งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช

วิสัยทัศน์
     เป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
บนหลักของระบบคุณธรรม เพื่อประสิทธิผลของราชการ 

ข้อมูล ก.พ.  >  ข่าวประชาสัมพันธ์  >  ข่าวกิจกรรม  >  งานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖
ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

รายการข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

งานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖
PDF
พิมพ์
อีเมล

 

alt

 

งานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ และวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เผยแพร่เกียรติคุณของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ อันจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้ข้าราชการทั่วไปได้ตระหนักถึงเกียรติ ศักดิ์ศรี และหน้าที่ของการเป็นข้าราชการพลเรือนที่ดี โดยกำหนดจัดกิจกรรมประกอบด้วย

 

๑. งานนิทรรศการเผยแพร่ผลงานของข้าราชการพลเรือนดีเด่น และเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ในวันอาทิตย์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐ น. - ๒๐.๑๕ น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ชั้น ๕ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

 

๒. พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕ ในวันจันทร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก ทำเนียบรัฐบาล

 

ทั้งนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน"วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2556" ณ กรมประชาสัมพันธ์

 

 
  • สมัครสมาชิก

เมนู

หน้าหลัก

การบริหารทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาข้าราชการ

คุณธรรมจริยธรรม

การเข้ารับราชการ

ทุนรัฐบาล

การศึกษาต่อต่างประเทศ

เครือข่าย

คลังความรู้


สอบเข้ารับราชการ

เส้นทางสู่อาชีพราชการ

ทุน

การสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล

สมัครทุน

ฝึกอบรม

 ระบบลงทะเบียนกลาง
 หลักสูตร นบส.
 หลักสูตร นบส. 2
 หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

ไมโครไซต์

ศูนย์บริหารการรวมกลุ่มฯ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดทำจรรยาข้าราชการ

เฉพาะเจ้าหน้าที่
สำนักงาน ก.พ.

ระบบจดหมายอิเลกทรอนิกส์ (OCSC Mail)
ระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์
โปรแกรมระบบ DPIS
โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
ระบบฐานข้อมูลนักเรียนทุนรัฐบาล
ระบบจองรถ / จองห้องประชุม

 

ระบบโปรแกรม

ระบบบรับรองคุณวุฒิ

โปรแกรมประเมินคุณธรรม Online
ระบบข้าราชการลาศึกษา
 โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
 ระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการแต่งตั้งนักบริหารระดับสูง (SEIS)
 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการ

 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการกลาง (GEIS)

ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษาในต่างประเทศ

ลิงค์

รัฐบาลไทย
ส่วนราชการ
หน่วยงาน/โครงการอื่นๆ
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน
ในต่างประเทศ

หน่วยงาน ก.พ. ต่างประเทศ

- - - - - - - - - - - - - - - -

เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้

รับฟัง/รับแจ้ง

สายด่วนของรัฐบาล
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 รับฟังความคิดเห็นด้าน
กฎหมายไทย

  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม

       

[ ดูแบนเนอร์ทั้งหมด ]