งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช

วิสัยทัศน์
     เป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
บนหลักของระบบคุณธรรม เพื่อประสิทธิผลของราชการ 

การบริหารทรัพยากรบุคคล  >  การกำหนดตำแหน่ง
ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
การกำหนดตำแหน่ง
PDF
พิมพ์
อีเมล
เขียนโดย สำนักงาน ก.พ. -- สตค. -- สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน   

alt

 

ที่มา

      การประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง (1) โครงสร้างตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญจากเดิม 11 ระดับ เป็น 4 ประเภทตำแหน่งเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติของข้าราชการพลเรือนและ (2) การกระจายอำนาจการกำหนดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ทั้งในเรื่องจำนวนตำแหน่ง ประเภทตำแหน่ง สายงานและระดับตำแหน่งจากเดิมที่เป็นอำนาจของ ก.พ. และได้มีการมอบอำนาจการดำเนินการบางส่วนให้ส่วนราชการและ อ.ก.พ.กระทรวงเป็นผู้ดำเนินการแทน มาเป็นอำนาจของ อ.ก.พ.กระทรวงภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนด โดย ก.พ. และสำนักงาน ก.พ. ได้สร้างกลไกการทำงานร่วมกับส่วนราชการ รวมทั้งกำหนดให้มีคณะกรรมการการกำหนดตำแหน่งระดับสูงของกระทรวงทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นและระดับสูงและพิจารณาเสนอแนะการกำหนดตำแหน่งและการประเมินคุณภาพงานของตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิและประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ และมีหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ อ.ก.พ.กระทรวงและคณะกรรมการการกำหนดตำแหน่งระดับสูงของกระทรวง

    เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังกล่าว ก.พ. ได้จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่ โดยมีการทบทวนสายงานที่มีอยู่เดิม จำนวน 465 สายงาน ให้เหลือเพียง 245 สายงาน และได้จัดตำแหน่งและจัดข้าราชการพลเรือนสามัญของทุกส่วนราชการเข้าประเภทตำแหน่ง สายงานและระดับตำแหน่งตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง พ.ศ. 2551 และประกาศให้ทราบเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ตลอดจน ได้วางระบบการกำหนดตำแหน่งใหม่โดยการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขรวมทั้งได้พัฒนาเครื่องมือในการกำหนดตำแหน่งต่างๆ เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการกำหนดตำแหน่งตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดยได้มีการแจ้งเวียนส่วนราชการและจังหวัดทราบและถือปฏิบัติแล้ว รวม 18 ฉบับ

 

 


 

alt  มาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557-2561)

            นร 0505/ว 169 เรื่องมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ ( พ.ศ. 2557 - 2561 )

 

alt  หนังสือเวียนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง

            รวมหนังสือสำนักงาน ก.พ. เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง ซึ่งออกตามความในมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

 

alt  รวมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง ปี พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2555 (updated ว18/2555)  

            รวบรวมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2555 ที่กระจัดกระจายอยู่ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ฉบับต่างๆ ไว้ในฉบับเดียวกัน โดยได้นำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008 / ว 17 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดให้ อ.ก.พ.กระทรวงใช้เป็นหลักในการกำหนดตำแหน่งในส่วนราชการ มาใช้เป็นกรอบในการแก้ไขเพิ่มเติม

 

alt  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

alt  เอกสารเผยแพร่ 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน 12 พ.ค. 2015
 
  • สมัครสมาชิก

เมนู

หน้าหลัก

การบริหารทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาข้าราชการ

คุณธรรมจริยธรรม

การเข้ารับราชการ

ทุนรัฐบาล

การศึกษาต่อต่างประเทศ

เครือข่าย

คลังความรู้


สอบเข้ารับราชการ

เส้นทางสู่อาชีพราชการ

ทุน

การสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล

สมัครทุน

ฝึกอบรม

 ระบบลงทะเบียนกลาง
 หลักสูตร นบส.
 หลักสูตร นบส. 2
 หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

ไมโครไซต์

ศูนย์บริหารการรวมกลุ่มฯ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดทำจรรยาข้าราชการ

เฉพาะเจ้าหน้าที่
สำนักงาน ก.พ.

ระบบจดหมายอิเลกทรอนิกส์ (OCSC Mail)
ระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์
โปรแกรมระบบ DPIS
โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
ระบบฐานข้อมูลนักเรียนทุนรัฐบาล
ระบบจองรถ / จองห้องประชุม

 

ระบบโปรแกรม

ระบบบรับรองคุณวุฒิ

โปรแกรมประเมินคุณธรรม Online
ระบบข้าราชการลาศึกษา
 โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
 ระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการแต่งตั้งนักบริหารระดับสูง (SEIS)
 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการ

 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการกลาง (GEIS)

ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษาในต่างประเทศ

ลิงค์

รัฐบาลไทย
ส่วนราชการ
หน่วยงาน/โครงการอื่นๆ
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน
ในต่างประเทศ

หน่วยงาน ก.พ. ต่างประเทศ

- - - - - - - - - - - - - - - -

เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้

รับฟัง/รับแจ้ง

สายด่วนของรัฐบาล
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 รับฟังความคิดเห็นด้าน
กฎหมายไทย

  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม

       

[ ดูแบนเนอร์ทั้งหมด ]