งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช

วิสัยทัศน์
     เป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
บนหลักของระบบคุณธรรม เพื่อประสิทธิผลของราชการ 

ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ASEAN Unit

สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินบทบาทในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาภาวะผู้นำตามที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียนอย่างต่อเนื่อง

การศึกษาต่อต่างประเทศ

ข้อมูลการศึกษาต่อต่างประเทศ สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ

วินัยข้าราชการ

สำนักมาตรฐานวินัย มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการสามารถดำรงตนในราชการ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

DPIS/PPIS

ดาวน์โหลดโปรแกรมและคู่มือการใช้งาน
โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
ระดับกรมและระดับจังหวัด

 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (รู้ คิด ดู ทำ) สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย
PDF
พิมพ์
อีเมล

 

   

    โครงการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (รู้ คิด ดู ทำ)

 

ภาพหมู่การลงนาม

           

  สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย จัดหลักสูตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการแก่นักบริหารระดับสูงภาครัฐ (ปลัดกระทรวง อธิบดี และผู้ว่าราชการจังหวัด) เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ เพิ่มทักษะ ขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูงภาครัฐในการบริหารราชการแบบบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากนโยบายของ นายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)

โครงการดังกล่าวประกอบไปด้วยกิจกรรมการพัฒนาที่หลากหลายมีมาตรฐานเป็นสากลทัดเทียมกับการพัฒนาในต่างประเทศ แต่มุ่งเน้นบริบทที่ตรงกับบทบาทภารกิจของผู้บริหารระดับสูงในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทย เรียกโดยย่อว่า รู้ คิด ดู ทำ(“รู้” ได้แก่หลักสูตรอบรมระยะสั้น (Short Courses)/ “คิด”ได้แก่ การเสวนาและการบรรยายพิเศษ (Talk & Lecture)/ “ดู”ได้แก่ การศึกษาดูงาน (Study Trips)/ “ทำ”ได้แก่ การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ซึ่งได้การจัดงานแถลงข่าวและลงนามข้อตกลงร่วมกันระหว่างสำนักงาน ก.พ. และกระทรวงมหาดไทยในไปเมื่อวันอังคารที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๙.๐๐ น. ณ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

 

               โครงการนี้จะเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ถึง กลางเดือนกันยายน ๒๕๕๖ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ website สำนักงาน ก.พ. (http://www.ocsc.go.th) หรือทาง e-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

เอกสารประกอบการบรรยาย (๒๙ มกราคม ๒๕๕๖)

รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการแก่นักบริหารระดับสูงภาครัฐ

ลงทะเบียนออนไลน์

 

การพัฒนาข้าราชการ

การพัฒนาข้าราชการในปัจจุบันมุ่งเน้นการพัฒนาข้าราชการโดยยึดหลักสมรรถนะ (Competency) และการพัฒนาขีดความสามารถ (Capability) เพื่อให้ข้าราชการเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ทรงความรู้ (Knowledge Worker) สามารถปฏิบัติงานภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และระบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สามารถพัฒนางานในหน้าที่อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ โดยการพัฒนาที่เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

เอกสารเผยแพร่

รวบรวม คู่มือ เอกสารเผยแพร่ พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ยุทธศาสตร์การบริหาร ภาพรวมแผนผังเชิงยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ กำลังคนภาครัฐ โครงการต่างๆ ฯลฯ

ดูทั้งหมด
  • สมัครสมาชิก

เมนู

หน้าหลัก

การบริหารทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาข้าราชการ

คุณธรรมจริยธรรม

การเข้ารับราชการ

ทุนรัฐบาล

การศึกษาต่อต่างประเทศ

เครือข่าย

คลังความรู้


การสอบบรรจุเข้ารับราชการ       ทุนรัฐบาล

สอบเข้ารับราชการ

เส้นทางสู่อาชีพราชการ

ทุน

การสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล

สมัครทุน

ฝึกอบรม

 ระบบลงทะเบียนกลาง
 หลักสูตร นบส.
 หลักสูตร นบส. 2
 หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

ไมโครไซต์

ศูนย์บริหารการรวมกลุ่มฯ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดทำจรรยาข้าราชการ

เฉพาะเจ้าหน้าที่
สำนักงาน ก.พ.

ระบบจดหมายอิเลกทรอนิกส์ (OCSC Mail)
ระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์
โปรแกรมระบบ DPIS
โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
ระบบฐานข้อมูลนักเรียนทุนรัฐบาล
ระบบจองรถ / จองห้องประชุม

 

ระบบโปรแกรม

ระบบบรับรองคุณวุฒิ

โปรแกรมประเมินคุณธรรม Online
ระบบข้าราชการลาศึกษา
 โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
 ระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการแต่งตั้งนักบริหารระดับสูง (SEIS)
 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการ

 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการกลาง (GEIS)

ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษาในต่างประเทศ

ลิงค์

รัฐบาลไทย
ส่วนราชการ
หน่วยงาน/โครงการอื่นๆ
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน
ในต่างประเทศ

หน่วยงาน ก.พ. ต่างประเทศ

- - - - - - - - - - - - - - - -

เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้

รับฟัง/รับแจ้ง

สายด่วนของรัฐบาล
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 รับฟังความคิดเห็นด้าน
กฎหมายไทย

  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม

       

[ ดูแบนเนอร์ทั้งหมด ]