งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช

วิสัยทัศน์
     เป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
บนหลักของระบบคุณธรรม เพื่อประสิทธิผลของราชการ 

ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
e-Learning
PDF
พิมพ์
อีเมล

alt

การพัฒนาข้าราชการผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ (e - Learning)


  หลักสูตรอบรมออนไลน์ที่เป็นความต้องการ ร่วมของส่วนราชการเพื่อเพิ่มศักยภาพของข้าราชการให้สามารถปฏิบัติงาน
ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ ชุดหลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ
หลักสูตรการวางแผนกลยุทธ์ และการวิเคราะห์โครงการ ชุดหลักสูตรการพัฒนากระบวนทัศน์ และคุณลักษณะข้าราชการ
ชุดหลักสูตรการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย หลักสูตรการเสริมสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษา
ชุดหลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับระบบจำแนกตำแหน่ง และค่าตอบแทนใหม่
 

 

altalt

โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรภาครัฐในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e – Learning)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  alt

 
     ตามที่สำนักงาน ก.พ. ได้จัด “โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรภาครัฐในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(e – Learning) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗”  เพื่อสนับสนุนส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ
แก่บุคลากรในสังกัด  โดยมีบริษัทผู้ให้บริการเสนอโปรแกรมที่มีคุณภาพเข้าร่วมโครงการในอัตราค่าลงทะเบียนเรียนราคาพิเศษ
จำนวน ๕ โปรแกรม และได้รับการตอบรับจากส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม
ตามโครงการดังกล่าว จำนวนรวมกว่าแปดหมื่นคน นั้น
     ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ บริษัทผู้ให้บริการเดิมจำนวน ๕ ราย ได้แจ้งสำนักงาน ก.พ. ว่า  บางบริษัทยังคงคิดค่า
ลงทะเบียนเรียนในอัตราเดิม แต่บางบริษัทได้ขอปรับราคาขึ้นเพื่อให้สามารถให้บริการต่อไปได้      
     ทั้งนี้ ส่วนราชการสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนได้จากเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมสัมมนา
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร / เงื่อนไขการให้บริการ / การลงทะเบียนเรียน จากบริษัททั้ง ๕ แห่ง ได้โดยตรง ดังนี้

ที่

ชื่อโปรแกรม/ผู้ให้บริการ

อัตราค่าบริการ(บาท)

/คน/ปี/หลักสูตร ๑๒ เดือน

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %แล้ว)

จำนวนบทเรียน/หมายเหตุ

 

 

 

 

 

 

 

 LearnEnglish Pathways (LEP)

โดย British Council

คุณสิริกานต์ เบญจพลานนท์

โทร. ๐๘ ๙๕๐๐ ๔๕๗๒

e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

คุณพัฒนวิมล อิศรางกูร ณ อยุธยา 

โทร. ๐๘ ๕๖๖๑ ๔๑๙๖

e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

๕๓๕.-

 (ไม่จำกัดจำนวนผู้เรียนขั้นต่ำ)

 

ให้บทเรียนทั้งหมด

 

 

 

 

 

 

 

 

Speexx

โดย บริษัท แอพลิเทค โซลูชั่น จำกัด

คุณพัชรี เกิดสกุล l คุณวรรรณวรา  แก้วสี

โทร. ๐๘ ๑๓๕๐ ๓๘๓๓, ๐๘ ๘๒๗๗ ๐๘๖๔

e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

คุณพัสิลาโดม  สีหไสยาสิทธิ์

โทร. ๐๘ ๓๐๙๖ ๗๔๗๗

e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

๗๔๙.-

(ไม่จำกัดจำนวนผู้เรียนขั้นต่ำ)

 

เปิดครบทุกหลักสูตร

(ผู้เรียนต้องเข้าเรียน

ไม่ต่ำกว่า ๘๐%

ของแต่ละหลักสูตร

จึงสามารถขึ้นไปยัง

หลักสูตรถัดไปได้)

 

 

 

 

 

 

 

ELLIS

โดยบริษัท อินโนเวทีฟ บิสแวร์ จำกัด

คุณรัชกฤช  ฟูติตระกูล

โทร. ๐๘ ๑๙๓๕ ๖๐๔๔

e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

คุณรุ่งทิพย์  พูลศักดิ์

โทร.๐๘ ๙๘๙๕ ๓๐๓๔

e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

,๐๐๐.-

(ไม่จำกัดจำนวนผู้เรียนขั้นต่ำ)

 

ให้บทเรียนทั้งหมด

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosetta Stone(TELL ME MORE เดิม)

โดย บริษัท ทีทีทีซี จำกัด

(Technology Transfer Thailand Co., Ltd.)

คุณสิรภพ  พานสมบัติ

โทร. ๐๘ ๑๖๔๖ ๓๙๑๒   

e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

คุณศตวรรษ  เอกเอี่ยม

โทร. ๐๘ ๕๐๗๕ ๔๖๙๖

e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

,๐๗๐.-

(ไม่จำกัดจำนวนผู้เรียนขั้นต่ำ)

 

ให้บทเรียนทั้งหมด

มี ๒ หลักสูตร ให้เลือก

อย่างใดอย่างหนึ่ง

๑. Rosetta Foundation

หรือ

๒. Rosetta  Advantage

 

 

 

 

 

 

 Efekta

โดย บริษัท อีเอฟ เอ็ดดูเคชั่น เฟิร์ส จำกัด

EF Education First

คุณวันนิวัตน์ เลิศนิมิตธรรม  

โทร. ๐๘ ๑๓๗๖ ๑๙๘๙

e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

,๐๐๐.-

(จำกัดจำนวนผู้เรียนขั้นต่ำ

ต้องไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน)

(ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %แต่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร ครั้งละประมาณ ๑,๒๐๐.- บาท)

ให้บทเรียน

EfektaBasicทั้งหมด

 

* สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากสำนักงาน ก.พ. ได้ที่ โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๖ และ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๙๖

 

การพัฒนาข้าราชการ

 

 
  • สมัครสมาชิก

เมนู

หน้าหลัก

การบริหารทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาข้าราชการ

คุณธรรมจริยธรรม

การเข้ารับราชการ

ทุนรัฐบาล

การศึกษาต่อต่างประเทศ

เครือข่าย

คลังความรู้


สอบเข้ารับราชการ

เส้นทางสู่อาชีพราชการ

ทุน

การสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล

สมัครทุน

ฝึกอบรม

 ระบบลงทะเบียนกลาง
 หลักสูตร นบส.
 หลักสูตร นบส. 2
 หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

ไมโครไซต์

ศูนย์บริหารการรวมกลุ่มฯ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดทำจรรยาข้าราชการ

เฉพาะเจ้าหน้าที่
สำนักงาน ก.พ.

ระบบจดหมายอิเลกทรอนิกส์ (OCSC Mail)
ระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์
โปรแกรมระบบ DPIS
โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
ระบบฐานข้อมูลนักเรียนทุนรัฐบาล
ระบบจองรถ / จองห้องประชุม

 

ระบบโปรแกรม

ระบบบรับรองคุณวุฒิ

โปรแกรมประเมินคุณธรรม Online
ระบบข้าราชการลาศึกษา
 โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
 ระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการแต่งตั้งนักบริหารระดับสูง (SEIS)
 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการ

 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการกลาง (GEIS)

ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษาในต่างประเทศ

ลิงค์

รัฐบาลไทย
ส่วนราชการ
หน่วยงาน/โครงการอื่นๆ
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน
ในต่างประเทศ

หน่วยงาน ก.พ. ต่างประเทศ

- - - - - - - - - - - - - - - -

เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้

รับฟัง/รับแจ้ง

สายด่วนของรัฐบาล
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 รับฟังความคิดเห็นด้าน
กฎหมายไทย

  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม

       

[ ดูแบนเนอร์ทั้งหมด ]