งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช

วิสัยทัศน์
     เป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
บนหลักของระบบคุณธรรม เพื่อประสิทธิผลของราชการ 

ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
 
แบบแจ้งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม (แบบ ปจ 2.1)
แบบประวัติและผลงานของประธานกรรมการจริยธรรม (แบบ ปจ 2.2)
แบบประวัติและผลงานทางกรรมการจริยธรรม (แบบ ปจ 2.3)
ประมวลจริยธรรมทั่วประเทศ
มติคณะรัฐมนตรี
การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการจริยธรรม
  เอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมสำหรับประธาน กรรมการ และเลขานุการ
  1 สำเนาประกาศของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ
  2 ลายเซ็นประธาน กรรมการจริยธรรม และเลขานุการ (จากใบเซ็นชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจริยธรรมครั้งที่ต้องการเบิกจ่าย)
  3 พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547: มาตรา 5 มาตรา 6(2) มาตรา 9 และมาตรา 13 พร้อมทั้งบัญชีแนบท้ายหมายเลข 3 (ระบุอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งตามมาตรา 6(2))
  4 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.4/19377 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2553 เรื่อง การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมของทุกส่วนราชการ
หนังสือเวียน
รายชื่อคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ และจังหวัด
  ส่วนราชการในส่วนกลาง
    1. สำนักนายกรัฐมนตรี 2. กระทรวงการคลัง
    3. กระทรวงการต่างประเทศ 4. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
    5. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 6. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    7. กระทรวงคมนาคม 8. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    9. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 10. กระทรวงพลังงาน
    11. กระทรวงพาณิชย์ 12. กระทรวงมหาดไทย
    13. กระทรวงยุติธรรม 14. กระทรวงแรงงาน
    15. กระทรวงวัฒนธรรม 16. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    17. กระทรวงศึกษาธิการ 18. กระทรวงสาธารณสุข
    19. กระทรวงอุตสาหกรรม 20. หน่วยราชการอิสระ
  ประจำแต่ละจังหวัด
การรับฟังความเห็นเกี่ยวกับประธานคณะกรรมการตามที่หัวหน้าส่วนราชการเสนอ
  ส่วนราชการในส่วนกลาง
    1. สำนักนายกรัฐมนตรี 2. กระทรวงการคลัง
    3. กระทรวงการต่างประเทศ 4. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
    5. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 6. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    7. กระทรวงคมนาคม 8. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    9. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 10. กระทรวงพลังงาน
    11. กระทรวงพาณิชย์ 12. กระทรวงมหาดไทย
    13. กระทรวงยุติธรรม 14. กระทรวงแรงงาน
    15. กระทรวงวัฒนธรรม 16. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    17. กระทรวงศึกษาธิการ 18. กระทรวงสาธารณสุข
    19. กระทรวงอุตสาหกรรม 20. หน่วยราชการอิสระ
  จังหวัด
   
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคใต้
    กำแพงเพชร กาฬสินธุ์ กาญจนบุรี กระบี่
    เชียงราย ขอนแก่น จันทบุรี ชุมพร
    เชียงใหม่ ชัยภูมิ ฉะเชิงเทรา ตรัง
    ตาก นครพนม ชลบุรี นครศรีธรรมราช
    นครสวรรค์ นครราชสีมา ชัยนาท นราธิวาส
    น่าน บุรีรัมย์ ตราด ปัตตานี
    พะเยา มหาสารคาม นครนายก พังงา
    พิจิตร มุกดาหาร นครปฐม พัทลุง
    พิษณุโลก ยโสธร นนทบุรี ภูเก็ต
    เพชรบูรณ์ ร้อยเอ็ด ทุมธานี ยะลา
    พร่ เลย ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง
    แม่ฮ่องสอน ศรีสะเกษ ราจีนบุรี สงขลา
    ลำปาง สกลนคร พระนครศรีอยุธยา สตูล
    ลำพูน สุรินทร์ เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี
    สุโขทัย หนองคาย ระยอง  
    อุตรดิตถ์ หนองบัวลำภู าชบุรี  
    อุทัยธานี อำนาจเจริญ ลพบุรี  
      อุดรธานี สมุทรปราการ  
      อุบลราชธานี สมุทรสงคราม  
        สมุทรสาคร  
        สระแก้ว  
        สระบุรี  
        สิงห์บุรี  
        สุพรรณบุรี  
        อ่างทอง  
 
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1. ประมวลจริยธรรม สำนักงาน ก.พ. -- ศจ. -- ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม 1399
2. การตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ ประจำปี 2555 ชุติมา เทศศิริ 56867
 
  • สมัครสมาชิก

เมนู

หน้าหลัก

การบริหารทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาข้าราชการ

คุณธรรมจริยธรรม

การเข้ารับราชการ

ทุนรัฐบาล

การศึกษาต่อต่างประเทศ

เครือข่าย

คลังความรู้


สอบเข้ารับราชการ

เส้นทางสู่อาชีพราชการ

ทุน

การสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล

สมัครทุน

ฝึกอบรม

 ระบบลงทะเบียนกลาง
 หลักสูตร นบส.
 หลักสูตร นบส. 2
 หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

ไมโครไซต์

ศูนย์บริหารการรวมกลุ่มฯ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดทำจรรยาข้าราชการ

เฉพาะเจ้าหน้าที่
สำนักงาน ก.พ.

ระบบจดหมายอิเลกทรอนิกส์ (OCSC Mail)
ระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์
โปรแกรมระบบ DPIS
โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
ระบบฐานข้อมูลนักเรียนทุนรัฐบาล
ระบบจองรถ / จองห้องประชุม

 

ระบบโปรแกรม

ระบบบรับรองคุณวุฒิ

โปรแกรมประเมินคุณธรรม Online
ระบบข้าราชการลาศึกษา
 โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
 ระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการแต่งตั้งนักบริหารระดับสูง (SEIS)
 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการ

 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการกลาง (GEIS)

ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษาในต่างประเทศ

ลิงค์

รัฐบาลไทย
ส่วนราชการ
หน่วยงาน/โครงการอื่นๆ
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน
ในต่างประเทศ

หน่วยงาน ก.พ. ต่างประเทศ

- - - - - - - - - - - - - - - -

เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้

รับฟัง/รับแจ้ง

สายด่วนของรัฐบาล
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 รับฟังความคิดเห็นด้าน
กฎหมายไทย

  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม

       

[ ดูแบนเนอร์ทั้งหมด ]