งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช

วิสัยทัศน์
     เป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
บนหลักของระบบคุณธรรม เพื่อประสิทธิผลของราชการ 

การเข้ารับราชการ  >  การรับรองคุณวุฒิ  >  กฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียน
ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียน
PDF
พิมพ์
อีเมล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
-  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 (ภาษาไทย) มาตรา  8  12  45
-  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551(ดูตามมาตรา) มาตรา  8
 
หนังสือเวียน
-  ว6/2550 การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปกหน้า คำนำ สารบัญ)
-  ว6/2550 การรับรองคุณวุฒิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-  ว6/2550 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-  ว6/2550 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-  ว6/2550 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-  ว6/2550 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยทักษิณ
-  ว6/2550 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
-  ว6/2550 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
-  ว6/2550 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-  ว6/2550 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนเรศวร
-  ว6/2550 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยบูรพา
-  ว6/2550 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
-  ว6/2550 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
-  ว6/2550 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
-  ว6/2550 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหิดล
-  ว6/2550 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
-  ว6/2550 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
-  ว6/2550 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
-  ว6/2550 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
-  ว6/2550 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-  ว6/2550 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศิลปากร
-  ว6/2550 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-  ว6/2550 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
-  ว6/2550 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
-  ว6/2550 การรับรองคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
-  ว6/2550 การรับรองคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
-  ว6/2550 การรับรองคุณวุฒิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
-  ว6/2550 การรับรองคุณวุฒิ ทันตแพทยสภา
-  ว6/2550 การรับรองคุณวุฒิ แพทยสภา
-  ว6/2550 การรับรองคุณวุฒิ สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
-  ว6/2550 การรับรองคุณวุฒิ สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงกรมอื่น ๆ
-  ว14/2548 การกำหนดอัตราเงินเดือนของผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ ก.พ.รับรอง
-  ว22/2547 การมอบอำนาจการพิจารณาคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ(1)
-  ว22/2547 การมอบอำนาจฯ คู่มือการพิจารณาคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ (ปกใน คำนำ)
-  ว13/2539 การตรวจสอบหลักฐานการสำเร็จการศึกษา
-  ว22/2547 การลงโทษข้าราชการ กรณีลาไปศึกษาต่างประเทศ แล้วไม่กลับมาตามกำหนด
-  ว22/2547 การมอบอำนาจฯ ภาคผนวก
-  ว22/2547 ข้อควรคำนึง และคำถาม-คำตอบเกี่ยวกับการพิจารณาคุณวุฒิต่างประเทศ
-  ว22/2547 ตอนที่ 5 หลักเกณฑ์การพิจารณาเทียบปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสำนักงาน ก.พ.
-  ว22/2547 การมอบอำนาจฯ พิจารณารับรองคุณวุฒิและกำหนดอัตราเงินเดือนของผู้สำเร็จการศึกษาจาก AIT
-  ว22/2547 สิ่งที่ส่งมาด้วย1 (ตัวอย่าง) Letter of Authorization
-  ว22/2547 การมอบอำนาจฯ พิจารณาคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาจากประเทศนิวซีแลนด์
-  ว22/2547 การมอบอำนาจฯ พิจารณาคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาจากประเทศออสเตรเลีย
-  ว22/2547 การมอบอำนาจฯ พิจารณาคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาจากญี่ปุ่น(12)
-  ว22/2547 การพิจารณารับรองคุณวุฒิและกำหนดอัตราเงินเดือนของผู้สำเร็จการศึกษาจากสหรัฐอเมริกา
-  ว22/2547 ตอนที่ 4 การพิจารณารับรองคุณวุฒิและกำหนดอัตราเงินเดือนของผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
-  ว22/2547 ตอนที่ 3 ขั้นตอนและเอกสารที่ใช้ในการพิจารณาคุณวุฒิ
-  ว22/2547 ตอนที่ 2 หลักเกณฑ์การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
-  ว22/2547 ตอนที่ 1 ความหมาย ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของการพิจารณารับรองคุณวุฒิ
-  ว22/2547 การมอบอำนาจฯ การพิจารณาคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
-  ว22/2547 การมอบอำนาจฯ (สารบัญ)
-  ว22/2547 การพิจารณารับรองคุณวุฒิและกำหนดอัตราเงินเดือนของผู้สำเร็จการศึกษาจากสหราชอาณาจักร
-  ว11/2544 เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณารับรองคุณวุฒิ
-  ว9/2546 การรับรองปริญญาฯ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
-  ว9/2546 การรับรองปริญญาฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานีอุดร
-  ว9/2546 การรับรองปริญญาฯ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เดิมชื่อ วิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ)
-  ว9/2546 การรับรองปริญญาฯ มหาวิทยาลัยพายัพ
-  ว9/2546 การรับรองปริญญาฯ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
-  ว9/2546 การรับรองปริญญาฯ สถาบันการศึกษาเอกชน (ปกหน้า คำนำ สารบัญ ลำดับ 1-49)
-  ว3/2546 การรับรองปริญญาฯ คู่มือปริญญาของสถาบันรัฐบาล (ปกหน้า คำนำ สารบัญ)
-  ว3/2546 การรับรองปริญญาฯ...จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-  ว3/2546 การรับรองปริญญาฯ...มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-  ว3/2546 การรับรองปริญญาฯ...มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-  ว3/2546 การรับรองปริญญาฯ...มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-  ว3/2546 การรับรองปริญญาฯ...มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-  ว3/2546 การรับรองปริญญาฯ...มหาวิทยาลัยนเรศวร
-  ว3/2546 การรับรองปริญญาฯ...มหาวิทยาลัยบูรพา
-  ว3/2546 การรับรองปริญญาฯ...มหาวิทยาลัยมหิดล
-  ว3/2546 การรับรองปริญญาฯ...มหาวิทยาลัยรามคำแหง
-  ว3/2546 การรับรองปริญญาฯ...มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-  ว3/2546 การรับรองปริญญาฯ...มหาวิทยาลัยศิลปากร
-  ว3/2546 การรับรองปริญญาฯ...มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-  ว3/2546 การรับรองปริญญาฯ...มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
-  ว3/2546 การรับรองปริญญาฯ...มหาวิทยาลัยแม่โจ้
-  ว3/2546 การรับรองปริญญาฯ...สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
-  ว3/2546 การรับรองปริญญาฯ...สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
-  ว3/2546 การรับรองปริญญาฯ...สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
-  ว3/2546 การรับรองปริญญาฯ...สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
-  ว3/2546 การรับรองปริญญาฯ...มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
-  ว3/2546 การรับรองปริญญาฯ...มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
-  ว3/2546 การรับรองปริญญาฯ...มหาวิทยาลัยทักษิณ
-  ว3/2546 การรับรองปริญญาฯ...แพทยสภา
-  ว3/2546 การรับรองปริญญาฯ...สถาบันในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
-  ว3/2546 การรับรองคุณวุฒิ สถานศึกษา ในสังกัด กระทรวง ทบวง กรม อื่นๆ
-  ว14/2536 การรับรองคุณวุฒิปริญญาทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
-  ว1/2527 การกำหนดเงินเดือนของผู้ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
-  ว25/2521 การใช้ใบรับรองคุณวุฒิ
-  ว20/2521 การใช้ใบรับรองคุณวุฒิ
-  ว41/2553 การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพ
-  ว41/2553 สิ่งที่ส่งมาด้วย ปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันการศึกษาภาครัฐที่ ก.พ. รับรองจำนวน 1 เล่ม (สารบัญ)
-  ว41/2553 สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1 รับรองคุณวุฒิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-  ว41/2553 สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2 รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-  ว41/2553 สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3 รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-  ว41/2553 สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4 รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-  ว41/2553 สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5 รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยทักษิณ
-  ว41/2553 สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6 รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
-  ว41/2553 สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7 รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
-  ว41/2553 สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8 รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-  ว41/2553 สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 9 รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนเรศวร
-  ว41/2553 สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 10 รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยบูรพา
-  ว41/2553 สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 11 รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
-  ว41/2553 สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 12 รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
-  ว41/2553 สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 13 รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
-  ว41/2553 สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 14 รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหิดล
-  ว41/2553 สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 15 รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
-  ว41/2553 สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 16 รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
-  ว41/2553 สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 17 รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
-  ว41/2553 สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 18 รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
-  ว41/2553 สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 19 รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-  ว41/2553 สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 20 รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศิลปากร
-  ว41/2553 สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 21 รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-  ว41/2553 สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 22 รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
-  ว41/2553 สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 23 รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
-  ว41/2553 สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 24 รับรองคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
-  ว41/2553 สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 25 รับรองคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
-  ว41/2551 สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 26 รับรองคุณวุฒิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
-  ว41/2553 สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 27 รับรองคุณวุฒิ ทันตแพทย์สภา
-  ว41/2553 สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 28 รับรองคุณวุฒิ แพพย์สภา
-  ว41/2553 สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 29 รับรองคุณวุฒิ สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
-  ว41/2553 สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 30 รับรองคุณวุฒิ สถานศึกษาในสังกัดกระทรวง กรม อื่นๆ

 

 
  • สมัครสมาชิก

เมนู

หน้าหลัก

การบริหารทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาข้าราชการ

คุณธรรมจริยธรรม

การเข้ารับราชการ

ทุนรัฐบาล

การศึกษาต่อต่างประเทศ

เครือข่าย

คลังความรู้


สอบเข้ารับราชการ

เส้นทางสู่อาชีพราชการ

ทุน

การสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล

สมัครทุน

ฝึกอบรม

 ระบบลงทะเบียนกลาง
 หลักสูตร นบส.
 หลักสูตร นบส. 2
 หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

ไมโครไซต์

ศูนย์บริหารการรวมกลุ่มฯ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดทำจรรยาข้าราชการ

เฉพาะเจ้าหน้าที่
สำนักงาน ก.พ.

ระบบจดหมายอิเลกทรอนิกส์ (OCSC Mail)
ระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์
โปรแกรมระบบ DPIS
โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
ระบบฐานข้อมูลนักเรียนทุนรัฐบาล
ระบบจองรถ / จองห้องประชุม

 

ระบบโปรแกรม

ระบบบรับรองคุณวุฒิ

โปรแกรมประเมินคุณธรรม Online
ระบบข้าราชการลาศึกษา
 โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
 ระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการแต่งตั้งนักบริหารระดับสูง (SEIS)
 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการ

 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการกลาง (GEIS)

ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษาในต่างประเทศ

ลิงค์

รัฐบาลไทย
ส่วนราชการ
หน่วยงาน/โครงการอื่นๆ
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน
ในต่างประเทศ

หน่วยงาน ก.พ. ต่างประเทศ

- - - - - - - - - - - - - - - -

เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้

รับฟัง/รับแจ้ง

สายด่วนของรัฐบาล
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 รับฟังความคิดเห็นด้าน
กฎหมายไทย

  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม

       

[ ดูแบนเนอร์ทั้งหมด ]