหวัดสมุทรสงคราม แต่งตั้งเมื่อ 29 มกราคม 2558  

41

จังหวัดอ่างทอง แต่งตั้งเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2559 

42

จังหวัดนครนายก แต่งตั้งเมื่อ 16 ธันวาคม 2558 

43

จังหวัดชัยนาท แต่งตั้งเมื่อ 16 ธันวาคม 2558 

44

จังหวัดสมุทรสาคร แต่งตั้งเมื่อ 9 ธันวาคม 2557 

45

จังหวัดกาญจนบุรี แต่งตั้งเมื่อ 5 กรกฎาคม 2556

46

จังหวัดนนทบุรี แต่งตั้งเมื่อ 24 กันยายน 2555

47

จังหวัดฉะเชิงเทรา แต่งตั้งเมื่อ 24 กันยายน 2555

48

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แต่งตั้งเมื่อ 25 มีนาคม 2559 alt  

49 จังหวัดนครปฐม แต่งตั้งเมื่อ 7 สิงหาคม 2558  
50 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แต่งตั้งเมื่อ 2 เมษายน 2556
51 จังหวัดปราจีนบุรี แต่งตั้งเมื่อ 25 มีนาคม 2559 alt 
52 จังหวัดราชบุรี แต่งตั้งเมื่อ 21 เมษายน 2558 
53 จังหวัดลพบุรี  แต่งตั้งเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2556 
54 จังหวัดสระบุรี แต่งตั้งเมื่อ 5 กรกฎาคม 2556
55 จังหวัดสมุทรปราการ แต่งตั้งเมื่อ 12 มีนาคม 2556 
56 จังหวัดสิงห์บุรี  แต่งตั้งเมื่อ 7 สิงหาคม 2558 
57 จังหวัดสุพรรณบุรี แต่งตั้งเมื่อ 21 เมษายน 2558 
58 จังหวัดสระแก้ว แต่งตั้งเมื่อ 7 สิงหาคม 2558

ภาคตะวันออก

59

จังหวัดชลบุรี แต่งตั้งเมื่อ 29 มกราคม 2558 

60

จังหวัดจันทบุรี

61 จังหวัดตราด  แต่งตั้งเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2556
62 จังหวัดระยอง  แต่งตั้งเมื่อ 10 มีนาคม 2557 

ภาคใต้

63

จังหวัดพังงา แต่งตั้งเมื่อ 8 มิถุนายน 2558

64 

จังหวัดตรัง  แต่งตั้งเมื่อ 1 กันยายน 2558 

65

จังหวัดระนอง แต่งตั้งเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2559 

66 จังหวัดกระบี่ แต่งตั้งเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2559 
67 จังหวัดชุมพร แต่งตั้งเมื่อ 16 ธันวาคม 2558 
68 จังหวัดนครศรีธรรมราช แต่งตั้งเมื่อ 16 มีนาคม 2559
69

จังหวัดนราธิวาส แต่งตั้งเมื่อ 16 มีนาคม 2559 

70 จังหวัดปัตตานี แต่งตั้งเมื่อ 5 กรกฎาคม 2556
71 จังหวัดพัทลุง แต่งตั้งเมื่อ 7 พฤษภาคม 2556
72 จังหวัดภูเก็ต แต่งตั้งเมื่อ 12 มีนาคม 2556
73 จังหวัดยะลา แต่งตั้งเมื่อ 16 ธันวาคม 2558 
74  จังหวัดสงขลา แต่งตั้งเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2559 
75 จังหวัดสตูล แต่งตั้งเมื่อ 12 มีนาคม 2556
76 จังหวัดสุราษฎร์ธานี แต่งตั้งเมื่อ 25 มีนาคม 2559 alt 

 

แต่งตั้ง

แก้ไขล่าสุด ใน 4 เม.ย. 2016
 
  • สมัครสมาชิก

เมนู

หน้าหลัก

การบริหารทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาข้าราชการ

คุณธรรมจริยธรรม

การเข้ารับราชการ

ทุนรัฐบาล

การศึกษาต่อต่างประเทศ

เครือข่าย

คลังความรู้


สอบเข้ารับราชการ

เส้นทางสู่อาชีพราชการ

ทุน

การสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล

สมัครทุน

ฝึกอบรม

 ระบบลงทะเบียนกลาง
 หลักสูตร นบส.
 หลักสูตร นบส. 2
 หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

ไมโครไซต์

ศูนย์บริหารการรวมกลุ่มฯ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดทำจรรยาข้าราชการ

เฉพาะเจ้าหน้าที่
สำนักงาน ก.พ.

ระบบจดหมายอิเลกทรอนิกส์ (OCSC Mail)
ระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์
โปรแกรมระบบ DPIS
โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
ระบบฐานข้อมูลนักเรียนทุนรัฐบาล
ระบบจองรถ / จองห้องประชุม

 

ระบบโปรแกรม

ระบบบรับรองคุณวุฒิ

โปรแกรมประเมินคุณธรรม Online
ระบบข้าราชการลาศึกษา
 โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
 ระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการแต่งตั้งนักบริหารระดับสูง (SEIS)
 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการ

 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการกลาง (GEIS)

ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษาในต่างประเทศ

ลิงค์

รัฐบาลไทย
ส่วนราชการ
หน่วยงาน/โครงการอื่นๆ
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน
ในต่างประเทศ

หน่วยงาน ก.พ. ต่างประเทศ

- - - - - - - - - - - - - - - -

เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้

รับฟัง/รับแจ้ง

สายด่วนของรัฐบาล
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 รับฟังความคิดเห็นด้าน
กฎหมายไทย

  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม

       

[ ดูแบนเนอร์ทั้งหมด ]