งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช

วิสัยทัศน์
     เป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
บนหลักของระบบคุณธรรม เพื่อประสิทธิผลของราชการ 

ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
หลักสูตร ฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่
PDF
พิมพ์
อีเมล
เขียนโดย Administrator   
หลักสูตร ฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่
 
 
1. การพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ด้วยกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 
 
 
 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
             แนวทางการดำเนินการของส่วนราชการ
             แบบบันทึกคะแนนการฝึกอบรมทางไกลรายบุคคล
             รายงานการประเมินผลการฝึกอบรมทางไกล
             ตารางกำหนดการฝึกอบรมทางไกล
 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
             คู่มือการลงทะเบียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
             แบบแจ้งรายชื่อข้าราชการที่สมัครเรียนหลักสูตร 001
 กระดาษคำตอบ การประเมินผลก่อนการศึกษา
 กระดาษคำตอบ การประเมินผลหลังการศึกษา
 
 
 
 
2. การพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองจากชุดการเรียนด้วยตนเอง


กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ
   
ระยะเวลาศึกษา  ประมาณ 3 เดือน
   
จำนวนชุดวิชา 4 หมวด (13 ชุดวิชา)
หมวดที่ 1 ปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี (2 ชุดวิชา) EXP,IN
หมวดที่ 2 ระบบราชการและการบริหารภาครัฐแนวใหม่  (3 ชุดวิชา) AM,SM,EXP
หมวดที่ 3 ความรู้พื้นฐานสำหรับข้าราชการ (4 ชุดวิชา) AM,EXP,IN
หมวดที่ 4 เสริมสร้างสมรรถนะหลักและทัษะที่จำเป็น (4 ชุดวิชา) AM,EXP,TW
   
ราคา ประมาณ 1,800 บาท
 
 
  • สมัครสมาชิก

เมนู

หน้าหลัก

การบริหารทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาข้าราชการ

คุณธรรมจริยธรรม

การเข้ารับราชการ

ทุนรัฐบาล

การศึกษาต่อต่างประเทศ

เครือข่าย

คลังความรู้


สอบเข้ารับราชการ

เส้นทางสู่อาชีพราชการ

ทุน

การสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล

สมัครทุน

ฝึกอบรม

 ระบบลงทะเบียนกลาง
 หลักสูตร นบส.
 หลักสูตร นบส. 2
 หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

ไมโครไซต์

ศูนย์บริหารการรวมกลุ่มฯ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดทำจรรยาข้าราชการ

เฉพาะเจ้าหน้าที่
สำนักงาน ก.พ.

ระบบจดหมายอิเลกทรอนิกส์ (OCSC Mail)
ระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์
โปรแกรมระบบ DPIS
โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
ระบบฐานข้อมูลนักเรียนทุนรัฐบาล
ระบบจองรถ / จองห้องประชุม

 

ระบบโปรแกรม

ระบบบรับรองคุณวุฒิ

โปรแกรมประเมินคุณธรรม Online
ระบบข้าราชการลาศึกษา
 โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
 ระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการแต่งตั้งนักบริหารระดับสูง (SEIS)
 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการ

 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการกลาง (GEIS)

ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษาในต่างประเทศ

ลิงค์

รัฐบาลไทย
ส่วนราชการ
หน่วยงาน/โครงการอื่นๆ
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน
ในต่างประเทศ

หน่วยงาน ก.พ. ต่างประเทศ

- - - - - - - - - - - - - - - -

เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้

รับฟัง/รับแจ้ง

สายด่วนของรัฐบาล
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 รับฟังความคิดเห็นด้าน
กฎหมายไทย

  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม

       

[ ดูแบนเนอร์ทั้งหมด ]