งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช

วิสัยทัศน์
     เป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
บนหลักของระบบคุณธรรม เพื่อประสิทธิผลของราชการ 

ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
e-Learning
PDF
พิมพ์
อีเมล

alt

การพัฒนาข้าราชการผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์

หลักสูตรอบรมออนไลน์ที่เป็นความต้องการ ร่วมของส่วนราชการเพื่อเพิ่มศักยภาพของข้าราชการให้สามารถปฏิบัติงาน
ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ ชุดหลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ
หลักสูตรการวางแผนกลยุทธ์ และการวิเคราะห์โครงการ ชุดหลักสูตรการพัฒนากระบวนทัศน์ และคุณลักษณะข้าราชการ
ชุดหลักสูตรการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย หลักสูตรการเสริมสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษา
ชุดหลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับระบบจำแนกตำแหน่ง และค่าตอบแทนใหม่
 

 


alt

โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรภาครัฐในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( e-Learning)
 
                 สำนักงาน ก.พ. จัด  “โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรภาครัฐในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(e -Learning)ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗”  เพื่อสนับสนุนส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ
ของบุคลากรในสังกัด เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘  โดยมีบริษัทผู้ให้บริการนำเสนอโปรแกรมพัฒนา
ทักษะด้านภาษาอังกฤษในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e - Learning) ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีระบบบริการที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว
เข้าถึงได้ง่าย สามารถติดตามและตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละรายได้อย่างเหมาะสม และเหมาะสำหรับใช้ใน
การพัฒนาบุคลากรภาครัฐจำนวนมากได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาที่จำกัด ในอัตราค่าบริการที่เหมาะสมและประหยัด
กับราชการ และผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕ โปรแกรม       

***อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม*** 

>> หนังสือถึงหน่วยงาน  

>>โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรภาครัฐในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e - Learning)  

>> รายละเอียด 5 โปรแกรม 

>>Download แบบแจ้งความจำนงส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการ 

>>วิธีการดาวน์โหลด 

 


alt alt

อัตราค่าใช้จ่ายสำหรับผู้เข้าโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ (English e-Learning ปี 2557)
                 
                  สำนักงาน ก.พ. ขอแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับอัตราค่าใช้จ่ายสำหรับบุคลากรภาครัฐที่สมัครเข้าร่วม
“โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรภาครัฐในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e– Learning)ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557” 
ดังนี้ 

ที่

โปรแกรม

อัตราค่าบริการต่อ 1 คน (บาท)

หลักสูตร 12 เดือน

หมายเหตุ

1

Efekta

500

บริษัทแจ้งว่าไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

2

ELLIS

500

เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %แล้ว

3

LearnEnglish Pathways

535

เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %แล้ว

4

Speexx

535

เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %แล้ว

5

TELL ME MORE

535

เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %แล้ว

                ทั้งนี้ บริษัทผู้ให้บริการแต่ละโปรแกรม จะติดต่อกับส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ  เพื่อทำข้อตกลง
ในการลงทะเบียนเรียนและการเบิกค่าใช้จ่ายในอัตราดังกล่าวข้างต้นต่อไป
             สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 1810, 0 2547 1795-6, 0 2547 1766 และ 08 5048 9097

 

การพัฒนาข้าราชการ

 

 
  • สมัครสมาชิก

เมนู

หน้าหลัก

การบริหารทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาข้าราชการ

คุณธรรมจริยธรรม

การเข้ารับราชการ

ทุนรัฐบาล

การศึกษาต่อต่างประเทศ

เครือข่าย

คลังความรู้


สอบเข้ารับราชการ

เส้นทางสู่อาชีพราชการ

ทุน

การสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล

สมัครทุน

ฝึกอบรม

 ระบบลงทะเบียนกลาง
 หลักสูตร นบส.
 หลักสูตร นบส. 2
 หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

ไมโครไซต์

ศูนย์บริหารการรวมกลุ่มฯ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดทำจรรยาข้าราชการ

เฉพาะเจ้าหน้าที่
สำนักงาน ก.พ.

ระบบจดหมายอิเลกทรอนิกส์ (OCSC Mail)
ระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์
โปรแกรมระบบ DPIS
โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
ระบบฐานข้อมูลนักเรียนทุนรัฐบาล
ระบบจองรถ / จองห้องประชุม

 

ระบบโปรแกรม

ระบบบรับรองคุณวุฒิ

โปรแกรมประเมินคุณธรรม Online
ระบบข้าราชการลาศึกษา
 โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
 ระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการแต่งตั้งนักบริหารระดับสูง (SEIS)
 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการ

 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการกลาง (GEIS)

ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษาในต่างประเทศ

ลิงค์

รัฐบาลไทย
ส่วนราชการ
หน่วยงาน/โครงการอื่นๆ
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน
ในต่างประเทศ

หน่วยงาน ก.พ. ต่างประเทศ

- - - - - - - - - - - - - - - -

เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้

รับฟัง/รับแจ้ง

สายด่วนของรัฐบาล
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 รับฟังความคิดเห็นด้าน
กฎหมายไทย

  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม

       

[ ดูแบนเนอร์ทั้งหมด ]