งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช

วิสัยทัศน์
     เป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
บนหลักของระบบคุณธรรม เพื่อประสิทธิผลของราชการ 

ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
นักบริหารระดับสูง
PDF
พิมพ์
อีเมล
เขียนโดย   

 

“หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม” ชื่อนี้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในส่วนราชการ ในการเตรียมความพร้อม เพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารระดับสูง ให้เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม เป็นนักบริหารที่มีภาวะผู้นำและมีสมรรถนะด้านการจัดการที่ดี
 
ล่าสุดสำนักงาน ก.พ. จัดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหาร    ระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม รุ่นที่ 57 58 และ 59 ระหว่างวันที่ 4 มกราคม-16 พฤษภาคม 2551 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับ 9 จากส่วนราชการต่าง ๆ จำนวน 165 คน
 
การฝึกอบรมครั้งนี้ คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ รัฐมนตรีประจำ สำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ พร้อมกันนี้ยังได้แนะแนวทางการครองตน ครองคน และครองงาน ให้ผู้เข้าอบรมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการ บริหารงานตามสถานการณ์จริง พร้อมดำเนินงานโดยฝึกฝนการเรียนรู้ ควบคู่กับคุณธรรมในการปฏิบัติงานราชการ 
 
โดยหลักสูตรดังกล่าวแบ่งออกเป็น
 
1.รอบรู้ในการบริการ 
 
2.สามารถ บริหารอย่างมืออาชีพ 
 
3.บริหารคนได้อย่างมีประสิทธิผล
 
4.บริหาร แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์สู่ความเป็นเลิศ 
 
เน้นให้เกิดการเพิ่มพูนองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ด้านการบริหารระหว่างนักบริหารระดับสูง มีการประยุกต์ใช้หลักด้านการ บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างหรือพัฒนานักบริหารระดับสูง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม
 
สำหรับระยะเวลาในการอบรมแบ่งเป็น 
 
ช่วงที่ 1 การพัฒนา กระบวนการทางความคิดของผู้บริหาร ฝึกอบรมแบบอยู่ประจำเป็น ระยะเวลา 6 วัน
 
ช่วงที่ 2 การนำองค์ความรู้มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ เป็นระยะเวลา 3 เดือน 
 
รูปแบบการฝึกอบรมเน้นที่หลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ และการเรียนรู้ ด้วยตนเอง โดยนักบริหารทุกคนที่เข้าร่วมหลักสูตรสามารถกำหนด ประเด็นด้วยตนเอง เพื่อจัดทำรายงานการศึกษาส่วนบุคคลและรายงานการศึกษากลุ่ม  รวมทั้งมีโอกาสศึกษาในวิชาเสริมต่าง ๆ ตามความ ต้องการได้  
 
ตลอดจนมีโอกาสไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ในหน่วยงานราชการ และภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ซึ่งจะเป็นการช่วยเสริมสร้าง ประสบการณ์การเรียนรู้ภาคปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 
ผมถือว่า การอบรมทั้งหมดนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างภาวะของ      ผู้นำที่จะก้าวขึ้นดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการต่อไป 
 
เหนือไปกว่านั้น ผู้เข้าอบรมยังได้แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ถือเป็นการพัฒนาในทุกบริบทของการทำงาน  มิตรภาพยังเป็นผลพลอยได้อันมีค่าที่ได้รับตามมาอีกด้วย
 
นายพิษณุโลก
 
 
  • สมัครสมาชิก

เมนู

หน้าหลัก

การบริหารทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาข้าราชการ

คุณธรรมจริยธรรม

การเข้ารับราชการ

ทุนรัฐบาล

การศึกษาต่อต่างประเทศ

เครือข่าย

คลังความรู้


สอบเข้ารับราชการ

เส้นทางสู่อาชีพราชการ

ทุน

การสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล

สมัครทุน

ฝึกอบรม

 ระบบลงทะเบียนกลาง
 หลักสูตร นบส.
 หลักสูตร นบส. 2
 หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

ไมโครไซต์

ศูนย์บริหารการรวมกลุ่มฯ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดทำจรรยาข้าราชการ

เฉพาะเจ้าหน้าที่
สำนักงาน ก.พ.

ระบบจดหมายอิเลกทรอนิกส์ (OCSC Mail)
ระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์
โปรแกรมระบบ DPIS
โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
ระบบฐานข้อมูลนักเรียนทุนรัฐบาล
ระบบจองรถ / จองห้องประชุม

 

ระบบโปรแกรม

ระบบบรับรองคุณวุฒิ

โปรแกรมประเมินคุณธรรม Online
ระบบข้าราชการลาศึกษา
 โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
 ระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการแต่งตั้งนักบริหารระดับสูง (SEIS)
 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการ

 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการกลาง (GEIS)

ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษาในต่างประเทศ

ลิงค์

รัฐบาลไทย
ส่วนราชการ
หน่วยงาน/โครงการอื่นๆ
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน
ในต่างประเทศ

หน่วยงาน ก.พ. ต่างประเทศ

- - - - - - - - - - - - - - - -

เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้

รับฟัง/รับแจ้ง

สายด่วนของรัฐบาล
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 รับฟังความคิดเห็นด้าน
กฎหมายไทย

  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม

       

[ ดูแบนเนอร์ทั้งหมด ]