งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช

วิสัยทัศน์
     เป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
บนหลักของระบบคุณธรรม เพื่อประสิทธิผลของราชการ 

ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
หลักสูตร ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
PDF
พิมพ์
อีเมล
เขียนโดย Administrator   
หลักสูตร ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
 
กลุ่มเป้าหมาย  ข้าราชการ ตำแหน่งระดับ 3-6 ที่ปฏิบัติหน้าที่ร่างหนังสือราชการหรือตรวจ
   
ระยะเวลาศึกษา ประมาณ 3-4 เดือน
   
จำนวนชุดวิชา 7 ชุดวิชา
ชุดวิชาที่ 1 ความรู้พื้นฐานในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ
ชุดวิชาที่ 2  หลักการเขียนหนังสือติดต่อในราชการ
ชุดวิชาที่ 3  ศิลปะในการเขียนและการแก้ร่างหนังสือติดต่อในราชการ
ชุดวิชาที่ 4 การทำบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา
ชุดวิชาที่ 5 การจัดเตรียมวาระการประชุม
ชุดวิชาที่ 6 การเขียนคำกล่าวในพิธี
ชุดวิชาที่ 7 เสริมทักษะในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ
   
ราคา ประมาณ 650 บาท 
 
 
 

 
 


 รายละเอียดหลักสูตร


 ชุดวิชาที่ 1 ความรู้พื้นฐานในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
1. อธิบายความหมายและความสำคัญของหนังสือติดต่อราชการได้
2. บอกลักษณะรูปแบบและรายการของหนังสือภายนอก หนังสือภายใน และหนังสือประทับตราได้
3. อธิบายการใช้หนังสือภายนอก หนังสือภายใน และหนังสือประทับตราตามโอกาสอันควรแก่กรณีได้
4. เปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างระหว่าง รูปแบบและรายการในหนังสือภายนอก หนังสือภายใน และหนังสือประทับตราได้
5. บอกหลักพื้นฐานในการเขียนข้อความในส่วนต่างๆ ของหนังสือติดต่อราชการได้
6. เปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างระหว่างข้อความในส่วนต่างๆ ของหนังสือติดต่อราชการชนิดต่างๆ ได้
7. ร่างหนังสือติดต่อราชการแต่ละชนิดได้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นสำคัญ
ความหมายและลักษณะของหนังสือติดต่อราชการ
  • ความหมายของหนังสือติดต่อราชการ
• ลักษณะของหนังสือภายนอก
• ลักษณะของหนังสือภายใน
• ลักษณะของหนังสือประทับตรา
วิธีเขียนหนังสือติดต่อราชการ
  • การเขียนหัวเรื่อง
• การเขียนเนื้อเรื่อง
• การเขียนจุดประสงค์ของเรื่อง
• การเขียนท้ายเรื่อง

 ชุดวิชาที่ 2 หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ศึกษาชุดการเรียนสามารถ
1. เขียนหนังสือติดต่อในราชการได้ถูกต้องในเนื้อหา ถูกหลักภาษาและ ถูกความนิยม
2. เขียนหนังสือติดต่อราชการได้ชัดเจน รัดกุม กะทัดรัด

ประเด็นสำคัญ
การเขียนหนังสือติดต่อราชการให้ถูกต้อง
  • การเขียนหนังสือติดต่อราชการให้ถูกต้อง
• การเขียนหนังสือติดต่อราชการให้ถูกเนื้อหา
• การเขียนหนังสือติดต่อราชการให้ถูกหลักภาษา
• การเขียนหนังสือติดต่อราชการให้ถูกความนิยม
การเขียนหนังสือติดต่อราชการให้ชัดเจน รัดกุม กะทัดรัด
  • วิธีการเขียนหนังสือติดต่อราชการให้ชัดเจน
• วิธีการเขียนหนังสือติดต่อราชการให้รัดกุม
• วิธีการเขียนหนังสือติดต่อราชการให้กะทัดรัด
 ชุดวิชาที่ 3 ศิลปะในการเขียนและแก้ร่างหนังสือติดต่อราชการ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ศึกษาชุดการเรียนสามารถ
1. เขียนหนังสือติดต่อราชการได้บรรลุจุดประสงค์และเป็นผลดี
2. ตรวจแก้ร่างหนังสือติดต่อราชการได้ถูกต้อง ถูกเทคนิค และอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นสำคัญ
การเขียนหนังสือติดต่อในราชการให้บรรลุจุดประสงค์ และเป็นผลดี
  • การเขียนหนังสือตักเตือนหรือตำหนิ
• การเขียนหนังสือตอบปฏิเสธ
• การเขียนหนังสือขอร้อง
• การเขียนหนังสือขอความร่วมมือ
• การเขียนหนังสือขอความช่วยเหลือ
การตรวจแก้ร่างหนังสือติดต่อราชการ
  • หลักในการแก้ร่างหนังสือติดต่อราชการ
• เทคนิคในการแก้ร่างหนังสือติดต่อราชการ
• ศิลปะในการแก้ร่างหนังสือติดต่อราชการ
 ชุดวิชาที่ 4 การทำบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ศึกษาชุดการเรียนสามารถ
1. อธิบายความหมายของบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาได้
2. ระบุชนิดของบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา และอธิบายความหมายและกรณีที่ใช้บันทึกแต่ละชนิดได้
3. อธิบายลักษณะของแบบบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาแต่ละแบบได้
4. เลือกใช้แบบบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาให้เหมาะสมตามควรแก่กรณีได้
5. อธิบายวิธีทำบันทึกย่อเรื่องได้
6. อธิบายวิธีทำบันทึกรายงานได้
7. อธิบายวิธีทำบันทึกขออนุญาต ขออนุมัติได้
8. อธิบายวิธีทำบันทึกความเห็นได้
9. ทำบันทึกย่อเรื่อง บันทึกรายงาน บันทึกขออนุญาต ขออนุมัติ และบันทึกความเห็นได้
 
 
 
 
 
 
 


ประเด็นสำคัญ
   ความหมายและลักษณะของบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา
  • ความหมายและชนิดของบันทึก เสนอผู้บังคับบัญชา
• แบบบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา
• การเลือกใช้แบบบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา
วิธีทำบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา
 
• การทำบันทึกย่อเรื่อง
• การทำบันทึกรายงาน
• การทำบันทึกขออนุญาต ขออนุมัติ
• การทำบันทึกความเห็น


 
 
 


 ชุดวิชาที่ 5 การจัดเตรียมวาระการประชุม การบันทึกเสนอที่ประชุม และการทำรายงานการประชุม

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ศึกษาชุดการเรียนสามารถ
1. อธิบายวิธีจัดเตรียมวาระประชุมได้
2. เขียนหนังสือเชิญประชุมได้
3. บอกความหมาย จุดมุ่งหมาย และลักษณะของบันทึกเสนอที่ประชุมได้
4. อธิบายวิธีทำบันทึกเสนอที่ประชุมได้
5. เขียนบันทึกเสนอที่ประชุมได้
6. บอกวิธีจดรายงานการประชุมได้
7. เขียนรายงานการประชุมได้
 
 
 
 
 

ประเด็นสำคัญ
การจัดเตรียมวาระการประชุม
  • การเตรียมเรื่องเสนอที่ประชุม
• การจัดระเบียบวาระการประชุม
• การเชิญประชุม
การทำบันทึกเสนอที่ประชุม
  • ความหมาย จุดมุ่งหมาย และลักษณะของบันทึกเสนอที่ประชุม
• แบบบันทึกเสนอที่ประชุม
• วิธีทำบันทึกเสนอที่ประชุม
การทำรายงานการประชุม
  • ความหมายและจุดมุ่งหมายของการทำรายงานการประชุม
• แบบรายงานการประชุม
• วิธีจดรายงานการประชุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ชุดวิชาที่ 6 การเขียนคำกล่าวในพิธี


วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ศึกษาชุดเรียนสามารถ
1. อธิบายสาระสำคัญสำหรับกล่าวในพิธีต่างๆ ได้
2. เลือกใช้คำเฉพาะกับแต่ละบุคคลในคำกล่าวในพิธีต่างๆ
3. อธิบายวิธีเขียนสาระสำคัญในคำกล่าวในพิธีต่างๆ ได้
4. เขียนคำกล่าวในพิธีต่างๆ ได้
 
 
 
 
 


ประเด็นสำคัญ

การเขียนคำกล่าวรายงานในพิธี
  • การเขียนคำกล่าวรายงานในพิธีเปิด
• การเขียนคำกล่าวรายงานในพิธีปิด
• การเขียนคำกล่าวรายงานในพิธีมอบประกาศนียบัตร
การเขียนคำกล่าวของประธานในพิธี
  • การเขียนคำกล่าวของประธานในพิธีเปิด
• การเขียนคำกล่าวของประธานในพิธีปิด
• การเขียนคำกล่าวของประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร
 
  • สมัครสมาชิก

เมนู

หน้าหลัก

การบริหารทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาข้าราชการ

คุณธรรมจริยธรรม

การเข้ารับราชการ

ทุนรัฐบาล

การศึกษาต่อต่างประเทศ

เครือข่าย

คลังความรู้


สอบเข้ารับราชการ

เส้นทางสู่อาชีพราชการ

ทุน

การสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล

สมัครทุน

ฝึกอบรม

 ระบบลงทะเบียนกลาง
 หลักสูตร นบส.
 หลักสูตร นบส. 2
 หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

ไมโครไซต์

ศูนย์บริหารการรวมกลุ่มฯ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดทำจรรยาข้าราชการ

เฉพาะเจ้าหน้าที่
สำนักงาน ก.พ.

ระบบจดหมายอิเลกทรอนิกส์ (OCSC Mail)
ระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์
โปรแกรมระบบ DPIS
โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
ระบบฐานข้อมูลนักเรียนทุนรัฐบาล
ระบบจองรถ / จองห้องประชุม

 

ระบบโปรแกรม

ระบบบรับรองคุณวุฒิ

โปรแกรมประเมินคุณธรรม Online
ระบบข้าราชการลาศึกษา
 โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
 ระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการแต่งตั้งนักบริหารระดับสูง (SEIS)
 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการ

 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการกลาง (GEIS)

ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษาในต่างประเทศ

ลิงค์

รัฐบาลไทย
ส่วนราชการ
หน่วยงาน/โครงการอื่นๆ
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน
ในต่างประเทศ

หน่วยงาน ก.พ. ต่างประเทศ

- - - - - - - - - - - - - - - -

เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้

รับฟัง/รับแจ้ง

สายด่วนของรัฐบาล
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 รับฟังความคิดเห็นด้าน
กฎหมายไทย

  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม

       

[ ดูแบนเนอร์ทั้งหมด ]