งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช

วิสัยทัศน์
     เป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
บนหลักของระบบคุณธรรม เพื่อประสิทธิผลของราชการ 

ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
เอกสาร download
PDF
พิมพ์
อีเมล

 

การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 

 

แบบตอบรับเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 alt

 

 

alt 

การศึกษาดูงานสำหรับผู้ที่มีผลรายงานการศึกษาส่วนบุคลลระดับดีเด่น และรายงานการศึกษากลุ่มดีเด่น

 หนังสือขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศalt

 

alt กำหนดการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน alt

alt

 

 

นังสือแจ้งเปลี่ยนวันเดินทางไปศึกษาดูงาน ครั้งที่ 4

alt  กำหนดการศึกษาดูงาน ณ เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา และ จังหวัดปราจีนบุรี

       

alt

 

 

หนังสือขออนุมัติเเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ แม่สอด และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

     alt กำหนดการศึกษาดูงาน ณ แม่สอด และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์   

      alt กำหนดการศึกษาดูงาน ณ จังหวัดอุดรธานี ประเทศไทย – เวียงจันทน์ สปป.ลาว

alt

 

 

หนังสือขออนุมัติเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดภูเก็ต - จังหวัดสงขลา หลักสูตร นบส.1 รุ่น 82 

     alt สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (กำหนดการ)

     alt สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (รายชื่อ)

alt หนังสือขอความอนุเคราะห์จัดทำหนังสือเดินทางราชการ
   
 

กำหนดการฝึกอบรม รุ่นที่  82  ล่าสุด

alt  พิธีเปิด

alt  ฝึกอบรมช่วงที่ 1

alt  ฝึกอบรมช่วงที่ 2

         รายชื่อผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. รุ่นที่ 82alt

 

รายชื่อผู้มีผลการประเมินรายงานการศึกษาส่วนบุคคล (IS) ดีเด่นalt

 

รายชื่อกลุ่มที่ได้รับผลการประเมินรายงานการศึกษากลุ่ม (GP) ดีเด่นalt

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่โครงการ

 

1. คุณภาคภูมิ เกตุแก้ว 02 547 1770

2. คุณจันทนา  สิทธิวรนันท์ 02 547 1757

3. คุณหทัยทิพย์ วันดี 02 547 1775

4. คุณศิธา เมฆสวรรค์ 02 547 1748

 

 

 

 

 

 

 

 
  • สมัครสมาชิก

เมนู

หน้าหลัก

การบริหารทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาข้าราชการ

คุณธรรมจริยธรรม

การเข้ารับราชการ

ทุนรัฐบาล

การศึกษาต่อต่างประเทศ

เครือข่าย

คลังความรู้


สอบเข้ารับราชการ

เส้นทางสู่อาชีพราชการ

ทุน

การสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล

สมัครทุน

ฝึกอบรม

 ระบบลงทะเบียนกลาง
 หลักสูตร นบส.
 หลักสูตร นบส. 2
 หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

ไมโครไซต์

ศูนย์บริหารการรวมกลุ่มฯ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดทำจรรยาข้าราชการ

เฉพาะเจ้าหน้าที่
สำนักงาน ก.พ.

ระบบจดหมายอิเลกทรอนิกส์ (OCSC Mail)
ระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์
โปรแกรมระบบ DPIS
โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
ระบบฐานข้อมูลนักเรียนทุนรัฐบาล
ระบบจองรถ / จองห้องประชุม

 

ระบบโปรแกรม

ระบบบรับรองคุณวุฒิ

โปรแกรมประเมินคุณธรรม Online
ระบบข้าราชการลาศึกษา
 โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
 ระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการแต่งตั้งนักบริหารระดับสูง (SEIS)
 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการ

 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการกลาง (GEIS)

ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษาในต่างประเทศ

ลิงค์

รัฐบาลไทย
ส่วนราชการ
หน่วยงาน/โครงการอื่นๆ
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน
ในต่างประเทศ

หน่วยงาน ก.พ. ต่างประเทศ

- - - - - - - - - - - - - - - -

เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้

รับฟัง/รับแจ้ง

สายด่วนของรัฐบาล
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 รับฟังความคิดเห็นด้าน
กฎหมายไทย

  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม

       

[ ดูแบนเนอร์ทั้งหมด ]